Mätning av fettlösliga vitaminer och Q10

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juli-28-2022

Nu i sommar har vi lanserat ett nytt test med mätning i serumblod, där vi mäter fettlösliga vitaminer och Q10. För mätning av A-vitamin mäts markörer som retinol och betakaroten. För mätning av E-vitaminer mäts markörer som alpha-tokoferol och gamma-tokoferol. Andra markörer är D2, D3 och totalt D-vitamin, samt mätning av K-vitamin och Coenzym Q10. Provtagning sker med remiss till vårdcentral.

För bokning av rådgivning eller provtagning, maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Selen och coenzym Q10 vid manlig infertilitet

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > torsdag, februari-12-2015

I en fall-kontrollstudie som omfattar 59 testpersoner, varav 44 var diagnostiserade med idiopatisk manlig infertilitet och hade onormala spermaparametrar och 15 hade normala spermaparametrar med bevisad fertilitet, påvisades serumnivåer av selen (Se) vara positivt associerad med ökade spermanivåer bland alla patienter.

Både serum och spermanivåer av selen visade ett positivt samband med spermiekoncentration, motilitet och morfologi, och positiva plasmanivåer av TAC.

Sädesplasmanivåer av coenzym Q10 korrelerade med spermiemorfologi, men inte koncentration eller motilitet. Författarna avslutar, ”Mätning av serumselennivåer kan bidra till att avgöra näringsstatus och antioxidantkapacitet hos infertila patienter, vilket kan bidra till att urskilja de patienter som har nytta av tillskott som terapi.

Reference: ”Blood Serum and Seminal Plasma Selenium, Total Antioxidant Capacity and Coenzyme Q10 Levels in Relation to Semen Parameters in Men with Idiopathic Infertility,” Eroglu M, Sahin S, et al, Biol Trace Elem Res, 2014 April 23; [Epub ahead of print]. (Address: Deparment of Obstetrics and Gynecology, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Hospital, Istanbul, Turkey).

Coenzym Q10 minskar kognitiv försämring hos postmenopausala kvinnor

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > torsdag, februari-12-2015

I en studie av postmenopausala tillstånd användes ovariektomiserade möss för att se hur Coenzym Q10 kan påverka den kognitiva funktionen hos postmenopausala kvinnor. En betydande nedgång i kognitiv funktion hittades fyra veckor efter ovariektomi. Coenzym Q10 (10 mg / kg kroppsvikt) under en period av 4 veckor befanns vända dessa kognitiva brister.

Efter ovariektomi syntes betydande minskningar i aktiviteten av mitokondriell elektrontransport kedjekomponenterna, NADH, cytokrom reduktas, succinatdehydrogenas och cytokrom c oxidas i hjärnan hos dessa möss, medan det återfanns högre nivåer av reaktiva syreradikaler, protein karbonyler, lipidperoxidation, mitokondriell svullnad, och minskad aconitase-aktivitet. En minskad redox påträffades (signifikanta sänkta nivåer av GSH) i hjärnan och minskningar av verksamheten i de antioxidativa enzymerna superoxiddismutas och katalas hittades också i dessa möss.

Administration av coenzym Q10 befanns mildra dessa mitokondriella dysfunktioner och oxidativ stress. Författarna avslutar med att säga att data visar att Q10 förbättrar kognitiv nedgång i postmenopausal tillstånd genom att modulera mitokondriella funktioner och oxidativ stress.

(Vänligen notera att vi INTE stödjer forskning på djur)

Reference: ”Coenzyme Q10 treatment ameliorates cognitive deficits by modulating mitochondrial functions in surgically induced menopause,” Sandhir R, Sethi N, et al, Neurochem Int, 2014 April 26; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biochemistry, Basic Medical Science Building, Panjab University, Chandigarh 160014, India. E-mail: sandhir@pu.ac.in ).

Coenzym Q10-behandling och dess effekter på livslängd hos honungsbin

Zarah Öbergs blogg > torsdag, februari-12-2015

I en studie med honungsbin som behandlade med coenyzme Q10, påvisades att de bin som fick behandling med Q10  även hade en ökad livslängd. Vidare påvisade behandling med coenzym Q10 ökningar i aktiviteter av olika antioxidativa enzymer, proteashämmare, biomarkörer, total antioxidant potentiella nivån, och koncentrationer av urinsyra och kreatinin och lägre nivåer av verksamheten i sura, neutrala och alkaliska proteaser, och lägre koncentrationer av albumin och urea.

