Endotelskada vid Covid-19 och vid vaxx

Zarah Öbergs blogg > måndag, maj-10-2021

En endoltelskada innebär kort förklarar att det uppkommit en skada på insidan av kärlen. Vanligtvis beror detta på ålder, högt blodtryck (hypertoni), rökning, högt kolesterol (hyperkolestrolemi, då LDL-kolesterol tar sig genom en försvagad endotelvägg) och är mer vanligt hos män. Kort beskrivet kan man säga att en endotelskada är en störd funktion i kroppens kärl och när en endotelskada sker, så exponeras kroppens kollagen. Vid covid-19 så förekommer det virusorsakad endotelskada, vilket innebär att det förekommer en aktivering av trombocyr- och koagulationssystemet vid smitta. Man har även sett denna störda funktion som biverkning av vaxx.

Vad är ett spikprotein och hur fungerar spikprotein vid covid-19 infektion

Zarah Öbergs blogg > måndag, maj-10-2021

Ett spikprotein är ett glykoprotein som ser ut som små spikar på utsidan av coronavirus, och som hjälper viruset att infektera celler. Alla virus som tillhör corona-familjen har spikprotein, vilket spelar en viktig roll i hur de infekterar sina värdar. Spikprotein är en glykoprotein, vilket innebär att den innehåller en kolhydrat. Coronavirus har fått sitt namn från att dessa spikar ger viruset ett kronformat utseende (koronan är latin för krona).

Spikprotein fungerar genom att ändra form för att interagera med mänskliga cellens protein (det sitter protein på cellens yta). Spikprotein har som uppgift att låsa viruset på cellen vilket gör att viruset kan ta sig in i cellen. Exempel på coronavirus är MERS, SARS och Covid-19. Anledningen till att dessa virus har olika smittotal, är att deras spikprotein ter sig olika. Just det spikprotein som finns i Corona klamrar sig fast vid den mänskliga cellen 10-20 gånger så tätt som det spikprotein som finns på sars-viruset. Det är detta som för att Covid-19 viruset sprids snabbare.

Rapport från 57 läkare, forskare och policyexperter gällande säkerhet och effekt vid C-vaxx

Zarah Öbergs blogg > måndag, maj-10-2021

En grupp av 57 ledande forskare, läkare och policyexperter har nyligen släppt en rapport där de uppmanar till att ifrågasätta säkerhet och effekt kring C-19 vaxx. En av dessa läkare är Peter McCullough, den läkare som tidigare vittnade i lagrådet i Texas kring just vaxx och C. Läs gärna sammanfattning från deras vittnesmål här: Vittnesmål Texas

Dessa 57 ledande forskare, läkare och policyexperter kräver ett omedelbart slut på alla former av vaxxprogram. De belyser två särskilt viktiga områden, där det ena är att myndigheter och mainstream media trycker på med all sin kraft för att få så många som möjligt att ta vaxx. Det andra är att de som ifrågasätter eller är kritiska gentemot denna process inte blir hörda.

Läs gärna denna mycket trovärdiga och vetenskapliga rapport från 57 respekterade läkare, forskare och allmänpolitiska experter från hela världen. Sänd gärna rapporten vidare så att den når så många politiska ledare som möjligt, både i Sverige och i andra länder. Rapport om Covid-vaxx från 57 läkare, forskare och allmänpolitiska experter

Jag har gjort en sammanfattning av vad ett spikprotein är, för bättre förståelse för dessa läkare och forskares rapport: Vad är ett spikprotein?

Här kommer sammanfattning och översättning av rapportens första del:

Sedan utbrottet av C-19-utbrottet har nya sätt att utforma immunitet mot SARS-CoV-2 varit en otrevlig och aldrig tidigare skådad process, vilket har lett till nödtillstånd för olika vaxx. Trots framsteg med tidig multidrogterapi för C-19-patienter är det istället prioriterat att vaxxa världens befolkning så snabbt som möjligt. Bristen på noggranna djurstudier före kliniska prövningar, och godkännande baserat på säkerhetsdata som genererats under försök som varade mindre än 3,5 månader, väcker frågor om säkerheten för dessa vaxx.

Den nyligen identifierade funktionen där SARS-CoV-2 spikprotein (spikeprotein är ett glykoprotein) inducerar endotelskador (här kan du läsa mer om vad endotelskador är) som är karakteristiska för C-19, även i frånvaro av infektion, är extremt relevant med tanke på att de flesta av de godkända vaxx som finns idag inducerar produktionen av spikglykoprotein hos patienten. Med tanke på den höga frekvensen av biverkningar och de många olika biverkningar som hittills har rapporterats, liksom potentialen för vaccinrelaterad sjukdomsförbättring, Th2-immunopatologi, autoimmunitet och immunundandragande, finns det ett behov av bättre förståelse för fördelar och risker med massvaxx, särskilt i de grupper som uteslutits i de kliniska prövningarna. Trots krav på försiktighet har riskerna med SARS-CoV-2-vaxx minimerats eller ignorerats av hälsoorganisationer och myndigheter. Vi vädjar till vikten av en pluralistisk dialog inom ramen för hälsopolitiken och betonar kritiska frågor som kräver brådskande svar om vi vill undvika en global erosion av allmänhetens förtroende för vetenskap och folkhälsa.

