Högt progesteron och östrogendominans

Hormonell obalans och signalsubstanser > onsdag, oktober-9-2019
Dagens inlägg handlar om progesteron och att progesteron inte alltid är lågt, utan även kan vara högt. Vanligtvis ligger progesteron lågt hos de flesta, vilket i många fall beror på stress, då kortisol produceras av samma ämnen som könshormoner. Om man har lågt progesteron, och lågt eller normalt östrogen, så är problemet oftast balansen mellan dessa, och att det uppstår en östrogendominans. Östrogendominans behöver inte betyda att östrogen är för högt, utan att det är högt i förhållande till progesteron. Det viktiga är alltså inte att ha exakta värden på progesteron och östrogen enskilt, utan att ha rätt balans mellan dem. Hormonell obalans med symtom som hormonell akne, infertilitet, klimateriebesvär, PMS m.m. beror således på för högt östrogen i förhållande till progesteron.

Högt östrogen (östrogendominans) och kopparöverskott
Högt östrogen, östrogendominans, kan bero på flera saker. En av dessa är att progesteron blir lågt, eftersom progesteron och kortisol är de hormoner som blir låga först vid långvarig stress. Det andra är om koppar ligger högt, då koppar ökar produktionen av östrogen. Koppar blir högt av egen brunn, kopparledningar (spola gärna en stund innan du använder vatten från kopparledningar) samt att oxidationen av koppar blir sämre så fort vi stressar. Så fort vi utsätts för stress så lagras koppar in i vävnaderna, som tex i levern.
Man kan också få högt koppar från maten vi äter, från exempelvis nötter, frön, avokado och kakao, samt under en graviditet, då koppar ökar för både kvinna och barn under graviditeten. Om oxidationen av koppar är undermålig, så kan höga nivåer av koppar efter graviditeten inte oxideras, och då blir kopparvärdet högt över tid. Koppar har halveringstid på en månad, så det bör egentligen oxideras relativt snabbt. Vid östrogendominans på grund av högt koppar, är det viktigt att tillföra zink, som är antagonist till koppar och sänker höga kopparvärden. Det är också viktigt att balansera upp östrogen i förhållande till progesteron, med hjälp av bioidentisk progesteronkräm.
Det är också klokt att minimera exponering av xenoöstrogener från plast, sköljmedel etc samt fytoöstrogener från östrogenliknande födoämnen exempelvis soja och linfrön. Tänk också på att installera ett vattenfilter som tar bort koppar, samt andra tungmetaller och läkemedelsrester. Det finns väldigt bra vattenfilter som tar bort koppar, uran, arsenik, kvicksilver etc.

En sak som kan vara bra att veta om man misstänker högt koppar och östrogendominans är att man då oftast blir bättre dagarna efter mens, när progesteron ökar och på så vis trycker ner koppar/östrogen. Den värsta tiden är alltså strax innan och under mens, eftersom östrogen då är högt och progesteron är lågt och inte motverkar kopparöverskott och östrogendominans. De patienter som inte har högt koppar, brukar bli hjälpta av ett koppartillskott dagarna efter mens , medan de som har högt koppar och östrogendominans, behöver få ner sina värden. Vid östrogendominans och högt koppar har man ofta PMS-besvär, lång och besvärlig menstruation med rikliga blödningar. Man kan också uppleva att man förändras totalt vid menstruation vilket beror på att koppar påverkar levern och på så vis även skapar ilska och aggressivitet. Man kan också behöva tillföra progesteron som förbättrar balansen mellan östrogen och progesteron, och det gör man dag 15-27 i cykeln (3 av 4 veckor i månaden efter menopaus).

Högt progesteron och höga zinkvärden
Högt progesteron talar man sällan om, då det vanligaste är att man har lågt progesteron, som nämnt ovan. Högt progesteron kan bero på flera saker. De medicinska orsaker som kan vara klokt att utesluta är cysta på äggstockarna och kongenital adrenal hyperplasi (att man inte producerar kortisol korrekt och får kortisolbrist) som vanligtvis upptäcks redan i låg ålder. Högt progesteron kan också kan bero på att binjurarna producerar ökade mängder av progesteron.