Författarna sammanfattar studien med att Q10 kan beaktas som ett naturligt kosttillskott tidigt på våren innan pollenkällor blir tillgängliga i den tempererade centraleuropeiskt klimat. 
   
Reference: ”COENZYME Q10 TREATMENTS INFLUENCE THE LIFESPAN AND KEY BIOCHEMICAL RESISTANCE SYSTEMS IN THE HONEYBEE, Apis mellifera,” Strachecka A, Olszewski K, et al, Arch Insect Biochem Physiol, 2014 March 21; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biological Basis of Animal Production, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland). 

Q10 (Coenzym Q10) förbättar antioxidativ aktivitet och minskar inflammation hos patienter med kärlkranssjukdom

Zarah Öbergs blogg > onsdag, februari-5-2014

I en randomiserad, placebokontrollerad studie med 42 patienter med kranskärlsjukdom, syntes god effekt vid behandling med Q10. Patienterna behandlades med statiner i minst en månad samt tillskott med coenzym Q10 (300 mg / d eller 150 mg / dag) under en period av 12 veckor. Q10-intaget var signifikant associerat med ökningar i plasma coenzym Q10 och förbättrad antioxidantaktivitet. Det syntes också en markant minskning av inflammatoriska nivåer (lägre TNF – alfanivåer). Dessutom syntes de testpersoner som fick mest Q10 också ha betydligt högre aktivitet av E-vitamin och antioxidanta enzymer. Slutsatsen är att Coenzym Q10-tillskott med en dos om 300 mg / dag signifikant kan förbättra hälsan, sänka inflammation och ge ökad antioxidativ aktivitet hos patienter med kärlkranssjukdom.

Piggare, starkare och friskare med Q10

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > torsdag, januari-30-2014

Koenzym Q10, även kallad ubikvinon eller ubikinon, är en av mina favoriterna vid läkning och energibrist. Q10 främjar celldelningen så att långt många fler celler blir friska vid celldelning, samtidigt som Q10 är nödvändigt för normal energiomsättning och för att hjärnan skall fungera normalt.

Q10 och utbrändhet
Vid utbrändhet eller långvariga mag-tarmproblem kan nivåerna ligga för lågt, och de som kombinerar binjurestöd med Q10 får oftast god effekt, med klarare hjärna, mer energi och snabbare läkningsprocess.

Q10 och inflammatoriska sjukdomar
Vid inflammation behöver kroppens immunförsvar fungera optimalt, samtidigt som kroppens läkning kräver mycket energi. Q10 bidrar till ett fungerande immunförsvar och ger snabbare läkning då celldelningen fungerar bättre och energiproduktionen främjas. I kombination med stärkta binjurar, som på så vis kan producera fullgod mängd kortisol samt eliminering av problematikens grundorsak (allergener, hård stress, kemikalier/gifter etc) så kan inflammationen läka ut på naturlig väg.

Q10 och sköldkörtelsjukdom
Vid sköldkörtelsjukdom, kan en kombination av Q10, binjurestöd och sköldkörtelextrakt från gris ge gott resultat. Baserat på utredning av sjukdomens grundorsak, så kan även komplettering med selen, jod och tyrosin vara lämplig (Sköldkörtelhormoner produceras av aminosyran tyrosin som binder till jod. Dessa konverteras sedan från T4 till det verksamma hormonet T3 med hjälp av främst selen).

Q10, demens och kolesterolsänkande läkemedel
När man intar kolesterolsänkande läkemedel så blockerar de den enzymatiska funktion i levern som producerar kolesterol, och då det är samma funktion som producerar Q10, blir bristen snart ett faktum. Vid Q10-brist uppstår demensliknande symtom och impotens. Kolesterolsänkande läkemedel bör således alltid kompletteras med Q10. Vid demens eller andra sjukdomar där hjärnan har brist på energi, såsom vid alzheimers kan Q10 kombineras med kaprylsyra (Den mellanlånga fettsyra som finns i kokosolja, och som fungerar som energi till hjärnan på samma vis som ketoner och glukos).

