Insemination vs IVF – bli gravid med bioidentiskt progesteron, mindre stress och livsstilsförändringar

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

Insemination

Insemination kan genomföras så länge båda partners är friska och det inte återfinns problem i spermaprov eller kvinnans hormonella prov. Vid insemination träffar ni en läkare som går genom era tester, som genomför undersökning av kvinna (ibland även man). Om allt ser bra ut, så får ni klartecken och kan göra på två olika sätt.

Antingen väljer ni att göra en naturlig inseminering och testar då med ägglossningsstickor från dag 9 eller 10, beroende på cykelns längd. När ägglossningstickan ger utslag på maximal fertilitet (ej hög fertilitet om du använder en 6-dagars indikator), så ringer du till kliniken och får en tid dagen därpå. Insemineringen tar endast några minuter och innebär att sperman, som centrifugerats efter inlämning av spermaprov, insemineras direkt i livmodern. Tanken är således att när ägget väl kommer, så skall sperman redan finns på plats.

Efter att du fått en indikation på ägglossningsstickan om att ägglossning är på väg, så är det vanligtvis 24-48 timmar tills dess att ägglossning sker. Det som mäts är LH, som ökar precis innan ägglossning. Om du använder de ägglossningsstickor som även indikerar östrogenstegring så kommer ditt test att först visa hög fertilitet och sedan maximal fertilitet.

Du är fertil hela denna period men det är först vid maximal fertilitet, dvs en fast lysande gubbe, som du skall genomföra insemineringen. Detta kan du givetvis även stämma av med din fertilitetsklinik.

Om du väljer att göra på andra sättet, så påbörjar du en hormonell behandling som innebär att äggen snabbare mognar. Denna behandling innebär att du oftast har fler ägg som mognar och det kan vara lämpligt för dig som tex har oregelbunden cykel eller problem med att ägglossning inte kommer månatligen. Vid första dag på mensen ringer du till kliniken och bokar en tid dag 10-12. Dag 3-7 börjar du ta hormonerna och dag 10-12 besöker du kliniken för ultraljud. Vid ultraljud avgörs vilken dag du skall ta ägglossningsspruta och dagen efter sprutan sker inseminationen. Anledningen till att du behöver göra ett ultraljud är att det är relativt vanligt att den minskade mängden östrogen som läkemedlet bidrar med, ofta för att flera äggblåsor mognar samtidigt. Om du har 4-5 blåsor som kan släppa samtidigt så kan insemination således inte genomföras. Det är endast om det finns 1-2 blåsor som inseminationen genomförs.

Insemination är oftast privat vilket innebär att det kan kosta kring 3500 och uppåt, men fördelen är att om ni sedan behöver hjälp med IVF så kan detta genomföras med hjälp av remiss från landstinget. Om ni däremot väljer att först remitteras till IVF och byter mot insemination så kan kan senare behandlingar med IVF behöva bekostas i egen regi. Detta kan således blir väldigt dyrt så är ni inställda på att först testa med insemination så är det sannolikt bättre att göra detta på egen hand och ev. söka landstingets hjälp för IVF om insemination inte lyckas.

IVF

Många mår väldigt dåligt av IVF eftersom det innebär en hel del hormoner, men ibland är det enda vägen till en lyckad graviditet. IVF kan utföras genom landstinget och ni söker då remiss via gyn eller kvinnokliniken. Först och främst genomförs en utredning om varför ni inte kan få barn. Vanligen skall ni även ha dokumenterad information om att ni testat i minst ett år för att få en remitterad behandling. Dock så kan detta förbises om det finns andra problem som gör att ni inte kan genomföra ett år av provförsök. Exempel på detta kan tex vara om mannen har svårt att få erektion eller utlösning. Vid dessa tillfällen tar man spermier direkt från testikeln och kan på så vis kringgå problematiken. Om däremot allt fungerar som det ska, så kan insemination bli aktuellt. Eller så gör man en IVF-behandling som innebär att man plockar ut ägget ur kvinnan, inseminerar det i ett provrör och sedan sätter in det i livmodern.

IVF kan ta relativt lång tid och det är viktigt att se över varför problemen finns. Det kan tex vara så att flertalet missfall har sin orsak i lågt progesteron. Om kvinnan inte har ordenligt med progesteron så kan hon bli gravid men det är svårt för kroppen att hålla kvar barnet. Det är alltså viktigt att se över hormonella balanser, eftersom IVF inte heller tar om progesteronet är för lågt. Det kan också vara så att hormonerna i behandlingen ställer till det om man redan har obalans och tex har svår PMS. PMS-liknande besvär återfinns ofta under både hormonella behandlingen och under hela graviditeten om inte denna först balanseras.