Sedan C-19 förklarades en pandemi i mars 2020 har över 150 miljoner fall och 3 miljoner dödsfall rapporterats över hela världen. Trots framsteg med tidig ambulerande multidrogterapi för högriskpatienter, vilket resulterade i 85% minskning av COVID-19-sjukhusvistelse och död [1], är den nuvarande hanteringen att massvaxxa. Då vi känner till de insatser som funnits för utveckling, produktion och nödtillstånd av SARS-CoV-2-vaxx, är vi bekymrade över att risker har minimerats eller ignorerats av hälsoorganisationer och myndigheter, trots uppmaningar till försiktighet [2-8]. Vaxx för andra Coronavirus har aldrig godkänts för människor, och data som genereras vid utvecklingen av coronavirusvaxx som är utformade för att framkalla neutraliserande antikroppar visar att de kan förvärra COVID-19-sjukdomen via antikroppsberoende förstärkning (ADE) och Th2-immunopatologi, oavsett vaxxets plattform och leveransmetod [9-11].

Vaxxdriven sjukdomsförbättring hos djur som vaccinerats mot SARS-CoV och MERS-CoV är känd för att inträffa efter virusutmaning och har tillskrivits immunkomplex och Fc-medierad viral infångning genom makrofager, vilket förstärker T-cellaktivering och inflammation [11 -13].

I mars 2020 bedömde vaxximmunologer och coronavirusexperter risker med SARS-CoV-2-vaxx baserat på SARS-CoV-vaxxförsök i djurmodeller. Expertgruppen drog slutsatsen att ADE och immunopatologi var ett verkligt problem, men uppgav att deras risk var otillräcklig för att fördröja kliniska prövningar, även om fortsatt övervakning skulle vara nödvändig [14]. Även om det inte finns några tydliga bevis för förekomsten av ADE och vaxxrelaterad immunopatologi hos frivilliga som immuniserats med SARS-CoV-2-vaxx [15] har säkerhetsstudier hittills inte specifikt tagit upp dessa allvarliga biverkningar (SAE). Med tanke på att uppföljningen av volontärer inte översteg 2-3,5 månader efter den andra dosen [16-19] är det osannolikt att sådan SAE skulle ha kunnat observeras. Trots 92 rapporteringsfel kan det inte ignoreras att även om antalet vaxxdoser som administrerats, enligt det amerikanska systemet för vaxxbiverkningar (VAERS), så har antalet dödsfall per miljon administrerade vaxxdoser ökat mer än tio gånger.

Vi tror att det finns ett akut behov av en öppen vetenskaplig dialog om vaxxsäkerhet i samband med storskalig immunisering. I denna uppsats beskriver vi några av riskerna med massvaxx i samband med uteslutningskriterier för fas 3-försök och diskuterar SAE som rapporterats i nationella och regionala registreringssystem för biverkningar. Vi lyfter fram obesvarade frågor och uppmärksammar behovet av en mer försiktig metod för massvaxx.

Läs mer ingående om dessa forskare och läkares riskbedömning: 57 Top Scientists And Doctors Release Shocking Study On COVID Vaccines And Demand Immediate Stop to ALL Vaccinations – enVolve (en-volve.com)

Lågt serotonin, varför SSRI inte fungerar och varför det är svårt att sluta med SSRI-preparat

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > fredag, maj-7-2021

När man misstänker lågt serotonin, så bör man först och främst fråga sig varför serotonin ligger lågt. Vanligtvis så är det ett resultat av långvarig stress, då serotonin (tillsammans med tex GABA) frisätts för att hantera stress. När du hamnar i en stressituation, så frisätts kortisol tillsammans med adrenalin för att hjälpa dig hantera det flykttillstånd som kroppen anser sig befinna sig i. Kroppen frisätter då även serotonin och GABA för att lugna systemet.

Serotonin blir lågt av olika konkreta orsaker. Det ena är att det hör samman med progesteron (östrogen och GABA hör samman), och blir lågt när progesteron blir lågt. Progesteronvärdet blir ofta lågt av långvarig stress, eftersom progesteron är förstadie till stresshormonet kortisol. Det andra är att det blir lågt av långvarig stress, eftersom det frisätts för att lugna systemet vid varje stressreaktion som förekommer i din kropp. Vid denna typ av långvarig stress så har vi vanligtvis även låg kortisolfrisättning, vilket är viktigt att ha i beaktning innan man medicinerar med SSRI-preparat. SSRI sänker nämligen kortisol ytterligare, vilket kan påverka dina kortisolnivåer negativt och bidra till ännu lägre värden. Serotonin är även antagonist till testosteron, vilket innebär att övermedicinering av SSRI kan ge minskade testosteronnivåer hos både kvinnor och män. Serotonin ökas naturligt av östrogen, vilket innebär att låga östrogennivåer är en vanlig orsak till lågt serotonin.

Vid lågt serotonin kan det även förekomma brist på det material som behövs för att bilda serotonin, i detta fallet aminosyran tryptofan. Tryptofan får vi via maten vi äter, men det förutsätter att vi äter kost som är rik på tryptofan, att vi har god matsmältning så att vi bryter ner protein och tar upp aminosyrorna korrekt. En vanlig orsak till lågt tryptofan och aminosyrabrist överlag är låg magsyraproduktion, och således låg produktion av det enzym som bryter ner protein (pepsin). Lågt tryptofan kan även bero på just långvarig stress eftersom hög förbrukning av serotonin, innebär att allt material till slut använts upp.

