Selen och coenzym Q10 vid manlig infertilitet

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en fall-kontrollstudie som omfattar 59 testpersoner, varav 44 var diagnostiserade med idiopatisk manlig infertilitet och hade onormala spermaparametrar och 15 hade normala spermaparametrar med bevisad fertilitet, påvisades serumnivåer av selen (Se) vara positivt associerad med ökade spermanivåer bland alla patienter.

Både serum och spermanivåer av selen visade ett positivt samband med spermiekoncentration, motilitet och morfologi, och positiva plasmanivåer av TAC.

Sädesplasmanivåer av coenzym Q10 korrelerade med spermiemorfologi, men inte koncentration eller motilitet. Författarna avslutar, ”Mätning av serumselennivåer kan bidra till att avgöra näringsstatus och antioxidantkapacitet hos infertila patienter, vilket kan bidra till att urskilja de patienter som har nytta av tillskott som terapi.

Reference: ”Blood Serum and Seminal Plasma Selenium, Total Antioxidant Capacity and Coenzyme Q10 Levels in Relation to Semen Parameters in Men with Idiopathic Infertility,” Eroglu M, Sahin S, et al, Biol Trace Elem Res, 2014 April 23; [Epub ahead of print]. (Address: Deparment of Obstetrics and Gynecology, Zeynep Kamil Maternity and Children’s Hospital, Istanbul, Turkey).

LÄS MER…

Coenzym Q10 minskar kognitiv försämring hos postmenopausala kvinnor

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en studie av postmenopausala tillstånd användes ovariektomiserade möss för att se hur Coenzym Q10 kan påverka den kognitiva funktionen hos postmenopausala kvinnor. En betydande nedgång i kognitiv funktion hittades fyra veckor efter ovariektomi. Coenzym Q10 (10 mg / kg kroppsvikt) under en period av 4 veckor befanns vända dessa kognitiva brister.

Efter ovariektomi syntes betydande minskningar i aktiviteten av mitokondriell elektrontransport kedjekomponenterna, NADH, cytokrom reduktas, succinatdehydrogenas och cytokrom c oxidas i hjärnan hos dessa möss, medan det återfanns högre nivåer av reaktiva syreradikaler, protein karbonyler, lipidperoxidation, mitokondriell svullnad, och minskad aconitase-aktivitet. En minskad redox påträffades (signifikanta sänkta nivåer av GSH) i hjärnan och minskningar av verksamheten i de antioxidativa enzymerna superoxiddismutas och katalas hittades också i dessa möss.

Administration av coenzym Q10 befanns mildra dessa mitokondriella dysfunktioner och oxidativ stress. Författarna avslutar med att säga att data visar att Q10 förbättrar kognitiv nedgång i postmenopausal tillstånd genom att modulera mitokondriella funktioner och oxidativ stress.

(Vänligen notera att vi INTE stödjer forskning på djur)

Reference: ”Coenzyme Q10 treatment ameliorates cognitive deficits by modulating mitochondrial functions in surgically induced menopause,” Sandhir R, Sethi N, et al, Neurochem Int, 2014 April 26; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biochemistry, Basic Medical Science Building, Panjab University, Chandigarh 160014, India. E-mail: sandhir@pu.ac.in ).

LÄS MER…

Fiskolja kan gynna ungdomgäar med SSRI-resistent depression

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

En kombinerad studie med en fall-kontrollanalys och supplementering med fiskolja, har utförts på SSRI-resistenta ungdomar med egentlig depression (MDD), vars nivåer av DHA visat sig vara signifikant lägre (n = 20) , jämfört med friska kontroller (n = 20).

Försökspersonerna fick fiskolja i antingen en låg dos (2,4 g / d, n = 7) eller hög dos (16,2 g / d, n = 7), under en period av 10 veckor. Betydande ökningar av erytrocyt EPA och DHA sammansättning hittades. De testpersoner som erhöll hög dos av fiskolja befanns ha betydande minskningar (= 40%) i depressiva symtom, i intent-to-treat prov och en trend mot minskning av lågdosgruppen (-20%).

Remission av symptomen hittades i 100% av patienterna i högdosgruppen och 40% av patienterna i gruppen med låg dos. Författarna drar slutsatsen att ”Dessa preliminära resultaten visar att ungdomar med SSRI-resistent depression uppvisar signifikanta DHA-underskott” De föreslår också att komplementering med fiskolja kan vara en viktig del av behandling.

Reference: ”Detection and Treatment of Long-Chain Omega-3 Fatty Acid Deficiency in Adolescents with SSRI-Resistant Major Depressive Disorder,” McNamara RK, Stimpfel, et al, Pharma Nutrition, 2014 April 1; 2(2): 38-46. (Address: Department of Psychiatry and Behavioral Neuroscience, University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati OH 45219, USA).

LÄS MER…

Coenzym Q10-behandling och dess effekter på livslängd hos honungsbin

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en studie med honungsbin som behandlade med coenyzme Q10, påvisades att de bin som fick behandling med Q10  även hade en ökad livslängd. Vidare påvisade behandling med coenzym Q10 ökningar i aktiviteter av olika antioxidativa enzymer, proteashämmare, biomarkörer, total antioxidant potentiella nivån, och koncentrationer av urinsyra och kreatinin och lägre nivåer av verksamheten i sura, neutrala och alkaliska proteaser, och lägre koncentrationer av albumin och urea.

