Tarmfloran (probiotika), GABA och kortisol och dess inverkan på högt blodtryck

Zarah Öbergs blogg > onsdag, oktober-9-2019

Kardiovaskulär sjukdom och stroke är fortfarande ledande dödsorsaker i USA. Hypertoni (högt blodtryck) är en bidragande faktor och C.D.C. uppskattar att 33% av vuxna i USA har högt blodtryck. Behandlingsmetoder inklusive livsstilsinsatser och antihypertensiva medel har varit fokus för att bekämpa hypertoni, men nya vetenskapliga studier kopplar samman högt blodtryck och tarmfloran (tarmens mikrobiom) på ett mycket spännande sätt.

Faktorer som påverkar blodtrycket är minskad mikrobiell rikedom och mångfald, specifika bakteriearter och deras viktiga metaboliter, och särskilt kortkedjiga fettsyror. Sen ska man givetvis inte förringa vikten av att äta rätt salt då ”fulsalt” innehåller högt natrium och lågt kalium medan balansen mellan dessa är enormt viktig (viktigt att välja ett riktigt bra havssalt och komplettera med kalcium som har en blodtryckssänkande effekt). Man bör också minska ner på stress och på sockerintaget då högt socker påverkar njurarna som i sin tur påverkar blodtrycket. Motion och ökat vattenintag är också viktigt, samt att ha god sömn och undvika plack i kärlen (plack behandlas tex med omega 3 som gör blodet mer lättflytande, proteasenzymer som eliminerar plack och vattenfilter som filterar bort stora kalciumpartiklar).

Tarmfloran och högt blodtryck

Blodtryck är ett dynamiskt homeostatiskt system som regleras av olika insatser inklusive genetiska och miljömässiga påverkningar, endokrina faktorer, njurfysiologi och potentiellt GI-mikrobiomet. Nyligen genomförda studier har visat att hälsosam mångfald bland de främsta fördelaktiga bakterierna kan spela en roll vid regleringen av blodtrycket. En minskning av de gynnsamma bakterierna Butyrivibrio, Clostridium, Faecalibacterium, Enterococcus, Roseburia, Blautia och Oscillbacter har associerats med hypertoni. Däremot är förekomsten av Prevotella, Klebisella, Porphyromonas, Desulfovibrio och Actinomyces associerad med hypertoni. Vidare var Bacteroides det mest anrikade släktet i normotensiva ämnen, medan Prevotella visade sig vara mest anrikat i hypertensiva ämnen. Prevotella har kopplats till stearinsyra, en betydande metabolit i patogenesen av hypertoni som potentiellt kan utlösa ett inflammatoriskt svar.

Högt blodtryck och inflammation

En inflammatorisk miljö är förknippad med hypertoni. Skillnader i viktiga metaboliter associerade med specifika bakterier har rapporterats för hypertensiva personer jämfört med normotensiva. Specifika analytter, som kan vara skyddande mot inflammatoriska sjukdomar via undertryckande av celladhesionsmolekyler i vaskulära endotelceller, visade sig vara lägre hos hypertensiva individer. Antiinflammatoriskt S-karboximetyl-l-cystein har också visat sig minskat hos hypertensiva personer. Endogen N-a-acetyl-l-arginin, stearinsyra, fosfatidinsyra och glukosid ökades signifikant hos hypertensiva personer. Metabolisk profilering avseende dessa metaboliter och hypertoni har visats vara nära kopplad till tarmmikroflora.

En minskning av mångfalden i gastrointestinal mikrobiota har associerats med hypertoni. Ett ökat förhållande av Firmicutes / Bacteroidetes har visat sig spela en roll i patogenesen av hypertoni och har visat sig vara fem gånger högre hos hypertensiva råttor. Farmakologiskt inducerad hypertoni hos möss var också associerad med ett ökat Firmicutes / Bacteroidetes-förhållande. Avföringskoncentrationer av kortkedjiga fettsyror (SCFA), acetat, propionat och butyrat kan påverka blodtrycket eftersom de är vasorelaxande. Det har visats att propionat kan modifiera reninfrisättning och blodtryck. Minskade nivåer av SCFA-acetat och butyrat har associerats med hypertoni.

Mikrobiomet kan mycket väl spela en roll i patogenesen av hypertoni via mikrobiell rikedom och mångfald, specifika bakteriearter, vissa metaboliter, ökat Firmicutes / Bacteroidetes-förhållande och kortkedjiga fettsyror. Att ta itu med dysbios (obalans i tarmfloran) kan vara en användbar komplementstrategi för att bekämpa hypertoni.

Sänk blodtrycket med GABA

GABA är viktigt för att sänka blodtrycket, men också för välmåendet (det blockerar neurotransmittorsignaler och blir ofta väldigt högt vid stress). GABA kan tas oralt för att minska ångest, för bättre humör, för att minska PMS-besvär, för behandling av ADHD m.m. GABA används ofta för att motverka långsam eller undermålig muskeltillväxt för att förbränna fett, för att stabilisera blodtrycket och för att minska smärta.

Kortisol och dess påverkan på högt blodtryck

En annan intressant koppling är att kortisol inte bara styr vår vakenhet och gör oss pigga och alerta, utan det motverkar även inflammation och håller kroppens salter i balans. Långvarig stress ger således inte bara ökad risk för utmattning, och sömnbesvär (eftersom kortisol är antagonist till melatonin), utan även ökad risk för inflammation, besvär med blodsockret (eftersom kortisol frisätts tillsammans med insulin), ökad risk för högt blodtryck (eftersom salterna hamnar i obalans och kalium förbrukas i för hög takt, så natrium, som ökar blodtrycket, blir högre i förhållande till kalium) samt även ökad risk för magtarmbesvär eftersom kortisol styr tarmens rörelser, och också hämmar saltsyrafrisättningen som bidrar till försämrad matsmältning.