Var alltså noga med att först se över din kost, din livsstil och din hormonella balans. Med bättre balans och hälsosammare och framförallt lugnare livsstil, så har du sannolikt större chans att bli gravid, både naturligt och via insemination eller IVF. Du kan även testa örter som agnus castus (se mina tidigare inlägg) eller bidrottninggele i kombination med bioidentisk progesteronkräm.

LÄS MER…

Probiotisk yoghurt kan minska risk för övre luftvägsinfektion hos unga kvinnliga simmare

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en randomiserad, kontrollerad studie med 46 unga vuxna kvinnliga simmare (medelålder: 14 år), visade tester att de testpersoner som förbrukade 40 ml probiotiska yoghurt dagligen under 8 veckors tid, befanns ha en minskad förekomst av övre luftvägsinfektion och andra sjukdomar,jämfört med den grupp som konsumerade vanlig icke-probiotisk yoghurt dagligen under 8 veckor.

I början och slutet av försöket, testades gruppen för VO2 max (maximal lungkapacitet) efter frisim på 400 meter. Genomsnittliga förändringar av protokollen från de interventions- och kontrollgrupperna var 3,9 respektive 0,5 sekunder.

Interventionsgruppen klagade på dyspné (andnöd) under 2.4 dagar kontra 4.4 dagar för kontrollgruppen. Värden för ont i öronen var 0,5 respektive 1,6. Författarna avslutar: ”En minskning av antalet fall av luftvägsinfektioner och varaktighet genom vissa symtom som andnöd och ont i öronen iakttogs. På grund av den minskade övre luftvägsinfektioner hos idrottare efter intag av probiotiska yoghurt, är förbättrad VO2 max möjlig. ”
   
Reference: ”Effects of probiotic yogurt on performance, repiratory, and digestive systems of young female endurance swimmers: a randomized controlled trial,” Salarkia, Ghadamil, et al, Med J Islam Repub Iran, 2013 Aug, 27(3): 141-6. (Address: National and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail:
n_salarkia@hotmail.com, nahidsalarkia@gmail.com ). 

LÄS MER…

D-vitamin rekommenderas för barn och ungdomar som genomgår hematopoetisk stamcellstransplantation

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en studie med 66 barn och ungdomar i åldrarna 4 och 20 år, som genomgick allogen hemoatopoietic stamcellstransplantation, var D-vitaminnivåer låga vid baslinjen, och betydligt lägre 180 dagar efter transplantation. D-vitaminnivåerna hos testpersonerna bedömdes vid tre stadier: före sjukhus och 30 och 180 dagar efteråt. 25 (OH) D i serum var redan lägre än den friska kontrollgruppen vid baslinjen (25,7 ng / ml vs 31,9 ng / ml), och påvisade ökad signifikant brist 180 dagar efter transplantation (till 20,9 ng / ml). Författarna avslutar med följande, ”Låga nivåer av 25H vitamin D upptäcktes redan innan hematopoetisk stamcellstransplantation och var betydligt lägre vid 180 dagar efter HST, vilket innebär att det alltså bör rekommenderas D-vitamintillskott för barn och ungdomar som genomgår HST.”

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference: ”Vitamin D deficiency in children and adolescents submitted to hematopoietic stem cell transplantation,” Campos, Biagini, et al, Rev Bras Hematol Hemoter, 2014 Mar; 36(2): 126-131. (Address: Universidad do Parana, Curitiba PR, Brazil). 

LÄS MER…

Selen och coenzym Q10 vid manlig infertilitet

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en fall-kontrollstudie som omfattar 59 testpersoner, varav 44 var diagnostiserade med idiopatisk manlig infertilitet och hade onormala spermaparametrar och 15 hade normala spermaparametrar med bevisad fertilitet, påvisades serumnivåer av selen (Se) vara positivt associerad med ökade spermanivåer bland alla patienter.

Både serum och spermanivåer av selen visade ett positivt samband med spermiekoncentration, motilitet och morfologi, och positiva plasmanivåer av TAC.

Sädesplasmanivåer av coenzym Q10 korrelerade med spermiemorfologi, men inte koncentration eller motilitet. Författarna avslutar, ”Mätning av serumselennivåer kan bidra till att avgöra näringsstatus och antioxidantkapacitet hos infertila patienter, vilket kan bidra till att urskilja de patienter som har nytta av tillskott som terapi.