Författarna sammanfattar studien med att Q10 kan beaktas som ett naturligt kosttillskott tidigt på våren innan pollenkällor blir tillgängliga i den tempererade centraleuropeiskt klimat. 
   
Reference: ”COENZYME Q10 TREATMENTS INFLUENCE THE LIFESPAN AND KEY BIOCHEMICAL RESISTANCE SYSTEMS IN THE HONEYBEE, Apis mellifera,” Strachecka A, Olszewski K, et al, Arch Insect Biochem Physiol, 2014 March 21; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Biological Basis of Animal Production, Faculty of Biology and Animal Breeding, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland). 

LÄS MER…

Curcumin kan minska diabetes-inducerad hjärtsvikt

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en studie med råttor med streptozotocin-inducerad diabetes och eventuellt även hjärtsvikt, påvisades curcumin som effektiv behandling. Behandlingen började fem dagar efter induktion av diabetes och fortsätte i 6 veckor. Resultatet visade att curcumin signifikant kunde mildra den negativa påverkan som inducerades av diabetes.

Specifikt efter induktion med diabetes, hade råttorna en betydande ökning av serumglukos, triglycerider, totalkolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, kväveoxid, laktatdehydrogenas, hjärt malondialdehyd, plasmanivåer av serum HDL-kolesterol, hjärt reducerat glutation, och hjärtantioxidantenzymer.

Behandling med antingen curcumin (en grupp av råttor) eller glibenklamid (en annan grupp av råttor) mildrade dessa förändringar, jämfört med råttor som lämnades obehandlade.

Sammanfattningsvis, säger forskarna, att curcumin har en välgörande terapeutisk effekt vid diabetes-inducerad HF, en effekt som kan hänföras till dess antioxidativa och suppressiv aktivitet på cytokiner.
   
(Vänligen notera att vi INTE står bakom djurförsök)

Reference: ”Curcumin Ameliorates Streptozotocin-Induced Heart Injury in Rats,” Abo-Salem OM, Harisa GI, et al, J Biochem Mol Toxicol, 2014 April 24; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Laboratory Sciences and Clinical Technology, College of Applied Medical Sciences, Taif University, Taif, Saudi Arabia; Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy (Boys), Al-Azhar University, Nasr-City, Cairo, Egypt. E-mali:
oabosalem@yahoo.com ). 

LÄS MER…

Omega 3-fettsyror kan avsevärt förbättra EG parametrar hos pedriatriska patienter med dilaterad kardiomyopati

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I en fall-kontrollstudie utformad för att undersöka eventuella effekter av omega-3 fleromättade fettsyror på hjärtfunktion hos 12 pediatriska patienter, visade det sig att ekokardiografiska (EG) parametrar förbättrades signifikant efter 6 månaders supplementering. Författarna avslutar studien med att resultaten visar att vissa EG parametrar förbättrades signifikant hos patienter som fick omega 3 fiskolja.
   
Reference: ”Effects of Omega 3 Polyunsaturated Fatty Acids on heart function and oxidation stress biomarkers in pediatric patients with dilated cardiomyopathy,” Firuzi, Shakibazad, Amoozgar, et. al., Int Cardiovasc Res J, 2013 Mar 7(1):8-14; [Epub ahead of print]. (Address: Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, IR). 

LÄS MER…

D-vitamin kan förbättra ejektionsfraktion hos äldre patienter med hjärtsvikt

2015 februari > torsdag, februari-12-2015

I mars 2014 genomfördes en dubbel-blind, randomiserad studie med 23 patienter som alla led av kronisk hjärtsvikt (medelålder på 74 år). De hade D-vitaminnivåer på mindre än 30 ng / ml, och fick supplementering med med 800.000 IU / d (4000 IE / dagligen) av vitamin D3 (kolekalciferol) under en period av 6 månader.

De ökade D-vitaminnivåerna visade på avsevärt förbättrad ejektionsfraktion och minskad D-vitaminbrist. Specifikt så ökade plasma 25 (OH) D koncentrationerna (15.51 vs -1,40 ng / mL0 och plasmakalciumkoncentrationer (9,3-9,6 mmol / L).

Ejektionsfraktionen (EF) ökade betydligt i D-vitamingruppen (6,71 vs -4,3%), medan serumkoncentrationen av PIP ökade endast i placebogruppen. Efter sex månaders behandling, var systoliskt blodtryck också minskat (129,6-122,7 mm Hg).

Författarna drar slutsatsen att sex månader med supplementering med D-vitamin förbättrade EF hos äldre patienter med HF och D-vitaminbrist.
   
Reference: ”Effects of six months of vitamin D supplementation in patients with heart failure: A randomized double-blind controlled trial,” Dalbeni A, Scaturro G, et al, Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2014 March 5; [Epub ahead of print].  (Address:  Department of Medicine, University of Verona, Verona, Italy. E-mail:  andrea.dalbeni@ospedaleuniverona.it ). 

LÄS MER…

1 2 3