Kortisol samverkar även med flertalet signalsubstanser, som serotonin som frisätts i högre mängd vid stress och på så vis blir lågt i längden, på samma vis som att hög frisättning av kortisol också bidrar till lägre värden på sikt. Eftersom serotonin bildas av aminosyran tryptofan, som omvandlas till 5-htp och sedan vidare till serotonin, så blir hela denna cykel urlakad. Tryptofan behövs även till melatonin, vårt sömnhormon, så stress påverkar sömnen på flera sätt, både genom att kortisol är antagonist till melatonin, men också för att melatonin bildas av samma ämnen som serotonin och på så vis blir lågt när serotonin frisätts i för hög takt.

Kortisolfrisättningen påverkar även könshormoner eftersom de bildas av samma cykel, och då frisättningen av kortisol ligger högt över tid, så påverkas könshormoner negagtivt och blir lägre och lägre, då det inte finns material till både kortisol och könshormoner.

Det samarbetar också med dopamin som förbrukas i hög mängd vid stress och på så vis urlakar den cykel som producerar noradrenalin, adrenalin och dopamin (fenylalanin omvandlas till tyrosin, som omvandlas till L-dopa, som sedan konverteras vidare till dopamin och sedan vidare till noradrenalin, adrenalin). Vid långvarig stress ser man således låga värden på både fenylalanin, adrenalin, noradrenalin och dopamin. Ibland ligger dopamin fortfarande högt, eftersom det krävs så mycket frisättning vid hård stress, medan de andra värden i cykeln ligger lågt. Vid stress frisätts som sagt även GABA i höga mängder, för att försöka lugna kroppen och om dessa depåer sedan blir låga, så bidrar det också till högt blodtryck. Långvarig stress ger alltså även högt blodtryck och besvär med andra saker i kroppen.

Källa: Doctors Data / Labrix

Hypertension. https://www.cdc.gov/nchs/fastats/hypertension.htm
Li, J. et all. Gut microbiota dysbiosis contributes to the development of hypertension. Microbiome volume 5, Article number: 14 (2017).
Pevsner-Fischer, M., et all. The gut microbiome and hypertension. Current Opinion in Nephrology and Hypertension: January 2017 – Volume 26 – Issue 1 – p 1–8. doi: 10.1097/MNH.0000000000000293
Pluznicj, J. A novel SCFA receptor, the microbiota, and blood pressure regulation. Gut Microbes. 2014              Mar 1; 5(2): 202–207. Published online 2013 Dec 20. doi: 10.4161/gmic.27492

Probiotika och tarmens koppling till depression och ångest (funktionsmedicinsk behandling och provtagning för signalsubstanser)

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > onsdag, oktober-9-2019

Allt fler och fler människor lider av depression och ångest.  I USA drabbas 18% per år och globalt så är depression den främsta orsaken till funktionshinder. Problemet är också att de flesta behandlingar som erbjuds, inte behandlar orsaken utan endast de symtom som uppstår.

Det intressanta är att kunskapen om tarmens inverkan vid psykiska sjukdomar som depression, och ångest, blir allt mer känd. Hjärnans kemi styrs av många saker, och framförallt hur vår tarmflora ser ut (då signalsubstanser och dess konvertering kräver god tarmflora) samt den näring som tillförs kroppen. Ett exempel är att man kan se att beroendeproblematik kan bero på obalans i signalsubstanser (tex lågt GABA) medan depression och ångest kan bero på låga nivåer av serotonin, noradrenalin och adrenalin. ADHD hör ofta samman med obalanser i båda signalsubstanser och hormoner. Tarmfloran påverkas av många saker, men framförallt av läkemedel, kosten vi äter, samt att tarmfloran försämras enormt vid stress och av klorerat vatten etc.

Probiotika och prebiotika (symbiotika) som behandling mot svåra sjukdomar 

Effektiva lösningar för att korrigera dessa obalanser är att tillföra skräddarsydd probiotika och skräddarsydda lösningar med fiber/prebiotika och även ändrad livsstil. Denna typ av behandlingsmetod kan lättast översättas till funktionsmedicin och funktionsmedicinsk behandling och man mäter tarmfloran genom att göra ett mikrobiomtest som visar tarmens stammar och förmåga att konvertera signalsubstanser. Jag har även skrivit tidigare om hur god tarmflora även är viktig för att motverka och/eller behandla svåra sjukdomar som diabetes, Alzheimers, Parkinsons sjukdom, Crohns sjukdom, Ulcerös kolit med flera. Det är också viktigt med god tarmflora för att ha en frisk och fungerande lever eftersom dålig tarmflora innebär att det tas upp gifter från tarmen via tarmslemhinnan och tarmväggen och ut i blodet, samt att det är viktigt för god kvalitet på hormoner då hormoner transporteras en bit i tarmen innan de återupptas av levern.

Studier på probiotika och minskad depression

En dubbelblind, placebokontrollerad studie som involverade 40 individer med depression som diagnos visade signifikant förbättring av humör och depression med probiotiska tillskott. Fem av sju mänskliga studier i en systemöversikt som bedömde probiotiska effekter på ångest och stress fann betydande förbättringar. Kognition, ofta nedsatt under depression, visade också konsekvent förbättring med probiotisk behandling.

