Förhöjd Homocystein kopplat till lägre kognitiv nedsättning

2013 mars > måndag, mars-11-2013

I en studie med 288 högerhänta deltagare i åldern 55 år och äldre, var förhöjda homocysteinvärden associerade med minskad global cerebralvolym, större ventriklar, minskad cerebral vit substansvolym och lägre kognitiv förmåga på flera områden. Specifikt förhöjda homocysteinvärden associeras med minskad vita substansvolym och lägre kognitiv förmåga. Att minska ner på sina homosysteinvärden är således av yttersta vikt för att erhålla god kognitiv funktion efter 55 års ålder.
 
Reference: ”Associations between elevated homocysteine, cognitive impairment, and reduced white matter volume in healthy old adults,” Feng L, Isaac V, et al, Am J Geriatr Psychiatry, 2013 Feb; 21(2): 164-72. (Address: Gerontological Research Programme, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, Singapore).

LÄS MER…

Prenatal järnbristanemi och psykisk utveckling hos barn

2013 mars > måndag, mars-11-2013

I en 2-års uppföljning studie med 850 barn till kvinnor som hade deltagit i en dubbelblind, randomiserad, kontrollerad studie av prenatala mikronäringstillskott (västra landsbygden Kina) visades samband mellan jänbristanemin och intag av mikronäringsämnen. Kvinnorna fick dagligt tillskott med folsyra, järn/folsyra (60 mg järn), eller flera mikronäringsämnen (med 30 mg järn) under graviditeten. Studien visade att järnbristanemi i tredje trimestern av graviditeten var associerat med signifikant lägre mental utveckling hos barnet vid 12, 18 och 24 månader, jämfört med den grupp där kvinnorna inte hade järnbrist.  

Reference: ”Effect of Iron Deficiency Anemia in Pregnancy on Child Mental Development in Rural China,” Chang S, Zeng L, et al, Pediatrics, 2013 Feb 11; [Epub ahead of print]. (Address: United Nations Children’s Fund Office for China, Beijing, China).

LÄS MER…

Lutein kan öka synprestandan och minska degeneration av ögat

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 1år interventionsstudie, utförd på 120 friska förare med långvarig ljusexponering, fann att lutein kan förbättra den visuella prestandan under låg belysning. Testpersonerna fick antingen 20 mg lutein dagligen eller placebo. Mätningar genomfördes vid baslinjen samt efter 1, 3, 6 och 12 månader. I bedömningen ingick synskärpa, serumluteinkoncentrationer (MPOD) och visuell prestanda. Resultaten visade att serumlutein och centrala luteinkoncentrationer ökade kraftigt, jämfört med kontroller. Ökningar i kontrast och bländningskänslighet syntes i luteingruppen, vilket tyder på att lutein kan förbättra möjligheten att köra på natten och/eller andra aktiviteter som sker vid låg belysning.

Reference: ”Lutein supplementation improves visual performance in Chinese drivers: 1-year randomized, double-blind, placebo-controlled study,” Yao Y, Qiu QH, et al, Nutrition, 2013 Jan 26; [Epub ahead of print]. (Address: Qing-hua Qiu, Shanghai First People’s Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao-tong University, Shanghai, P.R. China. E-mail: drqinghuaqiu@yahoo.cn)

LÄS MER…

Omega-3 fettsyror kan minska dödlighet hos hemodialyspatienter

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En analys av 400 patienter (utvalda från en nationellt representativ kohortstudie av över 1000 amerikanska hemodialyspatienter mellan 2004-2005) visar att långkedjiga omega-3 kan associeras med lägre risk för plötslig hjärtdöd hos hemodialyspatienter, främst under det första året av hemodialys.

Reference: ”Inverse relationship between long-chain n-3 fatty acids and risk of sudden cardiac death in patients starting hemodialysis,” Friedman AN, Yu Z, et al, Kidney Int, 2013 Feb 6; [Epub ahead of print]. (Address: Allon N. Friedman, Division of Nephrology, Department of Medicine, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana, USA. E-mail: allfried@iupui.edu ).

LÄS MER…

Coenzym Q10 kan förbättra fertiliteten hos män

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En randomiserad kontrollerad studie med 60 infertila män med idiopatisk oligoasthenoteratozoospermia (OAT) visar att tillskott med Q10 kan förbättra fertiliteten, både genom förbättrade spermaparametrar och enzymerantioxidantaktivitet. Försökspersonerna fick 200 mg Q10 per dag eller placebo under 3 månaders tid. Spermaanalys, antropometriska mätningar, aktivitetsbedömning av kost och fysisk aktivitet mättes vid baseline och efter genomgången behandling. Resultaten visade att männen i Q10-gruppen hade högre katalas och SOD aktivitet än de män som befanns i placebogruppen, samt en signifikant positiv korrelation mellan Q10 koncentrationer och normal spermiemorfologi. 