Annan orsak till lågt serotonin, kan vara att det finns gott om material men att det inte konverteras vidare till serotonin och melatonin. Första steget i denna cykel är tryptofan, som sedan omvandlas till serotonin. För omsättning av tryptofan krävs även B2 och B3, och för konvertering från tryptofan vidare till 5-htp krävs folat, B6 och magnesium. Konvertering från 5-htp vidare till serotonin kräver sedan zink, magnesium och B6. För att serotonin sedan ska konverteras vidare till melatonin komplett mörker. Kroppen producerar alltså serotonin om det är ljust och melatonin om det är mörkt. Om man saknar dessa viktiga näringsämnen för konvertering av serotonin och melatonin, vilket är vanligt eftersom just zink, magnesium och B-vitaminer förbrukas vid stress, så konverteras de inte korrekt och serotonin och melatonin blir lågt. Om man vid konverteringsbesvär använder 5-htp eller kosttillskott med tryptofan, så innebär det att dessa värden istället blir höga, eftersom de inte konverteras vidare korrekt.

En sista orsak är att det även kan saknas de bakteriestammar som krävs för att konvertera serotonin, vilket i detta fall är e.coli. E.coli elimineras från vårt dricksvatten med hänsyn till magsjukebakterier, men det är en stor familj och delar av den familjen krävs för att konvertera serotonin. E.coli finns att köpa som probiotiska droppar. Om man misstänker serotoninbrist och har besvär med tarmen och matsmältningen, så bör man undersöka tarmfloran i ett mikrobiomtest. Om man däremot misstänker att serotoninbrist hör samman med långvarig stress, så bör man mäta både mikrobiomtest, kortisoltest (i saliv) samt även signalsubstanser (i urin).

SSRI-preparat kan givetvis ge tillfällig lindring och vara en akut lösning, men det löser inte orsaken till besvären, vilket innebär att man aldrig kan sluta med dem. Det är också viktigt att ta hänsyn till att lågt serotonin hör samman med andra saker, så det är inte bara något man bör medicinera bort.

Sen är det viktigt att se inåt och fundera på varför man inte mår bra, är trött, nedstämd, orolig eller har ångest. Många av oss är vana sedan barnsben att medicinera bort våra smärtor, men inre obalanser behöver justeras med livsstilsförändringar, kärleksfullt omhändertagande av oss själva och att vi hela tiden frågar oss vad kroppen försöker säga oss. Det går inte att medicinera bort obalanser.

Det kan också vara bra att påpeka att många patienter som inte får god hjälp av SSRI-preparat faktiskt inte har besvär med lågt serotonin, utan med den cykel som konverterar dopamin, noradrenalin och adrenalin. Dessa signalsubstanser påverkas också av långvarig stress, och man kan då ofta se att dopamin ligger högt och inte konverteras vidare till noradrenalin och adrenalin. Detta beror på att det saknas de näringsämnen som krävs för att konvertera dopamin vidare till resterande del av cykeln. Cykeln ser ut enligt följande: Aminosyran fenaylalanin omvandlas till aminosyran tyrosin, som sedan omvandlas till L-dopa. L-dopa omvandlas sedan till dopamin, som omvandlas till noradrenalin och sist adrenalin. Vid långvarig stress kan denna cykel även påverkas eftersom stress kräver frisättning av adrenalin och noradrenalin, som liksom kortisol, blir låga efter lång tids stress. Det är också intressant att påpeka att högt dopamin hör samman med östrogendominans, då östrogen ökar dopamin och därmed kroppens drive. Det är alltså viktigt att sambehandla hormoner och signalsubstanser för bästa resultat. En annan viktig aspekt är att just denna cykel är den vanliga orsaken till ångest och oro. Den typen av symtom hör sällan ihop med lågt serotonin, vilket innebär att man ofta behandlar fel. Vid felbehandling blir serotonin istället högt, eftersom det inte förekommer ett lågt värde från start.

Anledningen till att det är ytterst svårt att sluta med SSRI eller andra preparat som tex voxra, är att man inte har korrigerat orsaken till de besvär som finns. Om du har brist på näringsämnen som krävs för konvertering, brist på viktiga tarmbakterier eller har förbrukat upp kroppens depåer, så behöver detta korrigeras innan du slutar med ditt antidepressiva läkemedel. Detta gäller även läkemedel som arbetar på dopamin, noradrenalin och adrenalin-cykeln. Orsaken finns annars kvar, och då kommer dina symtom tillbaka så snart du slutar med ditt läkemedel.

Svensk sjukvård behandlar vanligtvis utan att först mäta hormoner eller signalsubstanser, vilket är felaktigt. Man ska alltid mäta signalsubstanser och hormoner innan man behandlar, för att ha en klar bild över vad som är orsak till problemet samt också vad man kan göra för att korrigera de obalanser som finns. Det är inte alls bra att skriva ut SSRI eller syntetiska hormoner, utan att ens veta om det är det som behövs. Då skapas det ännu mer obalans. Det är också viktigt att gå till botten med problemets orsak, för att se om det finns saker som vi själva kan ändra på. Denna typ av förändringar kan vara att prioritera bättre sömnvanor, förändra negativa relationer, minska ner på stress, förbättra kostvanor, dricka vanligt vatten istället för kaffe eller alkohol, att se inåt och fundera på om du lever livet på ett positivt och kärleksfullt sätt etc.