Koppling mellan hjärnan och tarmen

Det finns dubbelriktad kommunikation mellan det enteriska nervsystemet och det centrala nervsystemet, mestadels via vagusnerven, (benämnd tarmen-hjärnaxeln), som kopplar ihop tarmfunktionen med kognitiv och emotionell funktion. Tarmmikrobiota och hjärnan påverkar varandra genom signalering med neurala, endokrina, immun- och humorala förbindelser. Till exempel är bakterier i tarmen involverade i produktionen av serotonin, vilket påverkar både tarmens rörlighet och vårt humör.

Probiotika och dess effekt på GABA (parasymptiskt dvs lugnande påslag på nervsystemet)

Probiotika bidrar till balans i tarmmikroflora och då ångest är bunden till ett förändrat mikrobiom, så har forskare funnit att bättre tarmmikrobiom är ett bra alternativ för att behandla ångest. En analys av 22 djurstudier drog slutsatsen att gnagare som fick lactobacillus rhamnosus hade signifikanta minskningar i ångestliknande beteende, särskilt de som utsattes för stress eller som hade inflammation i tarmen. Handlingsmekanismen antas delvis bero på effekterna som L. Rhamnosus hade på både GABAA- och GABAB-receptorer. GABA har en lugnande effekt på det centrala nervsystemet (CNS) eftersom det är den huvudsakliga hämmande neurotransmitteren i CNS. När GABA frisätts aktiveras kroppens parasympatiska nervsystem, vilket gör att vi blir lugna och avslappnade.

Mänskliga studier har på liknande sätt funnit att konsumtion av probiotiskt innehållande fermenterad mat är negativt korrelerat med ångestsymtom. Vissa laktobacillus- och laktokockstammar i fermenterade livsmedel producerar GABA. Att ha ätit dessa livsmedel har GABA-nivåerna ökat och förbättrat näringsupptaget och matsmältningen. Yoghurt, ostar, kimchi, surdegsbröd och pao cai (Sichuan inlagda grönsaker) innehöll alla GABA-producerande bakterier, och bland dessa livsmedel hade Pecorino-ostar bäst GABA-producerande stammar.

Probiotika och dess påverkan på stress och utmattning

Utöver GABA-produktion har probiotika visat sig stödja mental hälsa genom flera handlingsmekanismer. Pre-kliniska studier har kommit fram till att probiotisk komplettering kan förbättra humör, ångest och kognition hos gnagare genom att dämpa HPA-axeln och förändra neurotransmitteraktiviteten. En kombination av lactobacillus helveticus och bifidobacterium longum som givits till gnagare resulterade i minskade markörer för kronisk stress inklusive ACTH, kortikosteron, adrenalin och noradrenalin. Hjärnan härleder neurotrofisk faktor, som tenderar att minska under depression, ökade efter probiotiskt tillskott. Denna laktobacillus- och bifidobacterium-probiotiska kombination som gavs till människor visade sig förbättra somatisering och minska ångest, depression och ilska/fientlighet. Bifido infantis som gavs till råttor minskade både föregångaren (tryptofan) och metaboliten (5-HIAA) av serotonin. Denna åtgärd liknar den hos selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), den vanligast föreskrivna läkemedelsklassen för behandling av ångest och depression.

Det är uppenbart att probiotika har en stor potential som ett framtida kompletterande behandlingsalternativ för ångest och depression. Probiotika kan dämpa HPA-axeln, förändra neurotransmitterbalansen och till och med producera GABA, allt till en låg kostnad och utan betydande biverkningar. Som en mängd olika probiotiska arter och kombinationer har studerats

Mätning av signalsubstanser och mikrobiomtest (mätning av bakteriestammar i tarmen)

Det klokaste är att mäta tarmfloran i ett mikrobiomtest samt även mäta signalsubstanser i urinprov från Doctors Data / Labrix, för att se vilka bakteriestammar som är viktiga att korrigera samt också vilka signalsubstanser som ligger högt respektive lågt. Om du önskar boka en tid för detta, så går det bra att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

References:
Doctors Data / Labrix
Ait‐Belgnaoui A. Colom V. Braniste L. Ramalho A. Marrot C. Cartier E. Houdeau V. Theodorou T. Tompkins. Probiotic gut effect prevents the chronic psychological stress‐induced brain activity abnormality in mice. Neurogastroenterology and motility. 30 December 2013 https://doi.org/10.1111/nmo.12295
Carabotti M, Scirocco A, Maselli MA, Severi C. The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Ann Gastroenterol. 2015;28(2):203–209.
Facts and Statistics. (2019) Retrieved from https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics.
Ng QX, Peters C, Ho CYX, Lim DY, Yeo W. A meta-analysis of the use of probiotics to alleviate depressive symptoms. Journal of Affective Disorders. 2018 Mar(228): 13-19.
Reis DJ, Ilardi SS, & Punt SEW. The anxiolytic effect of probiotics: A systematic review and meta-analysis of the clinical and preclinical literature. PLoS One. 2018; 13(6): e0199041. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1371/journal.pone.0199041
Wallace CJK & Milev R. The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: a systematic review. Annals of General Psychiatry volume 16, Article number: 14 (2017).