Det intressanta här, är att progesteron hör samman med zink, på samma vis som östrogen hör samman med koppar. Högt koppar innebär således högt östrogen medan högt zink innebär högt progesteron. Koppar ökar alltså produktionen av östrogen, medan zink ökar produktionen av progesteron. Det är med anledning av det, som det är så effektfullt att behandla östrogendominans med zink, då zink trycker ner koppar och på så vis minskar östrogen, samtidigt som det ökar progesteron i sig. Om man misstänker högt koppar eller högt zink, så är det klokt att göra en hårmineralanalys som visar exakta värden, samt även balansen mellan koppar och zink.

Jag har också sett att värden på progesteron kan bero på stress, vilket iuförsig är motsägelsefullt eftersom progesteron minskar när kroppen prioriterar den ökade kortisolproduktionen som behövs vid stress. Däremot, så är en stressperiod inte bara en lång linje av exakt samma reaktioner, utan den består av flera olika perioder. Först så har man ofta hög produktion av kortisol, och då ligger ofta serotonin, GABA och DHEA också högt samt ofta även histamin. I nästa steg så blir kortisolproduktionen istället låg, vilket även syns i lågt serotonin, lågt DHEA och låga nivåer på noradrenalin och adrenalin. Det jag menar med detta är att det sällan går att säga att progesteron är lågt i alla dessa steg, utan det är sannolikt att det under en viss tid i denna process också ligger högt, eftersom progesteron och DHEA är förstadie till kortisol och könshormoner och således behövs i mer mängd när det uppstår stress i kroppen.

Högt progesteron skulle man alltså kunna sänka med koppar, eller genom att ha normala nivåer av zink, vilket man lätt kan styra genom maten man äter. Högt zink är inte särskilt vanligt idag, eftersom zink och magnesium (tillsammans med B-vitaminer) förbrukas vid stress, vilket innebär att högt progesteron som sagt är mer ovanligt än ett lågt värde. Och man bör alltid göra en hårmineralanalys innan man tar tillskott med koppar, så att man vet att värdet inte är högt.

Det allra bästa är alltid att mäta sina värden i ett labrixtest, salivtest på hormoner. Om du önskar vår hjälp och vill boka tid, så mailar du till tidsbokning@zarahssida.se

Provtagning av neurotransmittorer / signalsubstanser i urin

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > tisdag, mars-12-2019

Många undrar om det går att testa neurotransmittorer/signalsubstanser och det går utmärkt att testa, så länge man testar i urin. I mina tidigare svar har jag uttryckt osäkerhet kring provtagning av signalsubstanser vilket beror på att testning i blod inte blir korrekt. Signalsubstanser kan variera under dygnet vilket gör det svårt att mäta i blodprover jämfört med urin.

Labrix är världsledande inom provtagning i urin (signalsubstanser/neurotransmittorer)  och saliv (hormoner). Labrix använder sig av en HPLC Triple Quadrupole MS / MS-teknik som har visat sig vara den känsligaste och mest noggranna metoden för mätning av neurotransmittorer i urin. Labrix-testning ger högre känslighet och starkare resultatreproducerbarhet än vad som har varit tillgängligt genom andra metoder.

Varför testa neurotransmittornivåer?

Neurotransmittorer är hjärnkemikalier som underlättar överföringen av signaler från en neuron till nästa över en synaps.

Neurotransmittorer arbetar med receptorer i hjärnan för att påverka och reglera ett brett spektrum av processer såsom mentala prestationer, känslor, smärtor och energinivåer. Neurotransmittorer fungerar främst i det centrala nervsystemet (CNS), är hjärnans kemiska budbärare och underlättar kommunikationen mellan kroppens körtlar, organ och muskler. Många kliniska studier har visat att otillräcklig neurotransmittorfunktion har ett djupt inflytande på övergripande hälsa och välbefinnande. I själva verket är obalanser i vissa neurotransmittorer associerade med de flesta av de vanligaste symtom och tillstånd som ses idag. Exempel är:

 • Humörstörningar
 • Depression
 • Ångest
 • Adrenal dysfunktion (binjureutmattning)
 • Trötthet
 • Sömnlöshet
 • ADD
 • ADHD
 • Kognitiv förmåga
 • Addiction och dependence
 • Hormnell obalans/östrogendominans; E2-dominans, E2-brist
 • Låg androgenlösning av aptitkontroll
 • Insulinresistens

Mycket av de saker som kroppen utsätts för kan ställa till det i balansen mellan neurotransmittorer, såsom intag av bioaktiva ämnen som koffein, alkohol och nikotin och många av de mediciner som används för att hantera dessa tillstånd samt vissa kolesterolsänkande läkemedel. Dessa substanser och mediciner kan bidra till utarmning av neurotransmittorer. Vid korrekt funktion har neurotransmissionssystemet naturliga kontroller och depåer i form av excitatoriska och hämmande neurotransmittorer. Dessa klassificeras enligt deras effekter på postsynaptiska membraner. Excitatoriska neurotransmittorer orsakar depolarisering av membranet och främjar en åtgärdspotential. Hämmande neurotransmittorer orsakar hyperpolarisering och deprimerar eller hämmar en åtgärdspotential. Enkelt förklarat så finns det neurotransmittorer som hämmar och neurotransmittorer som aktiverar och denna balans behöver vara korrekt.

Det är särskilt viktigt att förstå att det finns agonistiska / antagonistiska samband mellan neurotransmittorerna och binjurhormoner och könshormoner. Förändringar i könshormoner och binjurehormoner kan leda till obalanser även hos neurotransmitter. Samtidigt påverkar obalanser hos neurotransmittorer hormonproduktion och funktion som exempelvis genom att serotonin blir lågt vid binjureutmattning. Testning av både neurotransmittorer och hormoner ger en övergripande bild av kroppens funktionella neuroendokrina status och visar ytterligare faktorer som kan bidra till symtom. Det är också viktigt att känna till att symtom på lågt serotonin inte behöver bero på lågt serotonin utan att symtombilden lika gärna kan bero på lågt noradrenalin, adrenalin och/eller lågt dopamin.

Neurotransmittortestning kan vara tillämplig på både manliga och kvinnliga patienter.

Nedan följer en översikt över sex viktiga neurotransmittorer och deras respektive roller under olika symtomatiska tillstånd.

SEROTONIN är en viktig neurotransmittor som är inblandad i reglering av sömn, aptit och aggression. Serotoninobalans är en vanlig bidragsgivare till humörproblem, och farmakologiska medel som förändrar serotoninnivåerna är bland de vanligaste läkemedel som ordineras för ångest och depression. Hög stress, otillräckliga näringsämnen, fluktuerade hormoner och användning av stimulantmedicin eller koffein kan bidra till uttömningen av serotonin över tid. När serotonin ligger lågt så ses symtom som depressioner, ångest, oro, obsessiva tankar och beteenden, ökat kolhydratbehov, PMS, svårigheter med smärta och sömnstörningar m.m.

GABA är den huvudsakliga hämmande neurotransmittorn som finns i CNS och är därför viktig för att balansera excitatorisk verkan hos andra neurotransmittorer. Höga nivåer av GABA kan vara ett resultat av excitatorisk överbelastning, eller en kompensationsmekanism för balansering av överskott av excitatorisk neurotransmittoraktivitet. Dessa höga nivåer resulterar i en ”lugnande” åtgärd som kan bidra till trög energi, känslor av sedering och dimmigt tänkande. Låga GABA-nivåer är associerade med dysreglering av adrenal stress-responsen. Utan den inhiberande funktionen hos GABA, är impulsiv beteende ofta dåligt kontrollerad, vilket bidrar till ett antal oroliga och / eller reaktiva symptom som är kopplade till dålig impulskontroll. Alkohol såväl som bensodiazepinläkemedel påverkar GABA-receptorer och imiterar effekterna av GABA. Även om dessa ämnen inte orsakar en ökning av GABA-nivåer, kan förståelsen av deras mekanism ge oss ytterligare inblick i effekterna av GABA. Vid långvarig stress syns ofta högt GABA, som ett tecken på att den försöker lugna ner kroppen.