Om du önskar hjälp att mäta signalsubstanser och hormoner, så kan du boka tid via vår bokningssida eller via vår bokningsmail: tidsbokning@zarahssida.se

Symtom under uppstigningen (frekvenshöjning)

Zarah Öbergs blogg > måndag, maj-3-2021

Många frågar mig vad som är sjukdom och vad som är symtom på uppstigning / frekvenshöjning. Det kan såklart vara svårt att avgöra, men oavsett om det beror på uppstigning eller sjukdom, så är det ett tecken på att kroppen vill att något förändras och att något behöver tas om hand. När du har ett symtom som påverkar dig, så är det kroppens sätt att tala om att det finns blockeringar som stör den fysiska kroppen. Den fysiska kroppen är dessutom tung materia, så även om du har rensat och höjt din energi, så kan kroppens läkning ta tid. Det är alltid viktigt att läka kroppen, ta hand om de obalanser som finns och se till att stötta och hjälpa kroppen- Då går också frekvenshöjningen snabbare och lättare.  

Vanliga sjukdomssymtom vid uppstigningen

 • Trötthet, trötthet och trötthet. Hjärnan kan kännas seg och det är vanligt med hjärndimma och huvudvärk. Du kan känna dig pigg ena dagen och otroligt trött dagen därpå. Man kan då ha god hjälp av att stötta energisystemet och kontrollera hormoner, för dessa symtom hör ofta samman med trötta binjurar och låga könshormoner. Det är utmattande att genomgå denna uppstigning, så ta gärna hjälp och stötta systemet.
 • Minnesluckor. Det uppstår lätt minnesluckor, eftersom du går mellan olika dimensioner. Det är också intressant att tiden kan kännas väldigt flyktig, och ibland känns det som att tiden är helt annorlunda än förr, och går mycket snabbare. Det kan vara svårt att ha tidsbegrepp över huvud taget.
 • Sömnbesvär. Mycket sker i kropp och själ under natten, och alla enorma energipåslag gör sig påmind nattetid, särskilt om du är en känslig själ. Om du ligger och vrider och vänder dig, så passa på att meditera, ha en lugn stund, vila, lyssna på frekvensmusik eller visualisera. När vi är mitt emellan vakenhet och sömn, så kan vi komma ihop de processer vi genomgång på natten. Nattens vila är både till för att rensa ut och återhämta, men också ett sätt för oss att närma oss högre dimensioner och andra sidan, eftersom vårt omedvetna får jobba fritt.
 • Obalanser. När du höjer din energi så är det viktigt att kroppen följer med, och om det finns obalanser som kommer de upp till ytan. Det är då viktigt att ta hand om de obalanser som kommer fram, och de blockeringar som sitter i den fysiska kroppen. Oavsett, så är det viktigt att ta hjälp och korrigera dessa obalanser och rensa bort känsloblockeringar och mindre gynnsamma tankemönster, för att kunna höja frekvensen.
 • Värk. Många upplever värk, och att den kan vandra och inte sitter på samma ställe hela tiden. Det är också något som man kan agera kring, och läka, så ta gärna hjälp och stötta din kropp så att den klarar sig genom frekvenshöjningen på ett mer lättsamt sätt.
 • Känslig mot intryck. Upplever du att du är mer känslig för höga ljud, starkt ljus, stora folksamlingar och stressade situationer. Det händer mycket i kropp och själ under uppstigningen, så många känner att de behöver tid ifred och i lugn. Låt dig få den tid och plats som du behöver för att kunna göra detta på ditt sätt. Om det betyder att du behöver vara ensam eller ha lugn och ro, så låt det vara så en tid.
 • Irritation, ilska och frustration. Det är vanligt att känna frustration och irritation under uppstigning, och det är väl egentligen helt normalt, eftersom vi jobbar igenom gamla blockeringar och tankemönster. Det är tufft att gå igenom denna process, men vi får tänka på att vi gör det för en god sak och en fin framtid. Låt bara dessa känslor passera förbi. Frustation handlar mycket om levern och utrensning, och att det finns ackumulerad ilska som gör att levern är reaktiv. Ilska kommer ofta från obearbetade känslor och är kopplade till levern. Smärtor under vänster revben (mjälten) är inte helt vanligt under denna process och beror på att mjälten är väldigt känslig och reagerar på grubblerier och stress.
 • Utrensningssymtom. Diarre och kräkningar kanske inte är det mest vanliga symtomet, men det förekommer hos vissa och är ett vanligt utrensningssymtom. Så länge det förekommer vid vissa specifika händelser eller tidpunkter och inte är kroniskt så kan man tänka att det hör samman med utrensning. Om det däremot är kroniskt så är det klokt att undersöka det vidare.

  Alla symtom bör tas omhand oavsett om det beror på uppstigning eller obalanser eller både och <3 <3 <3

  Zarah Öberg
  tidsbokning@zarahssida.se

Syntetiska kosttillskott, naturliga kosttillskott och whole food

Zarah Öbergs blogg > måndag, maj-3-2021
Vi får ofta frågan om vilka kosttillskott som är naturliga och vilka som är syntetiska, och det är en viktig men också svår fråga. Frågan är hur man ser på detta. Alla växter innehåller naturliga kemikalier (växtens verksamma ämnen) oavsett om du utvinner dem från växten eller använder hela plantan. Många gånger är det väldigt kostsamt att utvinna ämnen ur bär, frukt eller grönsaker, så istället använder man tekniker som hjälp. Ett exempel är C-vitamin, som blir väldigt kostsamt om det utvinns från bär, och man tillverkar då askorbinsyra från glukos, för att få ett mer kostnadseffektivt alternativ. Det man bör fråga sig i detta sammanhang är vad som är naturligt och vad som är icke-naturligt. I vissa sammanhang så är syntetiska näringsämnen identiska med de näringsämnen som finns i naturen, och då fungerar det exakt likadant i kroppen. Ett exempel är just askorbinsyra, som är identiskt med C-vitamin från frukt och bär, och på så vis fungerar likadant i kroppen.