Högt progesteron och östrogendominans

Hormonell obalans och signalsubstanser > onsdag, oktober-9-2019
Dagens inlägg handlar om progesteron och att progesteron inte alltid är lågt, utan även kan vara högt. Vanligtvis ligger progesteron lågt hos de flesta, vilket i många fall beror på stress, då kortisol produceras av samma ämnen som könshormoner. Om man har lågt progesteron, och lågt eller normalt östrogen, så är problemet oftast balansen mellan dessa, och att det uppstår en östrogendominans. Östrogendominans behöver inte betyda att östrogen är för högt, utan att det är högt i förhållande till progesteron. Det viktiga är alltså inte att ha exakta värden på progesteron och östrogen enskilt, utan att ha rätt balans mellan dem. Hormonell obalans med symtom som hormonell akne, infertilitet, klimateriebesvär, PMS m.m. beror således på för högt östrogen i förhållande till progesteron.

Högt östrogen (östrogendominans) och kopparöverskott
Högt östrogen, östrogendominans, kan bero på flera saker. En av dessa är att progesteron blir lågt, eftersom progesteron och kortisol är de hormoner som blir låga först vid långvarig stress. Det andra är om koppar ligger högt, då koppar ökar produktionen av östrogen. Koppar blir högt av egen brunn, kopparledningar (spola gärna en stund innan du använder vatten från kopparledningar) samt att oxidationen av koppar blir sämre så fort vi stressar. Så fort vi utsätts för stress så lagras koppar in i vävnaderna, som tex i levern.
Man kan också få högt koppar från maten vi äter, från exempelvis nötter, frön, avokado och kakao, samt under en graviditet, då koppar ökar för både kvinna och barn under graviditeten. Om oxidationen av koppar är undermålig, så kan höga nivåer av koppar efter graviditeten inte oxideras, och då blir kopparvärdet högt över tid. Koppar har halveringstid på en månad, så det bör egentligen oxideras relativt snabbt. Vid östrogendominans på grund av högt koppar, är det viktigt att tillföra zink, som är antagonist till koppar och sänker höga kopparvärden. Det är också viktigt att balansera upp östrogen i förhållande till progesteron, med hjälp av bioidentisk progesteronkräm.
Det är också klokt att minimera exponering av xenoöstrogener från plast, sköljmedel etc samt fytoöstrogener från östrogenliknande födoämnen exempelvis soja och linfrön. Tänk också på att installera ett vattenfilter som tar bort koppar, samt andra tungmetaller och läkemedelsrester. Det finns väldigt bra vattenfilter som tar bort koppar, uran, arsenik, kvicksilver etc.

En sak som kan vara bra att veta om man misstänker högt koppar och östrogendominans är att man då oftast blir bättre dagarna efter mens, när progesteron ökar och på så vis trycker ner koppar/östrogen. Den värsta tiden är alltså strax innan och under mens, eftersom östrogen då är högt och progesteron är lågt och inte motverkar kopparöverskott och östrogendominans. De patienter som inte har högt koppar, brukar bli hjälpta av ett koppartillskott dagarna efter mens , medan de som har högt koppar och östrogendominans, behöver få ner sina värden. Vid östrogendominans och högt koppar har man ofta PMS-besvär, lång och besvärlig menstruation med rikliga blödningar. Man kan också uppleva att man förändras totalt vid menstruation vilket beror på att koppar påverkar levern och på så vis även skapar ilska och aggressivitet. Man kan också behöva tillföra progesteron som förbättrar balansen mellan östrogen och progesteron, och det gör man dag 15-27 i cykeln (3 av 4 veckor i månaden efter menopaus).

Högt progesteron och höga zinkvärden
Högt progesteron talar man sällan om, då det vanligaste är att man har lågt progesteron, som nämnt ovan. Högt progesteron kan bero på flera saker. De medicinska orsaker som kan vara klokt att utesluta är cysta på äggstockarna och kongenital adrenal hyperplasi (att man inte producerar kortisol korrekt och får kortisolbrist) som vanligtvis upptäcks redan i låg ålder. Högt progesteron kan också kan bero på att binjurarna producerar ökade mängder av progesteron.

Det intressanta här, är att progesteron hör samman med zink, på samma vis som östrogen hör samman med koppar. Högt koppar innebär således högt östrogen medan högt zink innebär högt progesteron. Koppar ökar alltså produktionen av östrogen, medan zink ökar produktionen av progesteron. Det är med anledning av det, som det är så effektfullt att behandla östrogendominans med zink, då zink trycker ner koppar och på så vis minskar östrogen, samtidigt som det ökar progesteron i sig. Om man misstänker högt koppar eller högt zink, så är det klokt att göra en hårmineralanalys som visar exakta värden, samt även balansen mellan koppar och zink.

Jag har också sett att värden på progesteron kan bero på stress, vilket iuförsig är motsägelsefullt eftersom progesteron minskar när kroppen prioriterar den ökade kortisolproduktionen som behövs vid stress. Däremot, så är en stressperiod inte bara en lång linje av exakt samma reaktioner, utan den består av flera olika perioder. Först så har man ofta hög produktion av kortisol, och då ligger ofta serotonin, GABA och DHEA också högt samt ofta även histamin. I nästa steg så blir kortisolproduktionen istället låg, vilket även syns i lågt serotonin, lågt DHEA och låga nivåer på noradrenalin och adrenalin. Det jag menar med detta är att det sällan går att säga att progesteron är lågt i alla dessa steg, utan det är sannolikt att det under en viss tid i denna process också ligger högt, eftersom progesteron och DHEA är förstadie till kortisol och könshormoner och således behövs i mer mängd när det uppstår stress i kroppen.

