2 månader efter kvicksilverförbudet skall vaccinering ske med kvicksilverinjektioner!

Igår fick jag ett mail angående en artikel på amalgamskadefonden. Där lyfts det faktum att vaccineringsinjektioner med kvicksilver skall påbörjas knappt 2 månader efter att att vi ÄNTLIGEN har fått ett kvicksilverförbudet i Sverige!

Den 1 juni i år var en storslagen dag för de som ägnat åratal för att få kvicksilver förbjudet och det är inte utan att även jag undrar hur ett förbud kan rimma samman med kvicksilverinjektioner? Detta till och med på små barn och gravida!!!

Maths Berlin är ordförande i Amalgamskadefondens vetenskapliga råd och anses vara en av världens mest välrenommerade kvicksilverforskare. Han skriver på amalgamfondens hemsida att han blivit djupt bekymrad över myndigheternas beslut att köpa in 18 miljoner vaccindoser med 5 mikrogram etylkvicksilver i varje dos.


Till saken hör att etylkvicksilver tar sig lätt in i hjärnan och kan vara farligare än metylkvicksilver. Det sönderfaller snabbt till oorganiskt kvicksilver som effektivt skadar hjärnans celler. När detta inträffar under hjärnans utveckling hos foster och barn kan oreparabla skador uppstå med ett livslångt lidande som följd.
 
Riskgrupperna efter vaccinering är de som regeringen tänkt vaccinera först, vilket är UNDER ALL KRITIK!

* Foster hos gravida. Här kan den svåraste skadan uppträda eftersom fostrets hjärna är extremt känsligt för kvicksilver. De skador som kan inträffa kan leda till att fostret får hjärnskador som redan tidigt i livet kan yttra sig i form av diagnoser som autism, Damp/ADHD. Varje förälder som har fått barn med sådana diagnoser vet vilken smärta och oerhörd kamp det kan vara för att hjälpa sina barn till ett någorlunda drägligt liv.

* Barn i åldern upp till omkring 10 år. Fem mikrogram etylkvicksilver vid två tillfällen är t ex en stor dos för en tvåårings hjärna.

* Vuxna människor med genetisk känslighet för kvicksilver. Sannolikheten är här inte stor att det kan leda till bestående skador, men den som har den här känsligheten kan få symtom från kvicksilvret i vaccinet. Dessbättre kommer hälsoproblemen sannolikt vara av övergående karaktär.


Enligt amalgamskadefonden, så har det begärts ett alternativ som är kvicksilverfritt så att de som vill välja ett sådant skall kunna göra det. Vid ett samtal den 12 augusti 2009 med Socialstyrelsen medgav de att de inte ens hade haft uppe till diskussion om de skulle välja ett kvicksilverfritt vaccin. Vid samtalet angav de att de inte heller hade fått in något anbud från läkemedelsbolagen Baxter Medical AB och Novartis som har utvecklat kvicksilverfria pandemivacciner. Socialstyrelsen begärde in anbud på pandemivaccin från flera läkemedelsbolag i maj 2007 för att förbereda sig inför en eventuell pandemi.


Amalgamskadefonden kontaktade Baxter Medical och ställde frågan om varför de inte hade lämnat något anbud till Sverige. En en kvinnlig medarbetare som undersökte frågan så hade de ett dokument på att de hade lämnat anbud på ett kvicksilverfritt vaccin till Socialstyrelsen redan den 8 maj 2007.


Vad är det som händer? Det känns som att hela regeringen har agerat utan varken genomtänkta efterföljder och/eller med information som är 100%-ig. Varför har det kvicksilverfria vaccinet inte diskuterats och varför vaccineras utsatta grupper såsom barn och gravida HELT utan kunskaper om vilka efterföljder det kan ge?


Enligt professor Maths Berlin, så finns all anledning att oroa sig över situationen.


– Det finns inget underlag som stöder att dosen 5 mikrogram etylkvicksilver i vaccinet är riskfritt och det finns dessutom  underlag för skälig misstanke att det finns risker med den dosen av kvicksilver som finns i vaccinet. De undersökningar som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och EMEA stöder sig på kan inte utesluta en betydande risk för påverkan på hjärnutvecklingen hos foster och barn, menar Berlin. 


Ingenting utesluter att 1 % av barnen kan få hämmad hjärnutveckling


Maths Berlin ställer sig nu frågan hur många barn myndigheterna kan tillåta att bli skadade av kvicksilvret i vaccinet.


– Hittills har inte någon undersökning presenterats som utesluter att 1 % av de exponerade barnen kan få en hämning av hjärnutvecklingen. Omkring 1 miljon barn som är under 10 år kan komma att vaccineras och då kan detta drabba ett stort antal av dem. Om det finns misstanke om risker och det saknas underlag för att bedöma storleken på risken skall försiktighetsprincipen gälla. I detta fall har uppenbarligen myndigheterna nonchalerat försiktighetsprincipen vilket är helt oacceptabelt menar Berlin.


Pandemrix är i skrivande stund godkänt för åldrarna 18 – 60 år men kommer enligt Socialstyrelsen inom kort godkännas även för barn från 6 månaders ålder. Professor Berlin anser dock att gravida och barn definitivt skall avstå från att vaccineras med Pandemrix.

– Jag anser att riskerna att få men för livet är för stora för barnen. Även som vuxen skall man avstå från vaccinet om man är känslig för kvicksilver. När myndigheterna påstår att vaccinet är säkert då lurar man folk. Myndigheterna måste helt enkelt ta fram ett kvicksilverfritt alternativ för barn och gravida kvinnor, menar Berlin.

Läs mer på www.amalgamskadefonden.se