Q10 och åldrande:
I och med att Q10 ger ökad energi så minskar påfrestningen på kroppens energiproduktion, och de som har haft mindre ork för träning och aktiv rörelse, kan uppleva att detta förbättras avsevärt. När man blir äldre så minskar kroppens egna produktion av Q10, vilket gör att många äldre både får demensproblematik, samt får för lite ork till motion. Detta kan korrigeras genom god kost, Q10 samt genom att se till att tarmen har optimalt upptag (då upptaget försämras vartefter åren går).

Q10 och immunförsvaret
Q10 bidrar till ett förbättrat immunförsvar och för de äldre och sjuka som lätt drabbas av infektioner, så ger goda Q10-nivåer att bättre skydd, gärna i kombination med antioxidantrik kosthållning, mycket vila och allmänt balanserat liv. Äldre människor även uppleva att läkning av tandkött och svårläkta sår förbättras.

Q10 och oxidation
En av Q10´s bästa fysiologiska funktioner är att det hindrar fettsyror från att oxidera i cellerna, vilket minskar åldrandetakt och sjukdomsalstrande oxidation. Man kan alltså säga att Q10 skyddar cellerna från att förstöras genom att det motverkar bildning av fria radikaler. Q10 stärker även cellens skal (cellmembranet) vilket gör cellerna mer tåliga och motståndskraftiga. Med rätt fetter i skalet, kan näring och viktiga ämnen komma in och ut, samtidigt som cellen är stark.

Hur uppstår Q10-brist
Oftast uppstår Q10-brist från dålig tarm, läkemedelsanvändning eller vid åldrande samt långvarig sjukdom. Exempel på riskgrupper är: Hjärt- och kärlpatienter (främst de som äter kolesterolsänkande läkemedel), äldre människor med sämre näringsupptag och sämre leverfunktion, cancerpatienter med hög oxidationstakt, patienter med inflammatoriska sjukdomar Cohns, Ulcerös kolit, reumatism och artrit. Q10 kan även råda brist hos rökare och hos de som tränar hårt, samt hos elitiidrottare.

Fakta om Q10
Q10 är en fettlöslig och vitaminlik bensokinon och ett koenzym, och skall alltid intagas i samband med fettkälla, för optimalt upptag. Q10 tas upp via maten och kan produceras i levern, förutsatt att levern fungerar som den ska, och att denna enzymatiska funktion inte blockeras av kolesterolsänkande läkemedel.

Q10 finns i alla mitokondrier och dess främsta uppgift i kroppen är att reglera energiförsörjningen. Q10 finns i hög grad i de organ som förbrukar mycket energi, då främst i hjärta, lever och i kroppens immunförsvar. Där fungerar det både som energiproducent och antioxidant. Absorption av Q10 sker i tunntarmen och upptag kan ligga kring 30-40 procent, förutsatt att måltiden innehåller fett och att tarmens upptag är optimalt (vilket det sällan är). Kombinera gärna ditt Q10-intag med linfröolja, vitamin B6 och vitamin E för bättre upptag. Komplettera även kosten med selen, då selen och E-vitamin är nödvändiga för bildning av Q10 i levern (främst då vi i Sverige har selenfattiga marker).

Överkursinformation
Q10 är en transportör i elektrontransportkedjan och transporterar reduktionspotentialer mellan komplex I och komplex III. Ubikvinon avger en elektron till syrgas, O2 innan det reduceras, och då bildas en fri radikal (superoxid). I cellen omvandlas Q10 samt kolhydrater, fett och protein till energi (som lagras i molekylen ATP). En fungerande cell skall producera cirka 40 ATP, medan en sjuk cell (ex en cancercell) endast producerar 2 ATP. Kroppens celler delar sedan på ATP-molekylens energi för att på så vis skapa ny muskulatur, för återhämtning/reparation och för all annan energi som går åt i kroppen. En enda liten ATP-molekyl kan bidra med upp till 7000 kalorier, och denna molekyl fungerar som bränsle och energi till en fungerande kropp. ATP lagras med cirka 85 gram i kroppen, vilket endast räcker till några sekunders hård träning. Kroppen kräver därmed att ATP-produktionen i cellerna kontinuerlig, vilket förbättras och stärks av tillräcklig mängd Q10.

Coenzym Q10 och antioxidanter hos patienter med Sanfilippo sjukdom

Zarah Öbergs blogg > måndag, januari-13-2014

Sanfilippos sjukdom är en ärftlig sjukdom där ämnesomsättningen påverkas. Sjukdomen tillhör mukopolysackaridoser (MPS-sjukdomar) som är mycket sällsynta sjukdomar, orsakade av enzymbrist (brist på olika former av lysosomala enzymer). Då lysosomala enzymer är nödvändiga för nedbrytningen av substanser så kan sjukdomen leda till kroppen inte klarar av att bryta ner viktiga ämnen. Dessa ämnen ansamlas då i kroppen och kan på så vis skada organ och vävnader.

