Lågt testosteron, metabolt syndrom och insulinresistens

2019 mars > tisdag, mars-12-2019

Minskande testosteronnivåer ses vanligen hos män, och suboptimala eller låga testosteronnivåer är ofta associerade med åldrande. Denna typ av minskning i manliga hormoner kallas för andropause eller manligt klimaterie och motsvarar kvinnans klimaterie med minskad ovarieproduktion av östrogener och minskade progesteronnivåer.

Testosteron är ett viktigt anaboliskt hormon hos människor, som är viktig för både fysisk och psykisk hälsa. Det ökar energi, förhindrar trötthet, hjälper till att upprätthålla normal sexdrift, ökar styrkan hos alla strukturella vävnader såsom hud / ben / muskler och hjärtat samt förhindrar depression och mental utmattning. Testosteronbrist är ofta förknippad med symtom som nattlig svettning, insulinresistens, erektil dysfunktion, låg sexlust, minskad mental och fysisk förmåga, lägre ambition, förlust av muskelmassa och viktökning i midjan. Den främsta orsaken till denna ökning är visceralt fett, inte alltför stort subkutant fett. De viscerala fettcellerna är de mest insulinresistenta cellerna i människokroppen. De har överskott av hormonbindande receptorer för kortisol och androgen och minskade receptorer för insulin.

Ovan nämnda innebär att hormonnivåerna kan bidra till insulinkänslighet, genom att kortisol- och insulinnivåer stiger när progesteron, tillväxthormon och testosteron minskar. Den viscerala fettcellen med dess ökade receptorer, blodtillförsel och innervering börjar således att samla mer fett i form av triglycerider. Detta är en ond cirkel som, om den inte behandlas med med naturlig hormonbalansering, leder till bukfetma, diabetes och höga kolesterolnivåer dvs metaboliskt syndrom.

Stresshantering, motion, rätt näring, kosttillskott (särskilt zink och selen) och androgenersättningsterapi (kontroversiell vid prostatacancer) har alla visat sig öka androgenhalterna hos män och hjälpa mot symptom. Det viktiga är att veta hur mycket testosteron som krävs för varje enskild man och för att mäta det, så använder man sig av salivtester.  Fritt testosteron kan också beräknas i serum med användning av totalt testosteron, SHBG och PSA nivåer. Med dessa nivåer kan man beräkna fritt testosteron-index (FTI). Det normala FTI-intervallet är 0,7-1,0. Om FTI är under 0,7 bör testosteronbehandling initieras. Innan testosteronbehandling initieras måste PSA-nivån ligga inom det förväntade området och inte ligga för högt. Det finns inga bevis på att testosteron ökar risken för prostatakörtelcancer men om cancer har utvecklats kan testosteron påskynda tillväxten.

Om du önskar mäta testosteron i salivtester, labrixtest från Doctors Data, så kan du boka tid och läsa mer via länken: Mätning av hormoner i saliv

Källa: www.labrix.com

DHEA och kortisolnivåer vid binjureutmattning

2019 mars > tisdag, mars-12-2019

Labrix har gjort omfattande litteratursökning för att kasta ljuset på förvirringen kring DHEA / Cortisol-förhållandt vid binjureutmattning. De två huvudsakliga binjurehormonerna kortisol och DHEA utsöndras från separata ställen i binjurebarken. Detta blir särskilt relevant vid analys av fyra timmars kortisolmätning och DHEA.

Kortisol produceras i zona fasciculata medan DHEA produceras i zona reticularis och dessa två separata fack har ingen koppling till varandra, utan de kommunicerar via hjärnan (HPA-axeln) via ACTH. Det betyder att hypotalamus och hypofysen bestämmer dessa hormoners hormonnivåer. Det är absolut nödvändigt att stödja båda dessa eller komplettera med båda hormonerna för att erhålla fullgott resultat. Det finns felaktig tro om att de båda hormonerna stödjer varandra enskilt men det stämmer inte, så de behöver således korrigeras var för sig.  DHEA mäts genom salivtest hos labrix. Källa: www.labrix.com

Om du önskar veta mer om salivtestning via labrixtest, Doctors Data på hormoner, så kan du maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

Dysfunktion i HPA-axeln vid binjureutmattning

2019 mars > tisdag, mars-12-2019

Dysfunktion av HPA-axeln (hypotalamus-hypofys-adrenal) kallas vanligen för binjureutmattning, och innebär en förändring av stressresponsen vilket resulterar i en dysregulering av stresshormoner. Det man främst kan se är en förändring i mängden och / eller dygnsmönstret av adrenalhormonsekretion, såsom kortisol och DHEA.