Högt progesteron skulle man alltså kunna sänka med koppar, eller genom att ha normala nivåer av zink, vilket man lätt kan styra genom maten man äter. Högt zink är inte särskilt vanligt idag, eftersom zink och magnesium (tillsammans med B-vitaminer) förbrukas vid stress, vilket innebär att högt progesteron som sagt är mer ovanligt än ett lågt värde. Och man bör alltid göra en hårmineralanalys innan man tar tillskott med koppar, så att man vet att värdet inte är högt.

Det allra bästa är alltid att mäta sina värden i ett labrixtest, salivtest på hormoner. Om du önskar vår hjälp och vill boka tid, så mailar du till tidsbokning@zarahssida.se

Behandla svamp, fotsvamp, nagelsvamp och underlivssvamp på naturligt sätt

Zarah Öbergs blogg > fredag, augusti-30-2019

Kokosolja och tee tree-olja är fantastiskt för att behandla svamp på naturligt sätt. Blanda 1 dl ekologisk kokosolja av god kvalitet med 10-15 droppar tee tree-olja. Blanda väl och smörj på det ställe som du önskar behandla. Smörj 3-4 gr per dag till dess att svampen är borta. Behandla gärna några dagar extra om möjligt.

Mimosa Pudica mot parasiter / mask

Zarah Öbergs blogg > söndag, augusti-25-2019

Mimosa Pudica är ett medel som används inom funktionsmedicin, och fantastiskt som antiparasitmedel och för att bli av med envis mask.

När du använder dig av mimosa pudica som frö, så kan de komma ut hela i din avföring. Detta beror på att du inte har de enzymer som krävs för att bryta ner denna typ av frön. Liknande effekt får du från chiafrön eller andra frön, som också lätt passerar hela genom magtarmkanalen förutsatt att du inte krossat dem innan förtäring. När du börjar ta mimosa pudica, så rensar det ut parasiter som finns i ditt matsmältningssystem.  Upp till 30% av de parasiter som rensas ut kan ses av oss människor. Resterande 70% är mikroskopiska, kan på så vis inte ses med blotta ögat, men kan ändå skapa mycket besvär i tarmen.

En vanlig parasit som vi ofta ser i avföringen är helminter (parasitiska maskar) som, när de är vuxna, är tillräckligt stora för att vi ska kunna se dem. För de mindre parasiterna, såsom protozoanparasiter, som är en enda cell i storlek, krävs dock mikroskop.

Parasiter är egentligen väldigt spännande små organismer, och när vissa av dem dör så släpper de ut enzymer som ”upplöser” deras kroppar. Detta gör att du mycket väl kan ha parasiter i din magtarmkanal utan att veta om det. Ofta ser man att avföringen ändrar karaktär under utrensningsperioden, oavsett om man använder mimosa pudica eller andra parasitkurer. Det är mycket viktigt att eliminera parasiter från tarmen för att på bästa sätt kunna återställa tarmfloran.

Först och främst så kan det vara klokt att se över om du har parasiter och isåfall vilka. Detta gör man med ett avföringstest från Labrix/Doctors Data, där du mäter parasiter och eventuellt även ser över din tarmflora och om det förekommer svampöverväxt. För att veta mer om dessa tester, maila tidsbokning@zarahssida.se.

Myter om mimosa pudica 

Det finns många myter om mimosa pudica, och en av dem är att den skulle påverka sömnen på ett mindre bra vis. Det stämmer inte, men däremot så kan parasiter störa sömnen då de producerar inflammatoriska toxiner när de dör. Det är alltså inte mimosa i sig som stör sömnen, utan att du får mer gifter som levern behöver arbeta med att eliminera. Detta är dock en positiv avgiftning som brukar ge med dig vartefter problemet avtar. Om du  upplever besvär med sömnen, så kan du även minska ner på din dos och reningstakt, och på så vis minska dina symtom.  Ofta märker man att det är levern som arbetar om man tex vaknar mellan 01.00-03.00 på natten, då det är leverns tid för avgiftning.

Parasiter kan också blockera din gallakanal, som frigör galla i tunntarmen (galla produceras i levern och transporteras via levergångarna till gallblåsan och sedan vidare till tarmen via gallgångarna). Det man kan göra för att minska denna påverkan är att använda sig av toxinstöd, det vill säga tillskott som hjälper till att eliminera gifter såsom MSM, chlorella, zeoliter eller liknande.

Den andra dräneringsvägen du behöver för din avgiftning är tjocktarmen. En del av den toxinbelastade gallan tar sin väg genom tarmen och elimineras via din avföring (vi har 4 avgiftningsvägar, avföringen, urinen, utandningsluften, svettning samt hos kvinnor även menstruationsblodet). Även här hjälper det med toxinbärare såsom MSM och chlorella. Det är också viktigt att inte ha förstoppning utan att avföringen kommer ut som önskat.

En annan intressant sak är att parasiter kan störa extra mycket vid fullmåne, då det gör dem mer aktiva. Vissa parasiter är då mer benägna att flytta in i tarmen för att reproducera sig. Det positiva är att det är lättare att eliminera dem när de förflyttar sig. Parasiter har en fantastisk förmåga att gömma sig och bygga sköldar kring sig, på samma sätt som virus. Detta gör att de kan vara svåra att döda om det inte görs på rätt sätt. När de är aktiva och förflyttar sig är de således mer sårbara och lättare att eliminera. Man kan således gärna öka dosen med mimosa pudica under nätterna precis före, under och efter fullmåne. Om du trots detta upplever att din sömn störs, så kan du ta större dos på morgonen istället för på kvällen, som man gör med andra aktiverande tillskott som örter eller näringsämnen som aktiverar kroppens sympatiska nervsystem.