DOPAMIN är i stor utsträckning ansvarig för reglering av belöningssystemet, minnet och den motoriska styrningen. Dess funktion skapar både inhiberande och excitatorisk verkan beroende på den dopaminerga receptorn den binder till. Minnesproblem är vanligt vid högt dopamin medan depression ofta ses vid låga dopaminnivåer. Koffein och andra stimulanser, till exempel läkemedel för ADD / ADHD, förbättrar ofta fokus genom att öka dopaminfrisättningen, även om kontinuerlig stimulering av denna frisättning kan dämpa dopamin över tiden. Vanliga symptom som är förknippade med låga dopaminnivåer kan vara minskad förmåga med motorisk styrning, begär/cravings, tvångstankar, förlust av tillfredsställelse och beroendeframkallande beteenden inkludrat användning av droger och alkohol, rökning av cigaretter, spelande och överätning. Dessa åtgärder år ofta ett omedvetet försök att självmedicinera, för att finna den tillfredsställelse som inte förekommer naturligt i kroppen. Förhöjda dopaminnivåer kan bidra till hyperaktivitet eller ångest och har observerats hos patienter med schizofreni. Högt dopamin kan också relateras till autism, humörsvängningar, psykos och uppmärksamhetsstörningar. L-DOPA (ec mucana) är en föregångare till dopamin och används terapeutiskt för låga dopaminbetingelser, såsom Parkinsons sjukdom. Dessa mediciner kan orsaka höjningar i dopamin.

NOREPINEPHRINE, även kallad noradrenalin, är en excitatorisk neurotransmittor som produceras i CNS, samt ett stresshormon som produceras i binjurebarken. Noradrenalin är involverad i en mängd olika åtgärder, inkluderat uppmärksamhet, fokusering, reglering av hjärtfrekvens, påverkan av blodflödet och undertryckande av inflammation. Den är involverad i  upphetsning genom att förbereda kroppen för handling, då genom att vidarebefordra meddelanden i det sympatiska nervsystemet som en del av det autonoma nervsystemets kamp-eller-flygrespons. Höga nivåer av noradrenalin är ofta kopplade till ångest, stress, förhöjt blodtryck och hyperaktivitet, medan låga nivåer är förknippade med brist på energi, fokus och motivation.

EPINEPHRINE, bättre känd som adrenalin, syntetiseras från noradrenalin i både CNS och i adrenal. Det är en exciterande neurotransmittor som, tillsammans med noradrenalin, reglerar muskelkontraktion, hjärtfrekvens, glykogennedbrytning, blodtryck samt att den har en starkt inblandad i kroppens stressrespons. Förhöjda nivåer av adrenalin ses ofta vid hyperaktivitet, ADHD, ångest, sömnproblem och låg binjurefunktion/binjureutmattning. Med tiden kan kronisk stress och stimulering utarma adrenalindepåer vilket leder till trötthet, depression, otillräcklig kortisolproduktion, kronisk stress, dålig återhämtning från sjukdom, yrsel och mer.

GLUTAMATE, glutamat, är en excitatorisk neurotransmittor och anses vara den mest rikliga neurotransmittorn i nervsystemet. Glutamat är involverad i de flesta aspekterna av normal hjärnfunktion, inkluderat kognition samt minne och lärande. Höga nivåer av glutamat kan orsaka excitotoxicitet, en process där nervceller skadas av överdriven stimulering och förhöjda glutamatnivåer är vanligtvis förknippade med panikattacker, ångest, koncentrationsbesvär, OCD och depression. Låga glutamatnivåer kan leda till agitation, minnesförlust, sömnlöshet, låga energinivåer och depression.

GLYCINE, glycin, är hämmande och spelar dubbla roller som både en neurotransmittor och en aminosyra (byggsten av proteiner). Glycin förbättrar sömnkvaliteten, lugnar aggression och fungerar som ett antiinflammatoriskt medel. Glycin har visat sig öka mental prestanda och minne. Förhöjda glycinnivåer kan associeras med komprometterad kognitiv behandling. Låga nivåer av glycin kan bidra till dålig sömn, dålig kognitiv funktion och problem med minnet.