Effekten av stress på HPA-axeln är ett vanligt hälsoproblem som påverkar människor i alla åldrar, kön och bakgrunder. De som upplever HPA-axel-dysregulering är vanligtvis väldigt trött, men upplever trots det sömnbesvär och svårighet att slappna av. Vanliga symtom är även viktförändringar, ökat salt och / eller sockerbehov, ökade allergiska besvär, ångest, nervositet, blodtrycksförändringar och många andra symtom.

HPA-axel-dysfunktion är resultatet av kontinuerlig eller akut stress och kan börja plötsligt, som resultat av perioder av långvarig, upprepad stress. Det spelar ingen roll om det är positiv eller negativ stress och stressen inkluderar fysisk stress såsom skada, dålig kost, operation eller sjukdom, tobak / alkoholberoende etc. emotionell stress såsom skilsmässa, dödsfall, ansträngande arbetsförhållanden, ny bebis/graviditet, ekonomisk osäkerhet, etc. samt även miljöbelastningar såsom kemisk förorening av luft, vatten, mat etc.

Man identifierar en dysfunktion genom att mäta kortisolnivåer i saliv,  vilket är ett enkelt icke-invasivt och bekvämt sätt att kvantifiera kortisolnivåerna och identifiera dysreglering i dygnskortisolmönster.
Läs mer om mätning av hormoner i saliv, labrixtest från Doctors Data: Saliv vs serum 
Läs mer om testning av neurotransmittorer/signalsubstanser i urin, labrixtest från Doctors Data: Testa neurotransmittorerKälla: www.labrix.com och www.zarahssida.se
Om du vill veta mer om labrix eller göra ett labrixtest så kan du maila oss på: tidsbokning@zarahssida.se

Mätning/provtagning av hormoner i saliv (labrixtest) vs blod (serum)

2019 mars > tisdag, mars-12-2019

Salivprovning (labrixtest) har visar sig vara det mest tillförlitliga sättet för att mäta hormonnivåer då hormonhalter i saliv noggrant representerar mängden hormon som levereras till receptorer i kroppen. Mätning i serum representerar de hormonnivåer som eventuellt kan levereras till receptorer i kroppen och mäter således både aktiva och inaktiva hormoner, vilket ger ett felaktigt värde. Kliniskt är det mycket mer relevant att testa mängden hormoner som levereras till vävnadsreceptorer, eftersom detta är en återspegling av kroppens aktiva hormonnivåer.

Majoriteten av hormoner i blodet finns i en av två olika former: fria hormoner (5%) eller proteinbundna hormoner (95%). 95% av hormonerna i kroppen är proteinbundna medan endast 5% hormoner är fria och biologiskt aktiva. Saliv mäter de fria, biotillgängliga hormonnivåerna i kroppen, medan serum endast mäter proteinbundna, icke-biologiska hormonnivåer. Därför är serum en mycket mindre noggrann mätning än mätning för saliv, då du önskar bedöma funktionella hormonnivåer.

Saliv mäter ”obundna” biologiskt aktiva eller fria hormonnivåer i kroppen:

När blodet filtreras genom spottkörtlarna är de bundna hormonkomponenterna för stora för att passera genom spottkörtlarnas membran. Endast de obundna hormonerna kan passera genom membranet och in i saliven. Det som mäts i saliven anses vara det ”fria” eller biotillgängliga hormonet, och också det som kommer att levereras till receptorerna i kroppens vävnader.

Serum mäter ”proteinbundna” biologiskt inaktiva hormonnivåer i kroppen:

För att steroidhormoner ska detekteras i serum behöver de vara bundna till cirkulerande proteiner. I detta bundna tillstånd passar de inte in i kroppens receptorer och kan på så vis inte att levereras till kroppens vävnader. De anses således vara inaktiva eller ej biotillgängliga.