Mimosa pudica frö bör inte heller påverka ditt blodsocker negativt. I själva verket tyder vissa djurstudier på att hela växten och vissa extrakt från den kan ha blodsocker (glukos) sänkande effekt vid diabetes. Eftersom din kropp avgiftar från bukspottkörtelparasiter så är det möjligt att det påverka blodsockret då din lever och bukspottkörtel spelar viktiga roller i glukosmetabolismen. Parasiter kan gömma sig i dessa organ och störa din blodsockerkontroll vilket innebär att en parasitkur kan göra ditt blodsocker mer stabilt. Vissa parasiter lever dessutom på socker och andra raffinerade kolhydrater.

En annan viktig sak kring Mimosa pudica är dess påverkan på fertiliteten. I Indien har rot från Mimosa pudica använts som tillfälligt preventivmedel och djurstudier som testade växtens blad- eller rotextrakt antyder att de kan förändra nivåer av reproduktionshormon och eventuellt minska fertiliteten.  Detta har emellertid inte påvisats med frön från Mimosa pudica utan endast med extrakt från rot. I klinisk praxis har det dessutom observerats att par som tagit Mimosa pudica-frö på lång sikt har kunnat bli gravida. Det finns således inga bevis på att fröet stör hormoner eller orsakar infertilitet. Det är fortfarande bäst att konsultera din läkare för vägledning om denna fråga uppstår.

Det som däremot är intressant är att parasiter är kopplade till infertilitet, vilket gäller både män och kvinnor. Att avlägsna parasiter kan således förbättra fertiliteten. Man får inte heller glömma att tarmfloran är viktig för omvandling av signalsubstanser och att hormoner transporteras en bit i tarmen innan de återpptas av levern, vilket innebär att tarmfloran är otroligt viktig för god balans på signalsubstanser och god kvalite på hormoner.

Det kan också vara klokt att tänka på att parasitinfektioner kan förändra hur dina tarmar fungerar som tex när du blir infekterad med parasiten Giardia som skapar riklig diarré. Parasiters effekter på dina tarmar kan dock vara mer subtila och de kan orsaka både förstoppning och oregelbundna tarmvanor. Det är därför viktigt att se till att tarmen hela tiden är igång och att det inte uppstår förstoppning. Använd mycket fibrer i din kost och komplettera med prebiotika i form av fibrer med mera. Alla människor reagerar olika på en parasitkur, med allt från diarre till förstoppning. Vid förstoppning kan du minska ner din dos och tänka på att dricka mycket vatten. Gott om vatten är viktigt under en utrensning oavsett.

Du behöver inte oroa dig för att parasiter vänjer sig vid frön från mimosa pudica, då det inte är möjligt och de således inte kan bli ineffektiva. Frön från Mimosa pudica är inte något som parasiter vänjer sig vid eller bygger upp en tolerans mot. Fröet fungerar genom att ta tag i oönskade parasiter och dra dem ut från tarmen genom din avföring.

Bra saker att tänka på när du använder mimosa pudica som parasitkur, är att du kan få effekt utan att du märker det. Om du, trots detta, inte upplever effekt så kan du testa att öka dosen. Vid starka avgiftningssymtom, så minskar du helt enkelt dosen och trappar upp långsamt. Tänk också på att separera mimosa pudica-frö och andra kosttillskott med minst 30 minuter och helst en timme. All läkemedelsanvändning skall separaras minst 2 timmar. Om du använder kaffelavemang som komplement, så gör du lavemang på kaffe som första del i din behandling och tar mimosa pudica-frö efter ditt lavemang är avslutat.

Resultatet brukar variera och för vissa blir de helt bra på bara några månader, medan det tar längre tid för andra. Detta beror mycket på hur stora besvär som finns samt även på behandlingstakten och övrig livsstil.

Källa:
www.zarahssida.se
https://microbeformulas.com/blogs/microbe-formulas/15-mimosa-pudica-myths-mistakes-and-faqs

 

Curamin lika effektivt som läkemedel enligt studier

Zarah Öbergs blogg > söndag, augusti-25-2019

Curamin är en ny, klinisk, dokumenterad och spännande produkt, med enormt bra egenskaper. Tillskottet är utvecklat för att ge bättre rörlighet och mindre smärta i slitna leder, och är ett välbeprövat, bioaktivt komplex av gurkmeja (BCM95®), boswellia (BosPure®) och turmeroler.

Det fantastiska med gurkmeja, är dess verksamma ämnen, turmeroler. Turmeroler är den eteriska oljor som återfinns i gurkmejans rot, och som är viktigt för optimalt upptag.  Fördelen i just curamin, är att den även innehåller boswellia, vars boswelliansyra är effektivt för att erhålla antiinflammatorisk effekt. Flertalet studier påvisar de positiva effekter som ses vid användning av både curcumin och boswellia.