Idag finns 4 kända enzymdefekter som orsakar Sanfilippos sjukdom, och det finns sju kända MPS-sjukdomar. Sanfilippos sjukdom orsakas av en mutation i de gener som kodar för de enzymer som deltar i nedbrytning av heparansulfat (heparansulfat är en mukopolysackarid även kallad glukosaminoglykan) som innehåller långa kolhydratkedjor och som ingår i kroppens olika vävnader. Nedbrytning sker normalt i alla våra celler (i lysosomerna), bortsett från i de röda blodkroppar. Lysosomerna har till uppgift att med hjälp av enzymer, bryta ned olika ämnen. Vid Sanfilippos sjukdom saknas något av dessa fyra enzymer, vilket gör att mukopolysackarider ansamlas i cellerna istället för att brytas ned. De olika enzymbristsjukdomarna anges som A, B, C och D.

I en studie med patienter med Sanfilippos syndrom, syntes minskade basala nivåer av coenzym Q10 men ingen dysfunktion i Q10-biosyntesen. Detta tyder på en sekundär Q10 -brist hos patienter med Sanfilippo A. En annan studie visar fem patienter som drabbats av Sanfilippo A och B och som behandlats med koenzym Q10 och en antioxidantcocktail innehållande alfa- tokoferol, N-acetylcystein och alfa-liponsyra. Resultat visade att Q10 behandling bidrog till en statistiskt signifikant ökning av den enzymaktivitet som fanns kvar i kroppen, och att 50 mikromol / L Q10 behandling och antioxidantbehandling statistiskt signifikant minskade glykosaminoglykanernas ackumulering.

Q10  och antioxidanttillskott, i kombination med antioxidantrik kost kan således förbättra enzymstatusen hos de patienter som lever med Sanfilippos sjukdom.

Tillskott med coenzym Q10 vid myopati (muskelsvaghet) orsakad av statiner

Zarah Öbergs blogg > lördag, december-7-2013

I denna översyn analyserades effekterna av coenzym Q10 vid myopati, framkallad genom användning av statiner. Myopati är ett medicinskt symtom som innebär att muskelfibrerna inte fungerar tillfredsställande, och på så vis får patienten muskelsvaget. Resultatet visade på ett signifikant samband mellan statinintag och minskade serumnivåerna av coenzym Q10. Som jag skrivit tidigare, så beror det på att statiner blockerar den enzymatiska funktion som producerar kolesterol i levern. Samma funktion producerar även Q10, varvid komplementering med Q10 är nödvändig vid användning av statiner. 

Resultatet på denna genomgång visade på minskade symptom för myalgi och en förbättring av serum Q10 nivåer efter komplementering. Inga risker befanns vara associerad med coenzym Q10 användning. De doser som användes i försöken varierade mellan 30 till 200 mg/dag. Författarna avslutar och sammanfattar översynen med att Q10-tillskott kan gynna de patienter som lider av statininducerad myopati. De tillägger även att det behövs mer forskning inom området.  

Coenzym Q10 hos patienter med fibromyalgi

Zarah Öbergs blogg > söndag, oktober-27-2013

I en studie med fyra patienter med fibromyalgi, påvisade tester att de alla led av brist på coenzym Q10. Oralt tillskott med coenzym Q10 visade sig associerat med viktiga förbättringar i testpersonernas kliniska symtom, baserat på utvärderingsmetoder från American College of Rheumatology och deras diagnostiska kriterier för 1990 och 2010, samt checklista från ”Symptom Checklist – Revised (SCL – 90 – R )”. Resultatet visar att coenzym Q10 kan vara till nytta för patienter med fibromyalgi.

Q10 ger inte bara förbättrad celldelning, och på så vis en friskare vävnad, inkluderat muskelvävnad. Den ger också en friskare och starkare hjärna, vilket på så vis även kan påverka en sjukdomsresa, i och med att patienten upplever förbättrad problemlösning och att de är gladare och piggare. Q10 bildas i levern och en belastad lever kan på så vis bidra till att det bildas för lite Q10. Om du dessutom äter kolesterolsänkande läkemedel, som blockerar produktionen av Q10 i levern (då kolesterol och Q10 bildas av samma enzymatiska funktion i levern), så blir Q10 ännu lägre, eller helt utarmat.