Endast salivprovning mäter topiskt doserade hormoner:

Skillnaden mellan fria och proteinbundna hormoner blir särskilt viktigt när man övervakar aktuell eller transdermal hormonbehandling såsom vid behandling av bioidentisk progesteronkräm eller liknande. Studier visar att denna typ av metod resulterar i ökade vävnadshormonnivåer (sålunda mätbara i saliv), men ingen parallell ökning av serumnivåer vilket återigen visar vikten av att mäta i saliv istället för i serum. Med anledning av ovan nämnda, så kan inte serumtest användas för att övervaka aktuell hormonbehandling. Kort förklarat så syns inte bioidentiska hormoner i provtagning med blod, utan det behöver testas i saliv.

Om du önskar utföra ett labrixtest på saliv från Doctors Data, så kan du maila oss: tidsbokning@zarahssida.se

Provtagning av neurotransmittorer / signalsubstanser i urin

2019 mars > tisdag, mars-12-2019

Många undrar om det går att testa neurotransmittorer/signalsubstanser och det går utmärkt att testa, så länge man testar i urin. I mina tidigare svar har jag uttryckt osäkerhet kring provtagning av signalsubstanser vilket beror på att testning i blod inte blir korrekt. Signalsubstanser kan variera under dygnet vilket gör det svårt att mäta i blodprover jämfört med urin.

Labrix är världsledande inom provtagning i urin (signalsubstanser/neurotransmittorer)  och saliv (hormoner). Labrix använder sig av en HPLC Triple Quadrupole MS / MS-teknik som har visat sig vara den känsligaste och mest noggranna metoden för mätning av neurotransmittorer i urin. Labrix-testning ger högre känslighet och starkare resultatreproducerbarhet än vad som har varit tillgängligt genom andra metoder.

Varför testa neurotransmittornivåer?

Neurotransmittorer är hjärnkemikalier som underlättar överföringen av signaler från en neuron till nästa över en synaps.

Neurotransmittorer arbetar med receptorer i hjärnan för att påverka och reglera ett brett spektrum av processer såsom mentala prestationer, känslor, smärtor och energinivåer. Neurotransmittorer fungerar främst i det centrala nervsystemet (CNS), är hjärnans kemiska budbärare och underlättar kommunikationen mellan kroppens körtlar, organ och muskler. Många kliniska studier har visat att otillräcklig neurotransmittorfunktion har ett djupt inflytande på övergripande hälsa och välbefinnande. I själva verket är obalanser i vissa neurotransmittorer associerade med de flesta av de vanligaste symtom och tillstånd som ses idag. Exempel är:

 • Humörstörningar
 • Depression
 • Ångest
 • Adrenal dysfunktion (binjureutmattning)
 • Trötthet
 • Sömnlöshet
 • ADD
 • ADHD
 • Kognitiv förmåga
 • Addiction och dependence
 • Hormnell obalans/östrogendominans; E2-dominans, E2-brist
 • Låg androgenlösning av aptitkontroll
 • Insulinresistens

Mycket av de saker som kroppen utsätts för kan ställa till det i balansen mellan neurotransmittorer, såsom intag av bioaktiva ämnen som koffein, alkohol och nikotin och många av de mediciner som används för att hantera dessa tillstånd samt vissa kolesterolsänkande läkemedel. Dessa substanser och mediciner kan bidra till utarmning av neurotransmittorer. Vid korrekt funktion har neurotransmissionssystemet naturliga kontroller och depåer i form av excitatoriska och hämmande neurotransmittorer. Dessa klassificeras enligt deras effekter på postsynaptiska membraner. Excitatoriska neurotransmittorer orsakar depolarisering av membranet och främjar en åtgärdspotential. Hämmande neurotransmittorer orsakar hyperpolarisering och deprimerar eller hämmar en åtgärdspotential. Enkelt förklarat så finns det neurotransmittorer som hämmar och neurotransmittorer som aktiverar och denna balans behöver vara korrekt.