Enkelt sammanfattat kan Q10 förbättra fertiliteten hos män. Detta är särskilt viktigt hos de män som tar kolesterolsänkande (hämmande) läkemedel, då dessa blockerar produktionen av kolesterol i levern. Vid intag av dessa läkemedel blockeras även produktionen av Q10 i levern, vilket bidrar till infertilitet om de inte samtidigt kompletteras med Q10-tillskott.
 
Reference: ”Effect of Coenzyme Q10 supplementation on antioxidant enzymes activity and oxidative stress of seminal plasma: a double-blind randomised clinical trial,” Nadjarzadeh A, Shidfar F, et al, Andrologia, 2013 Jan 7; [Epub ahead of print]. (Address: M.R. Sadeghi, Department of Nutrition, Faculty of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. E-mail: sadeghi@avicenna.ac.ir)

LÄS MER…

B-vitaminer kan förbättra antioxidantkapaciteten

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En randomiserad kontrollerad studie med 100 patienter med diabetes, fann att B-vitaminer förbättrade antioxidantstyrkan och minskade inflammationstillstånd. Patienterna fick antingen dagligt intag av B-gruppens vitaminer (1,67 mg folsyra, 1,67 mg vitamin B-2, 20 mg vitamin B-6, 0,134 mg vitamin B-12) och antioxidativa vitaminer (221 mg av a-tokoferol och 167 mg vitamin C) (n = 50) eller placebo (n = 50) under 90 dagars testperiod. Blodprover erhölls vid baslinjen och efter behandling. Mätningen fokuserade på markörer för oxidativ skada och inflammation såsom CRP, albumi m.m.

Resultaten visade att B-gruppens vitaminer ökade plasmakoncentrationerna av vitamin E och folat och minskade inflammation genom minskade nivåer av homocystein. Vitamin B12 förbättrades i tillskottsgruppen och C-vitamin minskade i båda grupperna. Både malondialdehyd (MDA) och karbonylprotein ökade i båda grupperna. IL6 koncentrationen ökade i båda grupperna, men mindre i tillskottsgruppen. TNF och CRP sjönk hos tillskottsgruppen, jämfört med placebo. Resultatet visar att B-gruppens vitaminer kan förbättra antioxidantkapaciteten, och på så vid ha en anti-inflammatorisk effekt hos överviktiga patienter med diabetes.

Reference: ”Oxidative damage and inflammation in obese diabetic Emirati subjects supplemented with antioxidants and B-vitamins: a randomized placebo-controlled trail,” Gariballa S, Afandi B, et al, Nutr Metab (Lond), 2013 Feb 4;10(1): 21. (Address: S. Gariballa, Internal Medicine, Faculty of Medicine & Health Sciences, Al Ain, UAE. E-mail: s.gariballa@uaeu.ac.ae ).

LÄS MER…

Folat kan öka kognitiva funktioner hos barn

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En översyn av NHANES III, som genomfördes 1988-1994 och som omfattar 5 365 barn i åldern 6-16 år, visar att barnens folatkoncentrationer kan förknippas med utveckling av kognitiv funktion. Serumfolat och vitamin B-12-nivåer mättes, tillsammans med prestanda. Resultaten visade qatt högre serumkoncentrationer av folat kan förknippas med förbättrad kognitiv förmåga. Någon förbättring syntes inte beroende av vitamin B-12-nivåer, utan endast i relation till folatnivåer. 
 
Reference:”Serum Folate but Not Vitamin B-12 Concentrations Are Positively Associated with Cognitive Test Scores in Children Aged 6-16 Years,” Nguyen CT, Gracely EJ, et al, J Nutr, 2013 Feb 6; [Epub ahead of print]. (Address: Brian K. Lee, Drexel University, School of Public Health, Philadelphia, PA, USA. E-mail: bklee@drexel.edu ).