HISTAMINE, histamin, är en excitatorisk neurotransmittor som är involverad i sömn / vakenhetscykeln och inflammatorisk respons. Histamin spelar en dubbel roll i kroppen som både en neurotransmittor och immunmodulator som ökar ämnesomsättningen, främjar vakenhet, uppmärksamhet och cirkadianrytmer samt ger ökat lärande och minne. Förhöjda nivåer kan associeras med allergiliknande symtom, gastrointestinala problem och inflammation. Förhöjd histamin kan störa sömn, vilket bidrar till sömnlöshet. Lågt histamin kan påverka matsmältning och aptitkontroll, inlärning, minnet, humöret och kan leda till dåsighet. Högt histamin kan också ses vid långvarig stress som kroppens sätt att lugna systemet alternativt pga dålig spjälkning av histamin (daosin kan då hjälpa). Om det förekommer högt histamin utan stress eller annan faktor, bör kosten ses över och ett födoämnestest kan utföras för att undersöka histaminintolerans.

PEA (PHENETYLAMINE) främjar energi, höjer humöret, reglerar uppmärksamhet och aggression samt fungerar som biomarkör för ADHD. Förhöjd PEA kan bidra till ångest, med mycket höga nivåer av amfetaminliknande effekter. Förhöjda PEA-nivåer kan associeras med höga kortisolnivåer. Låg PEA kan vara associerad med ADHD, depression, Parkinsons sjukdom och bipolär sjukdom.

Maila oss gärna för frågor eller om du önskar utföra provtagning på neurotransmittorer. Detta görs i urin med labrixtest från Doctors Data: tidsbokning@zarahssida.se

Konverteringsvägar för neurotransmittorer

Källa: www.zarahssida.se och www.labrix.com

Motverka stress, matsmältningsproblem och hjärtkärlsjukdom med B-vitaminer

Zarah Öbergs blogg > söndag, oktober-20-2013

I en metaanalys baserad på 14 randomiserade, kontrollerade studier omfattande totalt 54 913 personer, påvisades den viktiga effekt som erhålls från B-vitaminkomplex vid förebyggande kardiovaskulära åtgärder. B-vitaminer förbrukas snabbt vid stress, och krävs för god konvertering (omvandling) av fett i kroppen (från vegetabiliska till de verksamma fettsyrorna) då tillsammans med zink, kalcium och magnesium. Det behövs även för goda hormonella balanse tillsammans med bla: DHEA, D-vitamin etc samt för att ha god avgiftning i levern (då i kombination med zink, magnesium).

Då B-vitaminer och lugnande mineraler som aktiverar vår av-knapp (parasympatiska nervsystem) är nödvändiga för att motverka stress, så är de centrala vid behandling av både hjärtkärlsjukdom, utbrändhet och alla symtom relaterade till inre eller yttre stress, samt miljöstress och sockerberoende/diabetes.

Här har jag sammanfattat lite av de jag tänker kring vikten av B-vitaminer. Så håll tillgodo!

B1 tiamin
, är viktigt för produktion av magsyra då det reglerar magsäckens magsyraproduktion och kan på så vis hjälpa dig som har problem med din matsmältning (ofta kombinerat med B-vitaminkomplex med probiotika, matsmältningsenzymer och te x bitterörter). Det är också där det finns koppling till sura uppstötningar och matsmältningsproblem vid stress, bortsett från att matsmältningen även behöver vila (parasympatiskt påslag) vid intag av mat. Tiamin påverkar tarmens rörelser tillsammans med kortisol, vilket också är en koppling till stress och försämrad matsmältning och mag-tarmproblematik.

