Tokoferoler i hög dos vid eosinofil astma

Kortfristiga djur- och humanstudier påvisar lovande bevis för att tokoferoltillskott kan mildra neutrofil- och eosinofiltillväxt i lungor och luftvägsinflammation vid eosinofil astma (e-astma). De preliminära resultaten är kliniskt signifikanta eftersom effektiv, varaktig behandling av e-astma krävs för att förebygga irreversibel lungskada och behandlingsalternativen är mycket begränsade.

Astma är en kronisk lungsjukdom som inflammerar och smalnar luftvägarna. Cirka 50% av allvarliga fall kan få överdriven infiltrering av eosinofiler och neutrofiler i lungorna. Epidemiologiska studier har identifierat vitamin E som en potentiell kandidat för behandling av astma och tidigare djurstudier av neutrofil inflammation har belyst primära mekanismer genom vilka en specifik y-tokoferolrik blandning av tokoferoler (y-TmT) mildrar associerade pro- inflammatoriska, kemoattraktiva, oxidativa och nitrositiva stressresponser.

Många miljöfaktorer förvärrar astma, och lipopolysackarid (LPS) närvarande i luftburna partiklar är en av de viktigaste utlösarna. Detta studerades i en konceptstudie på råttor och omfattade LPS-exponering. Studien var en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad crossover-studie hos 13 icke-astmatiska friska frivilliga. Under 7 dagar erhölls gelkapslar som innehöll antingen 540 mg y-tokoferol (y-T) eller solrosolja ”placebo” (150 mg y-T) innan de utsattes för en intranasal dos av LPS. Det fanns en utspädningsperiod mellan placebo och aktiva behandlingsperioder.

Den veckolånga aktiva behandlingen (y-TmT) mer än fördubblade serumnivån av y-T och dess  bioaktiva metaboliter upp till 24 timmar efter den sista orala dosen. Den aktiva behandlingen avbröt också den LPS-inducerade ökningen i serum 5-nitro-y-tokoferol vilket överensstämmer med y-T-kapaciteten för att förbättra nitrositiv stress.

Tillskott med en γ-T-berikad tokoferolblandning hos icke-astmatiska patienter reducerade avsevärt neutrofilrekryteringen i luftvägarna efter inandning av LPS och minskade nivåer med biomarkörer av nitrositiv stress som vanligtvis är förknippad med inflammation. Ytterligare studier behövs för att bestämma om högdos-Y-T-tillskott faktiskt är berättigat som tilläggsbehandling för luftvägssjukdomar, såsom e-astma och eventuellt COPD. Överdriven mängd tillskott med a-tokoferol sänker serum-y-tokoferol. Direkt bedömning av serumnivåerna hos båda tokoferolvitamererna bör övervägas, särskilt för patienter som diagnostiserats med sjukdomar som är förknippade med luftvägsneutrofilinflammation.

Källa: www.labrix.com
References
Hernandez ML, Wagner JG,Kala A et al. Vitamin E gamma-tocopherol reduces airway neutrophil recruitment after inhaled endotoxin challenge in rats and in healthy volunteers. Free Rad Biol Med (2013)60. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2013.02.001.