Det finns dock flera exempel där man inte kan använda sig av näringsämnen som tillverkas syntetiskt, som exempelvis vitamin A, där man använder retinol istället för betakaroten. Vitamin A i syntetisk form är väldigt lätt att överdosera, medan betakaroten blir mer naturligt för kroppen och omvandlas i den mängd som kroppen behöver. Ett annat exempel är vitamin E, som finns i högervrida och vänstervridna former, där de högervridna formerna finns i naturen, medan vänstervridna är onaturliga och inte kan omsättas korrekt i kroppen.

Whole food lyfts ofta fram som det enda naturliga kosttillskottsformen, men det är också lite diffust av flera anledningar. Det är säkerligen så att det är bra i många sammanhang, men att det i många sammanhang är motsatsen. En anledning är att det är svårt att få de koncentrerade doser som krävs genom att endast använda vegetabiliska råvaror. Med anledning av det, så använder man ofta isolerade näringsämnen även i whole food-preparat för att erhålla det höga näringsinnehåll man önskar. Det är också viktigt att se till vilka former som är bäst för fullgott näringsupptag, korrekt omsättning etc. Merparten av alla näringsämnen finns i olika former, där vissa former är bra och vissa är mindre bra. Magnesium är ett bra exempel, där formerna är avgörande för både kvalitet och effekt. Alla former som innehåller oxid tar vi upp väldigt dåligt, medan andra former fungerar utmärkt. Ett annat exempel är järn. Vid järnbrist kan det vara svårt att få upp järnvärdet med vissa former, och många har god hjälp av flytande järntillskott, eller mer lättupptagliga former som kombineras med C-vitamin.

Det är således viktigt att förstå att man inte kan dra alla ämnen över en kant, och att man behöver undersöka detta från näringsämne till näringsämne. Det är också viktigt att fråga sig vad som är naturligt och onaturligt. Så som jag ser på detta, så är naturligt det som kroppen känner igen. Och det som är onaturligt är det som kroppen inte känner igen. Det finns således syntetiskt tillverkade ämnen som är identiska med naturliga ämnen och som är bra för kroppen, medan det finns syntetiska ämnen som inte alls överensstämmer, och på så vis inte går att omsätta korrekt i kroppen.  Det är också viktigt att undersöka vilka former som är mest optimala för näringsupptag och omsättning.

Zarah Öberg
tidsbokning@zarahssida.se

Naturligt solskydd med kokosolja, betakaroten, lykopen och D-vitamin

Zarah Öbergs blogg > torsdag, april-29-2021

Nu när solen är på intågande, så kan det vara bra att tänka på att undvika vanlig solskyddskräm, då den ofta innehåller mindre bra tillsatser och nanopartiklar. Vanliga ingredienser i solkräm är oxibenson och metoxicinnamat, som är kända för att orsaka hormonstörningar och även ses som potentiella cancerframkallande ämnen. Det är viktigt att ha insikt i att det vi smörjer på huden, också tas upp i kroppen.

Bra solskydd får man genom att använda kläder eller skugga, samt fylla på med solskyddande näringsämnen som lykopen finns i tomat), betakaroten (finns i morötter) samt goda nivåer av D-vitamin. Även vitamin E bidrar till fint skydd mot solen.

Ett tips är att använda kokosolja, som innehåller det solskyddande ämnet tiosol (titandioxid) naturligt. Tiosol har en solskyddande effekt med upp till SPF 15 och skyddar mot både UVB- och UVA-strålar. Se gärna receptet nedan men notera att det inte längre är godkänt att köpa tiosol i Sverige (receptet är över tio år gammalt), men man kan alltså använda kokosolja i sin naturliga form istället.  Enligt de uppgifter som jag har funnit så motsvarar jojobaolja, makadamiaolja och risolja solskyddsfaktor 4, medan sesamolja, sheaolja och avokadoolja motsvarar spf 2-4.

Det är också viktigt att träna upp huden långsamt och vistas kortare tid i solen nu under försommaren, så att huden vänjer sig vid solen. Tänk också på att det är viktigt att inte ha solskydd hela dagen, för att ha god omvandling av D-vitamin i huden.

Läs mer om kokosolja:
Kokos och dess medicinska egenskaper – http://www.zarahssida.se
Gör din egen naturliga, giftfria sololja/solkräm…! – http://www.zarahssida.se

Covid vaxx, missfall och menstruationsrubbningar

Zarah Öbergs blogg > torsdag, april-29-2021

Detta är ett känsligt ämne, och med alla näsbrännor från svininfluensan i minnet (jag var en av de som stod mest i fronten och varnade för vaxx för barn i den vevan), så tänkte jag först inte skriva denna artikel. Men som vanligt, så kan jag inte vara tyst :)

Vanliga vaxx är inte bra under graviditet och kan skapa missfall, sannolikt för att immunförsvaret aktiveras av vaxx och då stöts fostret bort av kroppen. När man är gravid så sänks immunförsvaret med automatik, för att fostret inte ska stötas bort. Om man istället aktiverar immunförsvaret så stöter kroppen bort fostret som en naturlig reaktion, ungefär när kroppen stöter bort organ efter transplantation.