Tiamin fungerar dessutom som ett koenzym i omsättningen av kolhydrater vilket gör den nödvändig för god omsättning av glukos/energi. Brist på tiamin orsakar främst beriberi vilket även är vanligt vid långvarigt alkoholberoende, och som kännetecknas av nedsatt aptit, försämrad koncentrationsförmåga, viktminskning och störningar på nervsystemet. Andra bristsymtom är inflammation i nervsystemet, matsmältningsproblem, hypoglykemi, hjärtproblem, hud- eller ledbesvär. Om bristen blir långvarig (kronisk) så går den över till Korsakoffs sjukdom. Då tarmarna inte kan absorbera särskilt stora mängder tiamin så är det ingen risk för överdosering och anafylaktisk chock. Tiamin är svagt vätskedrivande och påverkar både lever och bukspottkörtel.

Tiamin är viktigt för normal funktion av hjärnan och centrala nervsystemet och det reglerar hjärtfunktion samt spänningstillstånd i pulsådrorna, vilket är en av kopplingarna till hur B-vitamin det påverka symtombilden positivit vid hjärtkärlsjukdom. Kroppen kan lagra cirka 30 milligram tiamin, men det är väldigt låga doser om man ser till helheten. Hälften av våra depåer finns i muskulaturen och resterande delar i hjärta, lever och njurar.

Liksom de flesta av B-vitaminerna så är tiamin känsligt för värme (hög vattenlöslighet) vilket innebär att tillagad mat sällan har det tiamininnehåll som är önskvärt. Tiamin elimineras direkt när vid påverkan av hög temperatur, med förlust på cirka 30-50 procent. Dock så är det värmestabilt vid lågt pH. Ät gärna tiaminrika livsmedel/råvaror råa eller blötlagda, alternativt att du kokar dem lätt, eller ångkokar dem väldigt snabbt eller i låga temperaturer.

B2 riboflavin, är ett viktigt koenzym vid omsättning av energi, och då inte bara kolhydrater utan även fett och protein. Vitaminet deltar också vid produktionen av fleromättade fettsyror och flera viktiga hormoner. Det aktiverar och stödjer niacin, folsyra och pyridoxin (vitamin B6) i sina processer (även K-vitamin). Det är således viktigt att kombinera de andra B-vitaminerna med B2, för god funktion. En annan viktig funktion med B2 är dess förmåga att bryta ner olika gifter och läkemedel i levern, samt dess antioxidativa egenskaper som är viktig vid stress och träning. B2 är viktigt som tillskott vid behandling av läkemedel eller som del av en utrensande och avgiftande kur. Vid tungmetallsförgiftning eller annan hög belastning på levern från gifter, bör behandling kompletteras med B2.  

När du har brist på riboflavin kan du uppleva att du lätt får sprickor i läppar och mungipor. Brist på B2 kan dessutom ge irriterade slemhinnor och där ses kopplingen till att tarm och andra slemhinnor lätt påverkas vid stress dvs man bränner B-vitaminer vid stress och då finns inte tillräckligt och bristsymtom uppstår. Irriterade slemhinnor ger i sin tur större infektionskänslighet och större risk för inflammation etc. Stressens påverkan på tex tarmslemhinnor beror även på att tarmen styrs av kortisol samt att inflammation hålls nere av kortisol, och att utbrända och utmattade binjurar inte har förmåga att frisätta tillräckligt för att hålla slemhinnorna friska (ofta i kombination med hormonell obalans och/eller fettbrist som ger sköra och torra slemhinnor). Det är också viktigt att känna till att omvandlingen av riboflavin till den aktiva enzymformen som kan användas i kroppen, hämmas vid försämrad sköldkörtelfunktion och nedsatta binjurar. Komplettering är således extra viktig vid utbrändhet och/eller sköldkörtelsjukdom.

Riboflavin kallas ibland även för vitamin G, och är ett gulgrönt, vattenlösligt kristallint ämne som består av kvävehaltig bas och sockerderivatet ribitol. Främst så ingår riboflavin i två processer som är viktiga vid oxidation. Det är alltså ett viktigt B-vitamin vid stress och sjukdom. De oxidativa processer som är förekommande är flavinmononukleotid (FMN) och flavinadenindinukleotid (FAD) (en fosfatgrupp kopplas på riboflavinmolekylen vid femte kolatomen och då bildas FMN som i sin tur ingår som byggsten till FAD).