Raw, naturliga kosttillskott: Raw probiotika, raw jästfri B-vitamin, raw binjurestöd, raw Q10, raw multivitamin, raw multimineral

Zarah Öbergs blogg > fredag, oktober-18-2013

Många frågar vad som är viktigt att tänka på när man väljer en bra probiotika, och här har vi sammanfattat det bästa och det enklaste. 

 ”En probiotika som är bra, skall vara ren från tillsatser och sötningsmedel. Den bör gärna vara raw eftersom upphettning påverkar bakterierna negativt. Det är också viktigt att se över vilka stammar som finns i probiotikan. I många billigare alternativ finns väldigt få stammar och inte heller de stammar som ger god balans i tarm och i alla kroppens slemhinnor såsom i underliv, andningsvägar etc. Forskning visar tex att de som har tarmsjukdomar som Crohns, ulcerös kolit och IBS har brist på L. Casei, en bakteriestam som håller nere inflammation.

Om underskottet på just denna stam beror på att den sätts ut efter långvarig inflammation, eller att inflammation uppstår hos just dem som inte har tillräckligt av stammen är svårt att säga. Vilken av dessa som är orsaken, eller om det beror på en kombination är svårt att veta, men generellt sätt så blir de som intar L casei mycket bättre i sin symtombild och i kombination med vila, meditation, skonkost och mycket grönt, så blir många helt bra.

L. Casei finns endast i den probotika som är raw samt i vissa fermenterade probiotiska drycker. Denna stam kan alltså inte erhållas genom de billiga probiotiska tillskotten. Att välja rätt probiotika är alltså viktigt. Många promotar vikten av prebiotika, dvs de bakterier som förbereder miljön i tarmen, så att de goda bakterierna har en grogrund, men prebiotika går ypperligt att få i sig via grönsaker och god kosthållning. Om man vill kan man kombinera sin probiotika med mjölksyrade grönsaker, och om man inte klarar den relativt svårsmälta mjölksyrade blandningen, så är surkålsjuice ett bra alternativ.

Det är också bra att tänka på att kraftfull probiotika kan ge utrensningar i tarmen, särskilt efter långvariga besvär. En god ide är alltså att trappa upp med halverad dos 1-2 veckor och sedan öka upp till full dos, eller dubbel dos om detta ordinerats av näringsterapeut. 

En bra rekommendation är att börja med en raw probiotika som te x raw 20-14 (20 miljarder från 14 stammar). Om du vill köra en riktig startkur har du dessutom en fantastisk 7-dagarskur som heter Flora 200-14 (200 miljarder bakterier från 14 stammar). Läs mer och hitta probiotikan på denna länk: www.innateresponse.se/kostkoll

I denna shop hittar du även raw D-vitamin med 5000 ie per kapsel, raw Q10, raw mineralkomplex, raw binjurestöd (adrenal response), raw och jästfri B-vitamin m.m.

Coenzym Q10 kan minska antalet dödsfall från hjärtsvikt

Zarah Öbergs blogg > tisdag, september-10-2013

En tvåårig, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie med 420 europeiska och asiatiska försökspersoner fann att Q10 kan vara ett värdefullt komplement i underhållsbehandling för patienter med hjärtsvikt. Patienterna erhöll 100 mg Q10 tre gånger per dag, eller placebo. Tre månader in i studien, fann forskarna att Q10 minskade nivåer av NT-proBNP (biomarkör för hjärtsvikt). Under två år hade 25 procent av patienterna i placebogruppen en större negativa kardiovaskulära utveckling (MACE), jämfört med 14 procent i testgruppen. Dödlighet och sjukhusinläggningar var också lägre i testgruppen. Under det tvåårsperiod då studien löpte, dog 18 patienter i Q10-gruppen (9 procent), jämfört med 36 (17 procent) i placebogruppen, vilket är otroliga resultat. Författarna drar slutsatsen att Q10 är det första läkemedlet som kan förbättra överlevnaden vid kronisk hjärtsvikt, dessutom helt utan biverkningar.
   