Kombinationens positiva effekt beror på att extrakten är olika, men samtidigt besitter samverkande antiinflammatoriska verkningsmönster. Gurkmeja verkar framförallt genom att nedreglera COX-2 medan boswellia nedreglerar 5-LOX. Curamin, dess ingredienser, säkerhet och effekt finns dokumenterade i 52 produktspecifika, publicerade studier. Detta innebär att den gurkmeja som ingår i Curamin (BCM95) hör till världens mest väldokumenterade, högabsorberande gurkmejaextrakt.

Fördelen med just denna produkt är att liknande produkter saknar gurkmejans naturligt förekommande eteriska oljor, turmeronerna. Utan turmeroner upplevs gurkmejans verksamma ämne, curcumin, som kroppsfrämmande och sönderdelas av leverenzymer innan de hinner bidra med en positiv effekt i kroppen. Genom att bibehålla turmeroner i curamin, tas curcumin istället upp som ”naturlig” gurkmeja och stannar kvar i 8 timmar, lika länge som vid intag av naturlig gurkmeja. Curamin innehåller dessutom 30 gånger högre halt curcumin vilket innebär en enormt mycket större effekt. Upptäckten är skyddad av 29 patent.

Boswellia har liksom Gurkmeja, sedan länge använts för att minska inflammation. Till skillnad mot gurkmeja som hämmar cyklooxygenasenzymer (COX-2) och därmed minskar bildning av inflammatoriska prostaglandiner, så verkar Boswellia genom att förhindra bildning av leukotriener i kroppen. Leukotriener, tillsammans med prostaglandiner, är viktiga molekyler som anses orsaka inflammatoriska processer i kroppen, vilket i många fall är orsak till värk. Boswellia innehåller 4 olika syror som anses hämma 5-lipoxygenas (5-LO), det enzym som producerar leukotriener. Acetyl-11-keto-β-boswellicsyra (AKBA) tros vara den mest kraftfulla av de fyra verksamma syrorna.

BosPure®, det boswelliaextrakt som används i Curamin är fem gånger mer koncentrerat, jämfört med vanlig boswellia. BosPure® innehåller 10% AKBA (acetyl-11-keto-β-boswellic acid) till skillnad mot de 2% som finns i liknande produkter.

Studier med curcumin (BCM-95) och Boswellia

En ny jämförande, randomiserad dubbelblind- och placebokontrollerad studie visar effektiviteten och säkerheten hos curcumin i kombination med boswellinsyra vid artros.

Syftet med denna kliniska prövning var att utvärdera effektivitet och säkerhet vid användning av extrakt från ett curcuminoidkomplex från gurkmeja-rhizom med gurkmeja-flyktig olja (CuraMed®) och dess kombination med boswellinsyra-extrakt från indisk frankincenserot (Curamin®) vs placebo. Behandling avsåg patienter i åldern 40-70 år med diagnosen artros (OA).

Försökspersonerna intog orala doser med CuraMed® 500 mg kapslar (333 mg curcuminoider) och Curamin® 500 mg kapslar (350 mg curcuminoider och 150 mg boswellinsyra) tre gånger om dagen under 12 veckors tid. Studien omfattade 201 patienter.

Resultatet visade gynnsamma effekter efter endast 3 månaders användning hos båda preparaten jämfört med placebo. Användning av Curamin® jämfört med placebo visade ökning på fysiska prestandatester och WOMAC ledvärksindex, medan intag av CuraMed endast visade överlägsen effekt på fysiska prestandatester. Effekt jämfört med placebo var jämförbar för båda dessa behandlingsgrupper men var överlägsen i Curamin®-gruppen. Behandlingarna tolererades väl.

Studiens slutsats var att 12 veckors användning av curcuminkomplex eller kombination med boswellinsyra minskar smärtrelaterade symtom hos patienter med OA. Curcumin i kombination med boswellinsyra är således effektivare än endast behandling med curcumin.

Kombinationsbehandling med Curcuma longa och Boswellia serrata-extrakt i Curamin® ökar effekten av behandling vid artros, antagligen på grund av dess synergistiska effekter av curcumin och boswellinsyra.

Curcumin BCM-95

En annan studie visar behandling av artros orsakad av slitage och behandling med Curcumin (BCM-95) kontra receptbelagda läkemedel. Studien publicerades i april 2019 i Journal Trials, och undersöker fördelar med patenterat curcumin baserad på gurkmejaolja med ar-turmeron-komplex (BCM-95® Curcumin) jämfört med receptbelagda icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) diklofenaknatrium (exempelvis Voltaren®) vid behandling av artros i knäet.

Studien inkluderade 139 patienter i åldrarna 38 och 65 år med symptomatisk artos (OA) i knäet. Försökspersonerna tilldelades slumpmässig behandling under 4 veckors tid med antingen 50 mg diklofenak två gånger dagligen, eller 500 mg BCM-95 Curcumin tre gånger dagligen. Patienterna utvärderades i början av studien, dag 7, 14 och dag 28 med hjälp av en visuell analog smärtskala och Knee Injury och Osteoarthritis Outcome Score (KOOS).

Förbättringar i artrosrelaterad smärta och funktionalitet var densamma hos både curcumin- och diklofenac-gruppen men det syntes tre gånger så många biverkningar i läkemedelsgruppen jämfört med gruppen med curcumin. 28% av deltagarna i läkemedelsgruppen upplevde signifikant gastrointestinalt obehag som krävde användning av H2-blockerare (tex Tagamet® och Zantac®) för att hantera behandlingens biverkningar. Ingen av de patienter i gruppen med BCM-95 Curcumin behövde behandling med H2-blockerande medicinering. Curcumin uppvisade dessutom positiv effekt på magsår och minskade gaser i tarmen i sekundära utfallsmätningar.