LÄS MER…

Länk mellan endometrios och D-vitamin

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En analys av 70 556 amerikanska kvinnor i Nurses ’Health Study II, med en 14-årig uppföljningsperiod (1991-2005), påvisade samband mellan D-vitaminnivåer och ökade risker för endometrios. Studien visade att högre nivåer av D-vitamin och större intag av mejeriprodukter gav minskade risker för att utveckla endometrios. Under uppföljning bekräftades 1 385 fall av endometrios och de kvinnor som förbrukade mer än 3 portioner av mejeriprodukter per dag var mindre benägna att få diagnosen, jämfört med de kvinnor som endast  intog 2 portioner per dag. De kvinnor som hade högre D-vitaminnivåer, hade också lägre sjukdomsrisk.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz
 
Reference: ”Dairy-Food, Calcium, Magnesium, and Vitamin D Intake and Endometriosis: A Prospective Cohort Study,” Harris HR, Chavarro JE, et al, Am J Epidemiol, 2013 Feb 3; [Epub ahead of print]. (Address: Dr. Holly R. Harris, Ob/Gyn Epidemiology Center, Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA. (E-mail: hharris3@partners.org ).

LÄS MER…

Coenzym Q10 användbart vid behandling av diabetesneuropati

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En randomiserad kontrollerad studie (56 möss med streptozotocin-inducerad typ 1-diabetes och 20 normala möss) visade att coenzym Q10 (Q10) minskade proinflammatoriska faktorer i det perifera och centrala nervsystemet.

Resultaten tyder på att Q10 minskade viktminskning vid sjukdomsbild, samt att intag av Q10 minskade den neuropatiska smärtan. Q10 producerade en dosberoende hämning av mekanisk allodyni och termisk hyperalgesi hos de diabetiska mössen, och bidrog till en minskning av lipidperoxidation. Q10 minskade proinflammatoriska faktorer i det perifera och centrala nervsystemet och kan på så vis motverka oxidativ stress vid diabetes typ 1.

Vi vill påpeka att vi inte på något sätt stödjer djurförsök.

Reference: ”Prophylactic and Antinociceptive Effects of Coenzyme Q10 on Diabetic Neuropathic Pain in a Mouse Model of Type 1 Diabetes,” Zhang YP, Eber A, et al, Anesthesiology, 2013 Jan 17; [Epub ahead of print]. (Address: Keith A. Candiotti, Department of Anesthesiology, Perioperative Medicine and Pain Management, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Fl, USA. E-mail: kcandiotti@med.miami.edu ).

LÄS MER…

D-vitaminnivåer kan påverka cancer i urinblåsan

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En retrospektiv analys av data (utförd i ”Veterans Integrated Service Network-9 i sydöstra USA) visar att patienter som diagnostiserats med cancer i urinblåsan, mellan 1999/10/01 och 2008/02/29, påvisade samband mellan D-vitaminnivåer och utfallet av cancersjukdomen. Studien tog hänsyn till ålder, tobaksexponering, body mass index, latitud och säsonger, samt D-vitaminnivåer. Resultaten visade att D-vitaminnivåstatusen var nära kopplade till både överlevnad och förbättrad livslängd. Desto högre D-vitaminnivåer, desto bättre sjukdomsmarkörer.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz
 
Reference: ”Relationship of vitamin d monitoring and status to bladder cancer survival in veterans,” Peiris AN, Bailey BA, et al, South Med J, 2013 Feb; 106(2):126-30. (Address: Alan Peiris, Mountain Home VA Medical Center and East Tennessee State University, Mountain Home and Johnson City, Tennessee, USA. E-mail: alan.peiris@va.gov ).

LÄS MER…

Depression kan bero på D-vitaminbrist

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En systematisk genomgång och metaanalys av 14 studier med totalt 31 424 deltagare visade ett samband mellan D-vitaminnivåer och depression. Metaanalysen betod av en fall-kontrollstudie, tio tvärsnittsstudier och tre kohortstudier. Forskarna fann att låga nivåer av D-vitamin var associerat med depression och att lägre nivåer av vitamin D gav markant ökade risker för att utveckla depression.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference: ”Vitamin D deficiency and depression in adults: systematic review and meta-analysis,” Anglin RE, Samaan Z, et al, Br J Psychiatry, 2013 Feb; 202:100-7. (Address: R. E. Anglin, Department of Psychiatry and Behavioural Neurosciences, St Joseph’s Hospital, Hamilton, Ontario, Canada. E-mail: anglinr@mcmaster.ca ).

LÄS MER…

Vitamin D3, DHA kan minska plackbildning vid Alzheimers sjukdom

2013 mars > måndag, mars-11-2013

En pilotstudie som omfattar serumprover från både Alzheimers sjukdom (AD) patienter och friska kontroller, identifierar och klarlägger de mekanismer som står bakom den aktiva formen av vitamin D3 och dokosahexaensyra (DHA), som både kan reglera immunologiska aktiviteter och bidra till att minskat amyloida plack. Under studien kontrollerades 25 (OH) 2-vitamin D3 (1,25 D3) och resolvin D1 (RvD1) hos båda grupperna. Resultaten visade på bättre värden av både D3 och DHA hos den friska kontrollgruppen, jämfört med gruppen som led av Alzheimers sjukdom. 
 