Reference: ”Blood Serum and Seminal Plasma Selenium, Total Antioxidant Capacity and Coenzyme Q10 Levels in Relation to Semen Parameters in Men with Idiopathic Infertility,” Eroglu M, Sahin S, et al, Biol Trace Elem Res, 2014 April 23; [Epub ahead of print]. (Address: Deparment of Obstetrics and Gynecology, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Hospital, Istanbul, Turkey).

LÄS MER…

Coenzym Q10 minskar kognitiv försämring hos postmenopausala kvinnor

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en studie av postmenopausala tillstånd användes ovariektomiserade möss för att se hur Coenzym Q10 kan påverka den kognitiva funktionen hos postmenopausala kvinnor. En betydande nedgång i kognitiv funktion hittades fyra veckor efter ovariektomi. Coenzym Q10 (10 mg / kg kroppsvikt) under en period av 4 veckor befanns vända dessa kognitiva brister.

Efter ovariektomi syntes betydande minskningar i aktiviteten av mitokondriell elektrontransport kedjekomponenterna, NADH, cytokrom reduktas, succinatdehydrogenas och cytokrom c oxidas i hjärnan hos dessa möss, medan det återfanns högre nivåer av reaktiva syreradikaler, protein karbonyler, lipidperoxidation, mitokondriell svullnad, och minskad aconitase-aktivitet. En minskad redox påträffades (signifikanta sänkta nivåer av GSH) i hjärnan och minskningar av verksamheten i de antioxidativa enzymerna superoxiddismutas och katalas hittades också i dessa möss.

Administration av coenzym Q10 befanns mildra dessa mitokondriella dysfunktioner och oxidativ stress. Författarna avslutar med att säga att data visar att Q10 förbättrar kognitiv nedgång i postmenopausal tillstånd genom att modulera mitokondriella funktioner och oxidativ stress.

(Vänligen notera att vi INTE stödjer forskning på djur)

Reference: ”Coenzyme Q10 treatment ameliorates cognitive deficits by modulating mitochondrial functions in surgically induced menopause,” Sandhir R, Sethi N, et al, Neurochem Int, 2014 April 26; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biochemistry, Basic Medical Science Building, Panjab University, Chandigarh 160014, India. E-mail: sandhir@pu.ac.in ).

LÄS MER…

Fiskolja kan gynna ungdomgäar med SSRI-resistent depression

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

En kombinerad studie med en fall-kontrollanalys och supplementering med fiskolja, har utförts på SSRI-resistenta ungdomar med egentlig depression (MDD), vars nivåer av DHA visat sig vara signifikant lägre (n = 20) , jämfört med friska kontroller (n = 20).

Försökspersonerna fick fiskolja i antingen en låg dos (2,4 g / d, n = 7) eller hög dos (16,2 g / d, n = 7), under en period av 10 veckor. Betydande ökningar av erytrocyt EPA och DHA sammansättning hittades. De testpersoner som erhöll hög dos av fiskolja befanns ha betydande minskningar (= 40%) i depressiva symtom, i intent-to-treat prov och en trend mot minskning av lågdosgruppen (-20%).

Remission av symptomen hittades i 100% av patienterna i högdosgruppen och 40% av patienterna i gruppen med låg dos. Författarna drar slutsatsen att ”Dessa preliminära resultaten visar att ungdomar med SSRI-resistent depression uppvisar signifikanta DHA-underskott” De föreslår också att komplementering med fiskolja kan vara en viktig del av behandling.

Reference: ”Detection and Treatment of Long-Chain Omega-3 Fatty Acid Deficiency in Adolescents with SSRI-Resistant Major Depressive Disorder,” McNamara RK, Stimpfel, et al, Pharma Nutrition, 2014 April 1; 2(2): 38-46. (Address: Department of Psychiatry and Behavioral Neuroscience, University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati OH 45219, USA).

LÄS MER…

Coenzym Q10-behandling och dess effekter på livslängd hos honungsbin

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en studie med honungsbin som behandlade med coenyzme Q10, påvisades att de bin som fick behandling med Q10  även hade en ökad livslängd. Vidare påvisade behandling med coenzym Q10 ökningar i aktiviteter av olika antioxidativa enzymer, proteashämmare, biomarkörer, total antioxidant potentiella nivån, och koncentrationer av urinsyra och kreatinin och lägre nivåer av verksamheten i sura, neutrala och alkaliska proteaser, och lägre koncentrationer av albumin och urea.

Författarna sammanfattar studien med att Q10 kan beaktas som ett naturligt kosttillskott tidigt på våren innan pollenkällor blir tillgängliga i den tempererade centraleuropeiskt klimat. 
   