Forskarna drog slutsatsen att ”Curcumin har liknande effekt som diklofenak men visade bättre tolerans bland de patienter som diagnostiserats med artros i knäet. Curcumin kan således vara ett alternativt behandlingsalternativ hos patienter med OA-knä som påverkas negativt av biverkningar från icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Denna positiva inverkan avser curcumin som innehåller ar-turmerone (BCM-95) och inte andra former av curcumin.

Curcumin (BCM-95) alternativ till behandling vid artros 

En tidigare Cochranerapport baserad på 22 RCTer visar att tramadol ensamt eller i kombination med paracetamol, inte verkar ha någon fördel vid atrosrelaterad smärta eller funktion.

Ovan nämnda studier visar således att Curcumin (BCM-95) kan vara ett alternativ till annan behandling som centralt verkande analgetika som tramadol och icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID) som verkar inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande.

Källa: [Shep D, Khanwelkar C, Gade P, Karad S. Safety and efficacy of curcumin versus diclofenac in knee osteoarthritis: a randomized open-label parallel-arm study. Trials. 2019 Apr 11;20(1):214.]

Källa: www.clinicaltrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02390349?term=EuroPharma&rank=1. Study registration number: NCT02390349.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31132298?utm_campaign=190822_Tramadol%20verkar%20inte%20ha%20effekt%20vid%20artros&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e64ff439456242058c8c5d0d40c6b309&elq=d2abeae2a3ca4b8494e223210fc20385&elqaid=27070&elqat=1&elqCampaignId=19601

Avföringsdonation och kapslar med avföring för behandling av tarmsjukdomar

Zarah Öbergs blogg > måndag, augusti-5-2019

Jag har tidigare skrivit om hur avföringsdonation kan hjälpa en svårt sjuk patient med tarmsjukdom så att denne blir delvis eller helt frisk.

Tarmfloran är enormt viktig, inte bara för att tarmen ska fungera optimalt, utan även för att undvika sjukdomar som diabetes, cancer, allergier m.m. Tarmfloran är dessutom enormt viktig för konvertering av signalsubstanser, för hormoner med god kvalitét (hormonerna transporteras nämligen en bit i tarmen innan de återupptas av levern), för fullgott näringsupptag och för att undvika slemhinnereaktioner (alla slemhinnor hör ihop och en irriterad tarmslemhinna visar sig ofta som födoämnesintoleranser, besvär i andningsvägarna och öron, näsa, hals samt även genom gallbesvär då gallgångarna och levergångarna också är slemhinnor).

Avföringsdonation har förekommit en längre tid och innebär att man tar avföring från en frisk donator, ”tvättar” avföringen och sedan implanterar den hos en sjuk patient med hjälp av tex lavemang eller koloskopi. En ny intressant teknik är dock att istället tillföra avföringen via kapslar. Detta underlättar både för patienten och vården och ger gott resultat.

Lena Serrander, läkare på universitetssjukhuset i Östergötland, har utfört denna typ av behandling under våren på ett fåtal patienter. Behandlingen riktar sig till patienter med svår clostrudiumdiarre och innebär att man tar feaces från friska individer, bearbetar dem och kapslar in dem. Patienterna får sedan komma till sjukhuset och på plats sväljer de 40 kapslar under 2 behandlingsdagar.

Clostridium difficile, som i rätt mängd är en snäll bakterie, kan ställa till det rejält när den överväxer. Tarmfloran förändras lätt av antibiotikabehandling, långvarig stress eller andra faktorer som minskar de bakterier som är bra och ökar de som är mindre bra. Vid intag av avföring från en donator så återställs tarmfloran och patienterna blir helt symtomfria.

RECEPT PÅ SVÄLJBARA AVFÖRINGSKAPSLAR

35-50 gram avföring från en frisk donator räcker till en behandling. Avföringen blandas med koksalt, mixas och silas innan den fördelas i kapslar. Därefter fryser man kapslarna till minus 70 grader. Under behandlingen tar patienten sammanlagt 40 kapslar, fördelat på två dagar.

Källa: Läkartidningen

Labrixtest – mätning av melatonin

Beställ Labrixtest från Doctors Data, Boka konsultation, Zarah Öbergs blogg > måndag, augusti-5-2019

Alla kunder som mäter kortisol nu i augusti erhåller mätning av melatonin utan kostnad. Ditt test behöver skickas i god tid så att det kommer fram till labrix innan sista august.

Kortisol mäts vid 4 tillfällen under dagen för att erhålla dygnskurva. Melatonin mäts vid 3 tillfällen under dagen för att erhålla dygnskurva. Labrix ägs numera av Doctors Data och är ett av världens bästa labb inom hormoner och signalsubstanser.

Boka ditt labrixtest via vår bokningssida eller maila till tidsbokning@zarahssida.se

21-dagarshealing

Zarah Öbergs blogg > onsdag, juli-31-2019

golden egg

Tid för lite mer lätthet och överflöd i livet?
Kanske är du redo att höja din frekvens och släppa gamla, begränsande och tunga energier.

Nu har du chansen att vara med på Isilia och Fredriks 21 dagars-healing och bli av med tungt bagage. Nu på torsdag den 1:a augusti startar deras 3 veckor långa 21 dagarshealing och du är hjärtligt välkommen att anmäla dig.

Anmäl dig här: Anmäl dig till 21-dagarshealing