Det är särskilt viktigt att förstå att det finns agonistiska / antagonistiska samband mellan neurotransmittorerna och binjurhormoner och könshormoner. Förändringar i könshormoner och binjurehormoner kan leda till obalanser även hos neurotransmitter. Samtidigt påverkar obalanser hos neurotransmittorer hormonproduktion och funktion som exempelvis genom att serotonin blir lågt vid binjureutmattning. Testning av både neurotransmittorer och hormoner ger en övergripande bild av kroppens funktionella neuroendokrina status och visar ytterligare faktorer som kan bidra till symtom. Det är också viktigt att känna till att symtom på lågt serotonin inte behöver bero på lågt serotonin utan att symtombilden lika gärna kan bero på lågt noradrenalin, adrenalin och/eller lågt dopamin.

Neurotransmittortestning kan vara tillämplig på både manliga och kvinnliga patienter.

Nedan följer en översikt över sex viktiga neurotransmittorer och deras respektive roller under olika symtomatiska tillstånd.

SEROTONIN är en viktig neurotransmittor som är inblandad i reglering av sömn, aptit och aggression. Serotoninobalans är en vanlig bidragsgivare till humörproblem, och farmakologiska medel som förändrar serotoninnivåerna är bland de vanligaste läkemedel som ordineras för ångest och depression. Hög stress, otillräckliga näringsämnen, fluktuerade hormoner och användning av stimulantmedicin eller koffein kan bidra till uttömningen av serotonin över tid. När serotonin ligger lågt så ses symtom som depressioner, ångest, oro, obsessiva tankar och beteenden, ökat kolhydratbehov, PMS, svårigheter med smärta och sömnstörningar m.m.

GABA är den huvudsakliga hämmande neurotransmittorn som finns i CNS och är därför viktig för att balansera excitatorisk verkan hos andra neurotransmittorer. Höga nivåer av GABA kan vara ett resultat av excitatorisk överbelastning, eller en kompensationsmekanism för balansering av överskott av excitatorisk neurotransmittoraktivitet. Dessa höga nivåer resulterar i en ”lugnande” åtgärd som kan bidra till trög energi, känslor av sedering och dimmigt tänkande. Låga GABA-nivåer är associerade med dysreglering av adrenal stress-responsen. Utan den inhiberande funktionen hos GABA, är impulsiv beteende ofta dåligt kontrollerad, vilket bidrar till ett antal oroliga och / eller reaktiva symptom som är kopplade till dålig impulskontroll. Alkohol såväl som bensodiazepinläkemedel påverkar GABA-receptorer och imiterar effekterna av GABA. Även om dessa ämnen inte orsakar en ökning av GABA-nivåer, kan förståelsen av deras mekanism ge oss ytterligare inblick i effekterna av GABA. Vid långvarig stress syns ofta högt GABA, som ett tecken på att den försöker lugna ner kroppen.

DOPAMIN är i stor utsträckning ansvarig för reglering av belöningssystemet, minnet och den motoriska styrningen. Dess funktion skapar både inhiberande och excitatorisk verkan beroende på den dopaminerga receptorn den binder till. Minnesproblem är vanligt vid högt dopamin medan depression ofta ses vid låga dopaminnivåer. Koffein och andra stimulanser, till exempel läkemedel för ADD / ADHD, förbättrar ofta fokus genom att öka dopaminfrisättningen, även om kontinuerlig stimulering av denna frisättning kan dämpa dopamin över tiden. Vanliga symptom som är förknippade med låga dopaminnivåer kan vara minskad förmåga med motorisk styrning, begär/cravings, tvångstankar, förlust av tillfredsställelse och beroendeframkallande beteenden inkludrat användning av droger och alkohol, rökning av cigaretter, spelande och överätning. Dessa åtgärder år ofta ett omedvetet försök att självmedicinera, för att finna den tillfredsställelse som inte förekommer naturligt i kroppen. Förhöjda dopaminnivåer kan bidra till hyperaktivitet eller ångest och har observerats hos patienter med schizofreni. Högt dopamin kan också relateras till autism, humörsvängningar, psykos och uppmärksamhetsstörningar. L-DOPA (ec mucana) är en föregångare till dopamin och används terapeutiskt för låga dopaminbetingelser, såsom Parkinsons sjukdom. Dessa mediciner kan orsaka höjningar i dopamin.