När det gäller vaxx mot covid, så är det dock en helt annan problematik som ligger bakom. När man tar vaxx, så bildar kroppen antikroppar mot spikprotein, vilket gör att kvinnan inte längre kan utveckla moderkakan. Detta innebär att många kvinnor får missfall, vilket syns tydligt i amerikansk statistik från Children Health Defense (Robert F Kennedy Juniors organisation). Detta är mycket oroande, inte bara för att det bildas antikroppar mot spikprotein i nuläget, utan att det är svårt att veta hur länge en kvinna har dessa antikroppar kvar.  Det kan alltså innebära missfall vid vaxx-tillfället, men även svårighet att bli gravid under en tid efteråt.

En annan viktig aspekt är att många vaxxade kvinnor upplever stora menstruationsblödningar och oregelbunden menstruation efter vaxxtillfället. Om detta hör samman med antikroppar mot spikprotein är svårt att säga, men det finns tydlig påverkan på hormonbalansen. Det finns inga studier på hur fertiliteten påverkas, särskilt inte på lång sikt.

När jag ändå är i farten så vill jag även nämna att människans DNA påverkas enormt. När man läser av DNA i frekvensapparat så brukar det finnas några stycken DNA som är påverkade på ett akut sätt. Men efter vaxx med covid-vaxx så är alla i akut tillstånd.

Läs gärna på The Highwire eller Children Health Defense. Jag lade in några av de länkar jag hittade.

Ta hand om din kropp, och din energi under uppstigningen

Zarah Öbergs blogg > måndag, april-26-2021

Just nu strömmar det in enorma mängder energi och energihöjningarna avlöser varandra. Det är en omvälvande tid för många, och det är lätt att tappa modet, känna sig trött och utmattad, eller få huvudvärk eller andra besvär i kroppen. Tänk på att din själ är fri medan din fysiska kropp är trög materia, som har svårt att hinna med. Vi är många som vet att det är dags för människan och jorden att höja sin energi och öka sin medvetandenivå. När du känner dig trött och orkeslös av all energi, så behöver du släppa på blockeringar och låta kroppen följa med på din energihöjning. Ta gärna hjälp av olika terapeuter för att må bättre och få hjälp med det som hindrar din höjning MEN var noga med att vända dig till rätt terapeut, så att du höjer, och inte sänker dig. Jag är själv otroligt mån om att gå till personer som jag känner har fin energi, och jag märker snabbt om det istället slutar med att jag ger dem healing. Detta är viktigt, för du påverkas av alla du möter, och särskilt som går in i din energi och behandlar. Om de inte har särskilt hög energi, så kan det ge motsatt effekt.

Jag och Charlotta Rexmark har gjort ett roligt samarbete, där hon berättar sina bästa tips via video och jag berättar mina bästa tips här i bloggen. Missa inte Charlottas helt fantastiska video: Hur man vårdar sin energi och är ”ren” i sin energi

Här följer några av mina tips på hur du kan hjälpa din kropp att bättre klara de energihöjningar som sker:

1. Ett tips är att använda sig av emotion code eller body code, metoder för att släppa på blockeringar i energin. För egen del så har jag haft enorm hjälp av dessa metoder och rekommenderar det varmt. Det finns flera terapeuter som är kunniga i Sverige, och en av dem är Isilia. Isilia har även metoder för att ändra tankemönster och för förlåtandeprocesser.

2. Fråga dig själv hur du bäst kan äta på ett sätt som håller dig frisk. Vad mår just du bra av? Finns det rutiner eller födoämnen som kan du förändra för att hjälpa kroppen i bättre balans?
Vi är alla olika och behöver olika födoämnen för att må bra, men generellt så är det klokt att undvika socker, kaffe eller annan stimuli samt äta gott om ekologisk och näringsrik kost. När jag känner mig trött av alla energihöjningar, så brukar jag använda periodisk fasta, som låter kroppen vila under vissa timmar under dygnet. För min del fungerar 12-14 timmars vila bra, men min man använder 16 timmar. Det är fint för systemet att få vila, när det är så mycket annat det behöver arbeta med.  Se gärna över dina rutiner, och sitt ner och ät i lugn och ro.

3. Vila är nog det allra viktigaste skulle jag tro. Många frågar mig vad de ska göra för att de är så trötta just nu, och jag skulle helt enkelt vila. Jag älskar att vila, och skulle gärna sova middag varje dag om jag kunde. Det stöttar dessutom binjurarna och låter kroppen få mer energi till att läka.

4. Det kan vara lätt att tappa modet och tappa syftet med allt som sker. Det är egentligen väldigt naturligt eftersom vi hela tiden matas med osanningar och felinformation från media och andra kanaler. Merparten av befolkningen har fortfarande stor tilltro till myndigheter och läkemedelsindustrin etc. När du tappar kopplingen till ditt sanna jag och din inre kraft, så kan det hjälpa att gå ut i skogen, samla ljus och fin energi. Vi bor mitt i skogen, och det är så stort att vara ute i skogen, krama träd och andas frisk luft. När du tappar tron på allt, så samla istället energi från skog och vatten.