B3 niacin, även kallat PP, verkar som elektrontransport vid oxidation och är på så vis oerhört viktigt för att motverka den oxidation (nedbrytning) som stress ger. Niacin är en vattenlöslig organisk kemisk substans som kan motverka åldrande och sjukdomar p.g.a. dess förmåga att motverka oxidation. Niacin är dessutom viktigt för en fungerande celldelning, för en fungerande matsmältning, för frisk och läkt hud och för ett fungerande nervsystem. Vid brist uppstår pellagra, med symtom som hudinflammation, matsmältningsproblematik och demens, dåligt minne och minskad mental skärpthet. Överdos över lång tid kan ge skador på ögon och lever, men i låg dos eller vid kortvarigt användande påverkas inte kroppen av överskott, dock kan det upplevas som väldigt obehagligt. Överdos av niacin ger kärlutvidgning, stark hudrodnad och irritation. Jag har testat det vid flera tillfällen och symtom av överdosering går över efter 20-60 minuter.

Niacin tillförs, förutom från maten, även från kroppens egna produktion från aminosyran tryptofan. För att bilda 1 mg niacin krävs 60 mg tryptofan. Tryptofan är även viktigt för produktion av signalsubstanser och förekommer med cirka 1 procent i protein.

Många som har allergiska besvär kan bli hjälpta av ökad niacintillförsel, då niacin spelar viss roll för produktionen av histamin i kroppen. Histamin bildas vid allergiska reaktioner och det är också därför som överdosering ger just de symtom som de gör. Även problematik vid myggbett (från histaminreaktion) kan förbättras med kompettering med B3.

B5 pantotensyra används, liksom ovan nämnda vitaminer, till omsättningen av energi. Pantotensyra finns i alla celler, då som del av katalysatorn koenzym A (CoA), som katalyserar (sätter igång) förbränningen av fetter. B5 är således viktigt för att förbränna fett och brist på vitaminet kan mycket väl påverka fettförbränningen och ge viktökning. Här finns, förutom koppling till snabb energi, inlagring av för stora mängd energi, för hög insulinfrisättning och hög kortisolfrisättning, en koppling till stress och viktökning. Även zink, magnesium bränns vid stress vilket också påverkar en viktökning, främst då zink ger minskade och försämrade receptorer för glukos på cellerna. 

Koenzym A, som alltså innehåller B5, är viktigt för syntesen av fett, men även för produktion av kolesterol i levern (dvs vita blodkroppar m.m.) och även för hormoner i binjurebarken samt produktion av acetylkolin. Det uppstår alltså gärna hormonella obalanser vid brist på B5, både p.g.a. nedsatt funktion i binjurebarken, men även då det uppstår fettbrist då fetterna inte kan spjälkas ordentligt (vilket försämras ytterligare om du har för lite kolesterol eftersom kolesterol är viktig byggsten till galla).

Pantotensyra finns ofta i hårvårdsprodukter då det kan minska gråhårighet och håravfall. Detta bör dock kombineras med avgiftning och mineraler, då grått hår ofta uppstår vid mineralbrist och håravfall oftast har sin grund i avgiftningsproblem, för hög belastning med gifter och skräp samt stress. Här finns dock kopplingen till håravfall och stress (som ger både mineral- och B-vitaminbrist). Höga doser av B5 kan ge god effekt vid hudproblematik, gärna i kombination med zink (vår hud- och läkningsmineral). Även förstorade porer brukar återhämta sig och dra ihop sig vid intag av B5, gärna i kombination med både zink, fettsyror och antioxidanter, samt i vissa fall även probiotika om problematiken ligger med slemhinnereaktion som grund.

Symptom på B5-brist är främst trötthet och illamående, men även allergiska reaktioner kan kopplas till B5-brist. Flera av mina patienter har blivit hjälpta av B5-tillskott då de sökt min uppmärksamhet efter besvär med brännande smärta under fötterna.