NOREPINEPHRINE, även kallad noradrenalin, är en excitatorisk neurotransmittor som produceras i CNS, samt ett stresshormon som produceras i binjurebarken. Noradrenalin är involverad i en mängd olika åtgärder, inkluderat uppmärksamhet, fokusering, reglering av hjärtfrekvens, påverkan av blodflödet och undertryckande av inflammation. Den är involverad i  upphetsning genom att förbereda kroppen för handling, då genom att vidarebefordra meddelanden i det sympatiska nervsystemet som en del av det autonoma nervsystemets kamp-eller-flygrespons. Höga nivåer av noradrenalin är ofta kopplade till ångest, stress, förhöjt blodtryck och hyperaktivitet, medan låga nivåer är förknippade med brist på energi, fokus och motivation.

EPINEPHRINE, bättre känd som adrenalin, syntetiseras från noradrenalin i både CNS och i adrenal. Det är en exciterande neurotransmittor som, tillsammans med noradrenalin, reglerar muskelkontraktion, hjärtfrekvens, glykogennedbrytning, blodtryck samt att den har en starkt inblandad i kroppens stressrespons. Förhöjda nivåer av adrenalin ses ofta vid hyperaktivitet, ADHD, ångest, sömnproblem och låg binjurefunktion/binjureutmattning. Med tiden kan kronisk stress och stimulering utarma adrenalindepåer vilket leder till trötthet, depression, otillräcklig kortisolproduktion, kronisk stress, dålig återhämtning från sjukdom, yrsel och mer.

GLUTAMATE, glutamat, är en excitatorisk neurotransmittor och anses vara den mest rikliga neurotransmittorn i nervsystemet. Glutamat är involverad i de flesta aspekterna av normal hjärnfunktion, inkluderat kognition samt minne och lärande. Höga nivåer av glutamat kan orsaka excitotoxicitet, en process där nervceller skadas av överdriven stimulering och förhöjda glutamatnivåer är vanligtvis förknippade med panikattacker, ångest, koncentrationsbesvär, OCD och depression. Låga glutamatnivåer kan leda till agitation, minnesförlust, sömnlöshet, låga energinivåer och depression.

GLYCINE, glycin, är hämmande och spelar dubbla roller som både en neurotransmittor och en aminosyra (byggsten av proteiner). Glycin förbättrar sömnkvaliteten, lugnar aggression och fungerar som ett antiinflammatoriskt medel. Glycin har visat sig öka mental prestanda och minne. Förhöjda glycinnivåer kan associeras med komprometterad kognitiv behandling. Låga nivåer av glycin kan bidra till dålig sömn, dålig kognitiv funktion och problem med minnet.

HISTAMINE, histamin, är en excitatorisk neurotransmittor som är involverad i sömn / vakenhetscykeln och inflammatorisk respons. Histamin spelar en dubbel roll i kroppen som både en neurotransmittor och immunmodulator som ökar ämnesomsättningen, främjar vakenhet, uppmärksamhet och cirkadianrytmer samt ger ökat lärande och minne. Förhöjda nivåer kan associeras med allergiliknande symtom, gastrointestinala problem och inflammation. Förhöjd histamin kan störa sömn, vilket bidrar till sömnlöshet. Lågt histamin kan påverka matsmältning och aptitkontroll, inlärning, minnet, humöret och kan leda till dåsighet. Högt histamin kan också ses vid långvarig stress som kroppens sätt att lugna systemet alternativt pga dålig spjälkning av histamin (daosin kan då hjälpa). Om det förekommer högt histamin utan stress eller annan faktor, bör kosten ses över och ett födoämnestest kan utföras för att undersöka histaminintolerans.

PEA (PHENETYLAMINE) främjar energi, höjer humöret, reglerar uppmärksamhet och aggression samt fungerar som biomarkör för ADHD. Förhöjd PEA kan bidra till ångest, med mycket höga nivåer av amfetaminliknande effekter. Förhöjda PEA-nivåer kan associeras med höga kortisolnivåer. Låg PEA kan vara associerad med ADHD, depression, Parkinsons sjukdom och bipolär sjukdom.