5. Om kroppen känns seg eller trött, så gå ut på en promenad eller träna. Det är alltid fint för kroppen att få röra sig. Om du har trötta binjurar, så bör du dock ta det försiktigt och träna på ett lugnt och skonsamt sätt.

6. Meditera och lyssna på högfrekvent musik kan hjälpa energihöjningen på ett positivt sätt. Det finns otroligt bra högfrekvent musik på youtube. Ett tips är centerpointe, som har frekvensljud som balanserar hjärnan, och på så vis bidrar till en mer stabil och lugn hjärna. Metoden heter Holosync och är väldigt effektiv. De har 5 dagars gratis testperiod, så testa gärna själv och se vad du tycker. Läs mer via denna länk: Centerpointe

7. Stäng av telefonen, logga ut från sociala medier och framförallt SLUTA LÄS TIDNINGARNA. Jag är själv utbildad journalist och undviker att läsa all mainstream media. Försök hitta kanaler som informerar om vad som egentligen händer och som är fokuserade på sanning, inte på att styra eller tjäna pengar på negativa budskap. Mainstream media sänder ut väldigt låg frekvens och ger egentligen en bild av worst case scenario, inte det som är sanning. När man är högkänslig så påverkas mer än vad man tror av det som sker i omgivningen. Du kanske tänker att du bara ska skrålla genom förstasidan på kvällstidningen, men du påverkas av allt du läser oavsett om det är sant eller inte. Vi påverkas av allt, både positivt och negativt och behöver få en paus ibland. Jag lade ner Facebook för 5 år sedan för att se om jag saknade det men sen har jag aldrig startat det igen. När det blir för mycket så loggar jag även ut från alla andra kanaler, undviker alla medier och tar paus. Det är otroligt härligt att bara få vara, och man får perspektiv på livet när man inte hör alla negativa budskap hela tiden. Att finna sin egen sanning och hålla sig ren är också långt mycket enklare när man inte påverkas av yttre faktorer. Om du undrar om något stämmer eller om du är på rätt väg, så koppla upp dig och be om hjälp. Låt dig inte styras av andra. Du vet själv vad som är sant och inte.

8. Se till att få skratta. Se på komedier, roliga filmer eller lyssna på glad musik. Det finns många sitcoms som har hög energi, och som skapar glädje snarare än tyngd. Det är otroligt lätt att påverkas av tv:n som, precis som media, signalerar mestadels negativa budskap. Vi tittar mest på frågesport i vår familj :)

9. Glöm inte att du har ett eget ansvar i att ta hand om ditt inre, din fantastiska kropp och det du har i din närhet. Det är ingen som ska komma att rädda dig, utan detta gör vi tillsammans. Din uppgift i uppstigningen är precis lika viktig som alla andras. Så släpp hierarki-tanken om att vissa människor förändrar världen. Det är DU som gör det genom att vilja förändras, genom att vilja höja din medvetenhet och skapa större förståelse för att du är här. Vi har alla ett DHARMA, en livsuppgift som vi är här för att utföra, och för många av oss så utspelar den livsuppgiften JUST NU.

10. Krama alla du tycker om, och strunta i sociala distansieringar. Man behöver kramar för att växa och utvecklas, och det är många som behöver en kram just nu. De finns inga studier som stödjer att vi inte ska vara nära varandra. Och skippa masken… Du behöver frisk luft för att ha en frisk kropp och det finns inga studier som stödjer att det är bättre att andas in kemikalier och koldoxid via masken än att andas frisk luft.

Vi kan hjälpa dig med fysiska besvär, MEN det är du som gör det stora jobbet genom att vilja förändras och ta ansvar för dig och din hälsa. Om du önskar hjälp så bokar du via tidsbokning@zarahssida.se så återkommer vi direkt.

Stort tack för att DU är DU, och för att du vill hjälpa till att skapa en helt ny värld.

Raw pepparkakor eller raw pepparkaksbollar (går utmärkt att baka och kavla ut som vanlig pepparkaksdeg)

Zarah Öbergs blogg > måndag, april-26-2021

Kanske lite fel säsong, men hemma hos oss har vi just nu pepparkaksbak :) :) Här kommer ett helt fantastiskt raw pepparkaksrecept, givetvis glutenfritt, mjölkfritt, äggfritt och utan socker. Pepparkaksdegen går utmärkt att kavla ut, och den smakar som ”riktig” pepparkaksdeg.

Mixa följande ingredienser:
– 3 dl urkärnade ekologiska dadlar
– Drygt 3 dl ekologiskt mandelmjöl (kan köpas färdigt eller så mixar då skållade mandlar till ett fint mjöl).
– 2 tsk ekologisk kokosolja
– 1 tsk ekologisk kanel
– 1 tsk ekologisk kardemumma
– 0,5 tsk ekologisk mald nejlika
– 0.5 tsk ekologisk ingefära

Så här gör du:
Mixa alla ingredienser i mixer, och forma till en deg. Om du vill göra raw pepparkakor, så kavlar du ut degen och använder pepparkaksformar precis som vid ”vanligt” pepparkaksbak. Om du hellre önskar raw pepparkaksbollar, så formar du dem till bollar.

Om du vill så kan du torka pepparkakorna i tork ugn på låg temperatur, men de är otroligt goda att äta färska.