Reference: ”The effect of Coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: Results from the Q-SYMBIO study,” Mortensen, S.A. and Kumar, A. et al,  European Journal of Heart Failure (2013 ) 15 ( S1 ), S20. (Address: Heart Center, Copenhagen University Hospital – Copenhagen, Denmark). 

Coenzym Q10 tillskott och minskad oxidativ stress vid skovvis förlöpande multipel skleros

Zarah Öbergs blogg > tisdag, september-10-2013

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med 45 patienter som alla led av multipel skleros (MS), erhölls god effekt genom tillskott av coenzym Q10 (500 mg/d). Testpersonerna erhöll coenzym Q10 under en period av 12 veckor. Resultatet visade sig vara associerat med ökningar i antioxidantenzym, superoxiddismutas, och minskningar i malondialdehydnivåer. Coenzym Q10 gav dessutom bättre total antioxidantkapacitet hos alla testpersoner.

Reference: ”Coenzyme Q10 Supplementation Reduces Oxidative Stress and Increases Antioxidant Enzyme Activity in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis,” Sanoobar M, Eghtesadi S, et al, Int J Neurosci, 2013 May 10; [Epub ahead of print]. (Address: Tehran University of Medical Sciences, Department of Clinical Nutrition, School of Nutritional Sciences & Dietetics, Tehran, Iran. E-mail: meisam_p2005@yahoo.com ). 

Coenzym Q10-tillskott kan gynna patienter med multipel skleros

Zarah Öbergs blogg > tisdag, september-10-2013

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med 45 patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (MS), syntes goda förbättringar vid intag av Q10-tillskott. Testpersonerna fick tillskott under 12 veckors tid (coenzym Q10 (500 mg/d)) vilket var associerat med betydande ökningar i aktivitet av antioxidantenzym, superoxiddismutas (SOD), och minskade nivåer av malondialdehyd, jämfört med kontroller. Dessa resultat tyder på att tillskott med coenzym Q10 med en dos av 500 mg/d kan gynna patienter som diagnostiserats med skovvis förlöpande MS.
   
Reference: ”Effects of vitamin and mineral supplementation on stress, mild psychiatric symptoms, and mood in nonclinical samples: a meta-analysis,” Long SJ, Benton D, et al, Psychosom Med, 2013 Feb; 75(2): 144-53. (Address: Department of Psychology, University of Swansea, Swansea SA2 8PP, Wales, UK). 

Tillskott med Alpha-liponsyra, coenzym Q10 och E-vitamin ökar löparprestandan och den mitokondriella funktionen

Zarah Öbergs blogg > tisdag, september-10-2013

En placebokontrollerad studie visar att en antioxidantcocktail bestående av alfa-liponsyra, vitamin E och coenzym Q10 kan leda till signifikant bättre prestanda hos otränade testdjur, samtidigt som de som redan var tränade inte påvisade någon speciell skillnad. Otränade kvinnliga möss som fick antioxidanttillskott befanns ha förhöjd lungkapacitet i nyexciderade muskelfibrer, minskad oxidativ skada på muskelproteiner och ökat uttryck av mitokondriella proteiner, jämfört med placebobehandlade kontroller.

OBS! Vi vill vara tydlia med att vi på något sätt står bakom djurförsök.

Reference: ”Supplementation with Alpha-Lipoic Acid, CoQ10, and Vitamin E Augments Running Performance and Mitochondrial Function in Female Mice,” Abadi A, Crane JD, et al, PLoS One, 2013; 8(4): e60722; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Pediatrics, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada).

Coenzym Q10 tillskott hos patienter med fibromyalgi

Zarah Öbergs blogg > onsdag, september-4-2013

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie med 20 patienter med fibromyalgi, påvisades god effekt vid intag av coenzym Q10. Testpersonerna fick tillskott med 300 mg coenzym Q10/dag under en period av 40 dagar och erhöll signifikanta kliniska förbättringar, bland annat en minskning av FIQ och framstående minskning i smärta, trötthet och morgontrötthet.

Reference:”Can Coenzyme Q10 improve clinical and molecular parameter in Fibromyalgia?” Cordero MD, Alcocer-Gomez E, et al, Antioxid Redox Signal, 2013 March 4; [Epub ahead of print]. (Address: Dpto. Citología e Histología Normal y Patológica, Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla, 41009 Sevilla-Spain, Avda. Sánchez-Pizjuán s/n , Sevilla, Spain. E-mail: mdcormor@us.es ).

1 2 6
78 st på 6 sidor
FörstaSista