Maila oss gärna för frågor eller om du önskar utföra provtagning på neurotransmittorer. Detta görs i urin med labrixtest från Doctors Data: tidsbokning@zarahssida.se

Konverteringsvägar för neurotransmittorer

Källa: www.zarahssida.se och www.labrix.com

Tarmfloran viktig för blodsockret

2019 mars > lördag, mars-9-2019

Tarmfloran är viktig, inte bara för vårt immunförsvar, näringsupptag och matsmältning utan även för konvertering av signalsubstanser, för att få hormoner i rätt mängd och av god kvalitet samt för att ha ett bra blodsocker m.m. Blodsockret kan förbättras av minskar intag av socker och snabba kolhydrater men också av förbättrad tarmflora och en mer fiberrik kost. Det allra bästa är att undersöka tarmfloran med ett mikrobiomtest då det finns flera bakteriestammar som är viktiga för ökad insulinfrisättning. Man kan även lägga till fibrer, krom och zink på egen hand då zink och krom är viktiga mineraler som hjälper glukos att landa på cellens receptorer.

Boka tid: tidsbokning@zarahssida.se

NDT (naturligt sköldkörtelhormon) och koppling mellan sköldkörteln (hypotyreos) och binjurarna (låga kortisolvärden)

2019 mars > söndag, mars-3-2019

Hypotyreos är vanligt vid binjureutmattning, då det är kroppens sätt att sakna ner tempot. Vid långvarig kronisk stress uppstår i många fall ett lågt kortisolvärde, som i sin tur bromsar kroppens energiproduktion, dvs sköldkörteln. Sköldkörteln och binjurarna gör på så vis samma och det krävs god balans hos dem båda för att må bra. När det finns låg produktion av sköldkörtelhormoner som inte beror på näringsbrist och patienten upplever trötthet, utmattning och sömnbesvär m.m. så finns det med största sannolikhet en koppling till binjurarna och låg kortisolproduktion.

Det man ser är att de patienter som har en binjureutmattning inte får god effekt av läkemedelsbehandling/levaxin. När man ger levaxin så ökar trycket på att kroppen ska producera mer energi, vilket kräver god tillgång på kortisol i cellerna. Lågt kortisol skapar alltså ännu mer påfrestning om det kombineras med levaxin. Resultatet kan bli att patienten inte kan öka levaxin i den grad som behövs, att det inte går att minska ner dosering och/eller en lätt T4-förgiftning eftersom levaxin innehåller  T4-hormoner.

Vid problemet ovan kan man gå tillväga på olika sätt. Framförallt så bör man alltid ta labrixtest/Doctors data vid låg sköldkörtelproduktion. Om kortisolvärdet är lågt så kan produktionen av sköldkörteln främjas av att stödja upp binjurarna med binjurestöd, lakritsrot (vissa använder hydrokortison men det ger biverkningar som inte erhålls av naturliga preparat). Om det finns möjlighet bör man också stödja upp sköldkörteln med T3/naturligt sköldkörtelhormon (NDT eller LIO), ett preparat som är naturligt, innehåller aktiva T3-hormoner (till skillnad mot levaxin som innehåller inaktiva T4-hormoner som behöver konverteras) och som också innehåller de ämnen som finns naturligt i en vanlig sköldkörtel. Levaxin är syntetiskt och förutsätter konvertering mellan T4 och T3, och om det finns ett konverteringsproblem som orsak till hypotyreos så kan inte konvertering ske vid medicinering heller.

Det är alltså viktigt att stötta upp binjurarna så att de klarar den ökade metabolism som levaxinbehandling innebär, gärna komplettera med LIO och se till att förändra de livsstilsvanor som orsakat problemen från start. Vid stöttning av binjurarna brukar patienter klara högre doser levaxin, samt att de i vissa fall kan minska dosering i förlängningen och de upplever också att deras symtom förbättras.

NDT var tidigare något som beställdes via näringsterapeut men numera är det läkemedelsklassat. T3 kallas LIO och är också läkemedelsklassat.

Maila för mer information! tidsbokning@zarahssida.se

1 2
22 st på 2 sidor
FörstaSista