Reference: ”COENZYME Q10 TREATMENTS INFLUENCE THE LIFESPAN AND KEY BIOCHEMICAL RESISTANCE SYSTEMS IN THE HONEYBEE, Apis mellifera,” Strachecka A, Olszewski K, et al, Arch Insect Biochem Physiol, 2014 March 21; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biological Basis of Animal Production, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland). 

LÄS MER…

Curcumin kan minska diabetes-inducerad hjärtsvikt

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en studie med råttor med streptozotocin-inducerad diabetes och eventuellt även hjärtsvikt, påvisades curcumin som effektiv behandling. Behandlingen började fem dagar efter induktion av diabetes och fortsätte i 6 veckor. Resultatet visade att curcumin signifikant kunde mildra den negativa påverkan som inducerades av diabetes.

Specifikt efter induktion med diabetes, hade råttorna en betydande ökning av serumglukos, triglycerider, totalkolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, kväveoxid, laktatdehydrogenas, hjärt malondialdehyd, plasmanivåer av serum HDL-kolesterol, hjärt reducerat glutation, och hjärtantioxidantenzymer.

Behandling med antingen curcumin (en grupp av råttor) eller glibenklamid (en annan grupp av råttor) mildrade dessa förändringar, jämfört med råttor som lämnades obehandlade.

Sammanfattningsvis, säger forskarna, att curcumin har en välgörande terapeutisk effekt vid diabetes-inducerad HF, en effekt som kan hänföras till dess antioxidativa och suppressiv aktivitet på cytokiner.
   
(Vänligen notera att vi INTE står bakom djurförsök)

Reference: ”Curcumin Ameliorates Streptozotocin-Induced Heart Injury in Rats,” Abo-Salem OM, Harisa GI, et al, J Biochem Mol Toxicol, 2014 April 24; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Laboratory Sciences and Clinical Technology, College of Applied Medical Sciences, Taif University, Taif, Saudi Arabia; Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy (Boys), Al-Azhar University, Nasr-City, Cairo, Egypt. E-mali:
oabosalem@yahoo.com ). 

LÄS MER…

Omega 3-fettsyror kan avsevärt förbättra EG parametrar hos pedriatriska patienter med dilaterad kardiomyopati

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en fall-kontrollstudie utformad för att undersöka eventuella effekter av omega-3 fleromättade fettsyror på hjärtfunktion hos 12 pediatriska patienter, visade det sig att ekokardiografiska (EG) parametrar förbättrades signifikant efter 6 månaders supplementering. Författarna avslutar studien med att resultaten visar att vissa EG parametrar förbättrades signifikant hos patienter som fick omega 3 fiskolja.
   
Reference: ”Effects of Omega 3 Polyunsaturated Fatty Acids on heart function and oxidation stress biomarkers in pediatric patients with dilated cardiomyopathy,” Firuzi, Shakibazad, Amoozgar, et. al., Int Cardiovasc Res J, 2013 Mar 7(1):8-14; [Epub ahead of print]. (Address: Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, IR). 

LÄS MER…

D-vitamin kan förbättra ejektionsfraktion hos äldre patienter med hjärtsvikt

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I mars 2014 genomfördes en dubbel-blind, randomiserad studie med 23 patienter som alla led av kronisk hjärtsvikt (medelålder på 74 år). De hade D-vitaminnivåer på mindre än 30 ng / ml, och fick supplementering med med 800.000 IU / d (4000 IE / dagligen) av vitamin D3 (kolekalciferol) under en period av 6 månader.

De ökade D-vitaminnivåerna visade på avsevärt förbättrad ejektionsfraktion och minskad D-vitaminbrist. Specifikt så ökade plasma 25 (OH) D koncentrationerna (15.51 vs -1,40 ng / mL0 och plasmakalciumkoncentrationer (9,3-9,6 mmol / L).

Ejektionsfraktionen (EF) ökade betydligt i D-vitamingruppen (6,71 vs -4,3%), medan serumkoncentrationen av PIP ökade endast i placebogruppen. Efter sex månaders behandling, var systoliskt blodtryck också minskat (129,6-122,7 mm Hg).

Författarna drar slutsatsen att sex månader med supplementering med D-vitamin förbättrade EF hos äldre patienter med HF och D-vitaminbrist.
   
Reference: ”Effects of six months of vitamin D supplementation in patients with heart failure: A randomized double-blind controlled trial,” Dalbeni A, Scaturro G, et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2014 March 5; [Epub ahead of print].  (Address:  Department of Medicine, University of Verona, Verona, Italy. E-mail:  andrea.dalbeni@ospedaleuniverona.it ). 

LÄS MER…