Ömma bröst vid östrogendominans

Zarah Öbergs blogg > lördag, april-24-2021

Många kvinnor får ömma bröst vissa dagar i menstruationscykeln, vilket hör samman med östrogendominans. Vid östrogendominans har kvinnan för lågt progesteron i förhållande till östrogen. Detta innebär obalanser som ömma bröst, PMS, hormonell akne etc. Det är viktigt att påpeka att östrogendominans inte nödvändigtvis innebär att östrogen är högt, utan alltså att det högt i förhållande till progesteron. Vid denna typ av besvär bör man mäta progesteron och östrogen, samt ratio/balans mellan östrogen och progesteron. Utifrån dessa värden kan man sedan korrigera den obalans som finns.

Om du önskar hjälp att mäta i salivtest / labrixtest eller om du önskar boka tid, så kan du maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Torra slemhinnor och bioidentisk progesteronkräm och bioidentisk östrogencreme

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > lördag, april-24-2021

Torra slemhinnor, särskilt när man blir äldre, beror vanligtvis på låga östrogenvärden i kombination med lågt progesteron. Dock så missar man ofta hur detta hör ihop inom svensk sjukvård. Först och främst, så har vi 3 östrogener (inte bara en som många tror eftersom östrogen benäms som ett samlingsnamn). E1 = östron, E2 = östradiol och E3 = östriol. När man har känsliga slemhinnor som beror det framförallt på att E3, östriol, ligger lågt. Man behöver då fråga sig varför det ligger lågt och en bra grund är att mäta alla 3 östrogener.

Om dina 3 östrogener ligger lågt, så kan man misstänka att det saknas material för att bilda östrogen, och då är vanligtvis även testosteron och DHEA lågt, eftersom dessa ingår i samma ben i hormoncykeln (DHEA omvandlas till testosteron, som sedan omvandlas till E1 och sen vidare till E2 och E3). Om däremot E1 är högt, medan E2 och E3 ligger lågt, så beror det på att du inte konverterar östrogen korrekt. Detta har med levern att göra eftersom östrogen metaboliseras i levern. För att korrigera detta, så använder man oftast örter och arbetar med levern.

Torra slemhinnor beror inte bara på lågt E3, utan även på att progesteron ligger lågt. När man har väldigt känsliga slemhinnor så beror det vanligtvis på en kombination av låga hormoner. Ett tips är att använda progesteron vaginalt för att se om dina besvär förbättras. Dock så bör man alltid mäta hormoner först, så att du är helt säker på att dina värden är låga, samt får hjälp med en personligt anpassad rekommendation. Könshormoner och kortisol ska alltid mätas i saliv, och inte i blod, eftersom blod mäter både inaktiva och aktiva hormoner. Du bör istället mäta endast bioaktiva hormoner i salivtest, så kallat labrixtest.

Var också försiktig när det gäller hormoner generellt. Inom sjukvården får man ofta östrogenplåster utan att de mäter dina hormonella värden, vilket är inkorrekt. Man ska inte ta hormoner om man inte är helt säker på att de är låga. Det blir också heltokigt när man får östrogen, men inte progesteron, då dessa två hormoner behöver ha korrekt balans sinsemellan. Om man bara tillför östrogen och inte progesteron, så kommer balansen mellan dem att bli sämre/lägre, vilket skapar besvär (kallas östrogendominans). Alla hormoner behöver beaktas och balanseras upp korrekt gentemot varandra vid hormonell obalans.

Om du önskar hjälp med mätning eller önska boka en första konsultation, så är du varmt välkommen att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Progesteron minskar risk för missfall vid graviditet

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > lördag, april-24-2021

En kvinna behöver adekvata progesteronnivåer för att hålla kvar livmoderslemhinnan efter ägglossning, och även för sin graviditet. När ägglossning har skett så håller progesteron kvar slemhinnan i livmodern i väntan på ett befruktat ägg, till dess att det är dags för menstruation. Om progesteron ligger lågt, så kan det innebära återkommande missfall, för tidig födsel eller kort och gott att man inte blir gravid alls, eftersom progesteron är så lågt att det befruktade ägget inte fäster. Detta beror på att progesteron inte finns i rätt mängd för att hålla kvar fostret. Särskilt vid återkommande missfall, så kan man misstänka att det rör sig om låga progesteronvärden.

Det allra bästa är att påbörja behandling med bioidentiskt progesteron ett par månader innan befruktning för att höja nivåerna och på så vis öka möjligheten att bli gravid. Man kan även föra in progesteron vaginalt vid önskan om graviditet, men det är då viktigt att fortsätta med progesteron hela graviditeten för att undvika missfall. När man tillför progesteron, särskilt i så starka doser som ges vaginalt, så innebär ett stopp att kroppen tror att det är dags för förlossning och graviditeten avbryts.

Tänk på att man alltid bör mäta värden på hormoner innan man använda progesteronkräm eller annat form av progesteron. Man bör alltid mäta i saliv, så att man får ett tillförlitligt svar. Läs mer om labrixtest på våra sidor eller maila oss för att boka tid: tidsbokning@zarahssida.se. Du bör inte heller använda syntetiska hormoner, utan istället hjälp genom att mäta hormoner och sedan supplementera med naturliga, bioidentiska hormoner.

Här är en spännande studie om vaginalt progesteron vid graviditet: Vaginal progesterone reduces the rate of preterm birth in women with a sonographic short cervix: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial – PubMed (nih.gov)

1 2 255
3811 st på 255 sidor
FörstaSista