Reference: ”1a,25-Dihydroxyvitamin D3 and Resolvin D1 Retune the Balance between Amyloid-b Phagocytosis and Inflammation in Alzheimer’s Disease Patients,” Mizwicki MT, Liu G, et al, J Alzheimers Dis, 2013 Jan 1; 34(1):155-70. (Address: Mathew T. Mizwicki, Department of Surgery, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, CA, USA. E-mail: mmizwicki@mednet.ucla.edu ).

LÄS MER…

Tillskott med långkedjade omega 3-fleromättade fettsyror kan främja viktminskning hos överviktiga vuxna

2013 mars > måndag, mars-11-2013

I en randomiserad, dubbelblind, kontrollerad, parallell gruppstudie, utförd på 2 grupper med överviktiga vuxna, syntes minskad vikt hos den grupp som erhöll fiskolja, jämfört med placebogruppen. Den ena gruppen erhöll kapslar med 6 x 1 gram fiskolja (70 mg EPA och 270 mg DHA) och den andra gruppen erhöll kapslar med, placebo. Försökspersonerna randomiserades till 2 grupper och fick antingen fiskolja eller placebo under 4 veckors tid i kombination med sin vanliga diet. Efter dessa 4 veckor, följde ytterligare 4 veckor med tilllskott och lågenergikost.

Slutsatsen visade att tillskottsgruppen, redan efter 4 veckor, hade dubbelt ökade nivåer av EPA och DHA, jämfört med placebo. Gruppen med fiskolja visade även på större procentuell viktminskning (-7,21% i jämförelse med -5,82%) och BMI (-7,43% mot -5,91%).

Reference: ”Prior supplementation with long chain omega-3 polyunsaturated fatty acids promotes weight loss in obese adults: a double-blinded randomised controlled trial,” Munro IA, Garg ML, et al, Food Funct, 2013 Feb 11; [Epub ahead of print]. (Address: Nutraceuticals Research Group, School of Biomedical Sciences and Pharmacy, University of Newcastle, 305CMedical Sciences Building, University Drive, Callaghan, NSW 2308, Australia. E-mail: manohar.garg@newcastle.edu.au )

LÄS MER…

Synbiotika (prebiotika och probiotika) förbättrar bröstmjölken hos ammande kvinnor

2013 mars > måndag, mars-11-2013

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med 80 ammande mödrar, visade att dagligt tillskott med en synbiotika (prebiotika och probiotika) under 30 dagars tid, befanns associerat med betydande förbättringar i den totala antioxidantkapaciteten (TAC ökade 0,312 till 0,481 mmol / l) samt en minskning av malondialdehydnivåer (från 1,62 till 1,6 mikromol / L) i bröstmjölken. Deb totala antioxidantkapaciteten (TAC) minskade i placebogruppen medan malondialdehydnivåerna (MDA) ökade signifikant i placebogruppen. Slutsatsen är att synbiotika kan ge bröstmjölk med mer antioxidativ påverkan, vilket i sin tur är ovärderligt för det ammande barnet.
 
Reference: ”Effects of Synbiotic Supplementation on Total Antioxidant Capacity of Human Breastmilk,” Nikniaz L, Mahdavi R, et al, Breastfeed Med, 2013 Feb 11; [Epub ahead of print]. (Address: Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz, Iran).

LÄS MER…

Lutein minskar CRP (C-reaktivt protein) och ilpidoxidation hos ickerökare

2013 mars > måndag, mars-11-2013

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie, utförd på 117 friska icke-rökare, som fick tillskott med lutein (10 eller 20 mg/dad) under en period av 12 veckor, påvisades betydande ökningar i plasmaluteinnivåer. Resultaten stödjer teorin att luteintillskott kan minska biomarkörer för inflammation (CVD) genom minskad lipidperoxidation och inflammatorisk reaktion. 
 
Reference: ”Lutein supplementation reduces plasma lipid peroxidation and C-reactive protein in healthy nonsmokers,” Wang MX, Jiao JH, et al, Atherosclerosis, 2013 Jan 29; [Epub ahead of print]. (Address: School of Public Health, Xi’an Jiaotong University College of Medicine, 76 Yanta West Road, Xi’an, Shaanxi 710061, China).

LÄS MER…

1 2
22 st på 2 sidor
FörstaSista