Sekretorisk IgA och mun- och tandhälsa

Sekretoriskt immunglobulin A, (sIgA), är en underklass av immunoglobulin A (IgA). Det är en produkt från det adaptiva immunsystemet och fungerar som kroppens första försvarslinje mot toxiner, enzymer och bakterier. Dessa antikroppar finns på slemhinnorna och förekommer i saliv, bröstmjölk, svett, urinvätskor, i gastro-tarmkanaler, luftvägar och som små mängder i blodet.

SIgA produceras av B-lymfocyter intill slemhinnecellerna, transporteras genom cellerna och släpps ut i sekreten från cellerna.
SIgA har den unika förmågan att förhindra mikrober, toxiner och antigen från att påverka slemhinneytor genom en serie mekanismer som kallas immunkludering.

Immunexkludering avser antikroppens förmåga att förhindra mikroorganismer att hålla fast vid epitel. Detta är en av flera mekanismer; klumpning av mikroorganismer via tvärbindning, infångande av bakterier i ett slemskikt och / eller clearance av patogenen via peristaltis. SIgA kan därför också spela en roll i viss inflammation via kontroll av interleukin och cytokinrespons.

Mängden salivhaltiga antikroppar är kopplade till tandhälsa och forskning indikerar att högre tandkariesfall återfinns vid tobaksrökning, vilket har varit förknippat med låga koncentrationer av salivsIGA.

Den grundläggande funktionen av sekretoriskt immunglobulin är hämning av bakteriell vidhäftning snarare än antigen destruktion.
Downs syndrom eller Trisomy 21 är en genetisk störning orsakad av extra kromosomer. Flera studier indikerar att barn med Downs syndrom har god resistens mot karies, och vissa är till och med kariesfria. Förutom faktorer för förseningar av tandutbrott, mikrodonti, pH och högt salivinnehåll (kalcium, natrium, bikarbonat), kan den låga förekomsten av karies hos barn i Downsyndrom också relateras till högre nivåer av salivantikroppar jämfört med barn utan Downs syndrom. Sekretoriskt immunglobulin A (sIgA) hämmar aktiviteten hos Steptococcus mutans, vilket bidrar till kariesbildning.

Minskade nivåer av salivsigA ses ofta hos individer med låg immunsystemfunktion och är ett tecken på kronisk, pågående psykologisk och / eller fysisk stress (HPA-axeldysfunktion). En låg nivå kan vara förknippad med en hög risk att utveckla tandkaries och parodontisk sjukdom.
Förhöjda salivnivåer kan återspegla akuta psykologiska och / eller fysiska stressfaktorer och kan vara förknippade med ett uppreglerat, aktivt immun- eller inflammatoriskt svar. Höga nivåer finns ofta hos patienter med kroniska infektioner (CMV, EBV, HIV och infektioner i magtarmkanalen).

Test för salivära sIgA-nivåer kan beställas i  Comprehensive Adrenal Function Profile, som inkluderar DHEA, Cortisol x 4 (kortisolkurva) och SIgA. Maila oss på tidsbokning@zarahssida.se för beställning.

References
Labrix och Doctors Data
Bokor-bratić M. [Clinical significance of analysis of immunoglobulin A levels in saliva]. Med Pregl. 2000;53(3-4):164-8.
Chawda JG, Chaduvula N, Patel HR, Jain SS, Lala AK. Salivary SIgA and dental caries activity. Indian Pediatr. 2011;48(9):719-21.
Golpasand hagh L, Zakavi F, Ansarifar S, Ghasemzadeh O, Solgi G. Association of dental caries and salivary sIgA with tobacco smoking. Aust Dent J. 2013;58(2):219-23.
Lee SR, Kwon HK, Song KB, Choi YH. Dental caries and salivary immunoglobulin A in Down syndrome children. J Paediatr Child Health. 2004;40(9-10):530-3.
Mantis, N. J., Rol, N., & Corthésy, B. (2011). Secretory IgA’s complex roles in immunity and mucosal homeostasis in the gut. Mucosal Immunology,4(6), 603-611. doi:10.1038/mi.2011.41
Pandey S, Goel M, Nagpal R, Kar A, Rapsang E, Matani P. Evaluation of Total Salivary Secretory Immunoglobulin A and Mi/fans-specific SIgA among Children having Dissimilar Caries Status. J Contemp Dent Pract. 2018;19(6):651-655.
Rosdiana R, Mochammad FR. The relation between salivary sIgA level and caries incidence in Down syndrome children. Dental Journal (Majalah Kedokteran Gigi). 2012, 45 (2): 79-83.