B6 pyridoxin som kemiskt sett hör till pyridiner, verkar som koenzym i omsättningen av proteiner och vid celldelning. B6, tillsammans med vitamin B12, fungerar som kofaktor till folsyrans enkolmetabolism, som deltar i syntes och metylering av DNA. Detta är anledningen till dess stora påverkan vid celldelning. B6 är även viktig i omsättning av homocystein vilket gör den extra viktigt vid stress, sjukdom och dåligt kostintag.  Brist kan leda till mikrocytär anemi, depression och högt blodtryck. Oftast bör B6 (samt B12) kontrolleras vid nedstämdhet, eller vid tarmsjukdom, nedsatt matsmältningsförmåga och/eller celiaki (glutenintolerans). Långvarig överdosering (mer än 200 mg/dag) kan ge allvarliga nervskador men det bör nämnas att hög dos under korta perioder kan vara nödvändiga vid sjukdom eller hård stress.

Vitamin B6 är egentligen en hel grupp med pyridiner, med pyridoxin, pyridoxamin och pyridoxal. Stora delar av B6 ombildas till pyridoxinsyra som utsöndras med urinen och det kan också vara en av anledningarna till att din urin blir väldigt gul vid intag av B.-vitamintillskott. Det dagliga intaget av B6 är väldigt högt och just B6 kan inte lagras i särskilt stora doser, varvid det istället urineras ut av kroppen. Pyridoxin bildar vitaminet koenzym pyridoxalfosfat som i sin tur ingår i syntes av bland annat serotonin, noradrenalin och aminosyror. 

Pyridoxalfosfat kan bildas av pyridoxal och pyridoxamin om det inte finns tillräckligt med pyridoxin. Med anledning av ovan nämnda så är B6 viktigt, inte bara för omsättning av energi, utan även för aminosyraproduktion och således både enzymer, all läkning och reparation, samt för immunförsvar, bildning av röda blodkroppar och nervsystemet samt för att alla muskler skall fungera och reparera sig på ett normallt och önskvärt vis. B6 absorberas i övre delen av tunntarmen och omvandlas till koenzym i tunntarmscellerna. Det är således viktigt med en fungerande och frisk tarm.

Främst så uppstår B6-brist vid dålig kosthållning och vid långvarig sjukdom alternativt om tarmen är skadad och på så vis inte kan ta upp B6 samt om det inte kan omvandlas till koenzym. Vid förhöjda serumvärden (plasmavärden) av homocystein och vid glutenintolerans kan B6 förväntas ligga lågt. Detta beror då främst på brist på B12 som i sin tur ger brist på B6.

B7 biotin fungerar som koenzym i omsättningen av fetter och proteiner. Det finns vissa studier som visar att foster och spädbarn kan drabbas av tillväxt- och nervskador om de inte får tillräckligt med biotin under fosterstadiet. B7 medverkar vid karboxyleringsprocesser och katalyserar syntesen av fettsyror och hemoglobin, vilket gör det extra viktigt vid produktion av blod i ryggmärgen.

B7 är även nödvändigt för nedbrytning av glykogen från leverns glykogendepåer. Det är således signifikant vid långvarig stress, svält eller vid hård träning där glykogendepåer används. B7 är viktigt för immunförsvaret då det aktiverar bakteriebekämpande enzymer, som i sin tur är en viktig del i ett fungerande immunförsvar. Brist på biotin kan främst uppstår vid tarmproblematik, då en frisk tarm skall ha god förmåga att producera B7 på egen hand. 
 
B9 folsyra spelar en viktig roll vid celldelning och brist på folsyra kan ge makrocytär anemi och fosterskador. Hos äldre kan brist orsaka ateroskleros. Det finns inga kända risker med överdosering. Brist på B9 kan dock vara ett tecken på B12-brist vilket är viktigt att känna till. Vid depression eller skadad tarm (tarminflammation och glutenintolerans), så bör alltså B9 kontrolleras, samt B6.

Folsyra, kallas ofta folat eller folaninsyra och dessa kännetecknas för dess förmåga till folsyraaktivitet. Folsyra verkar som ett koenzym i ett stort antal kemiska processer på cellnivå, främst i syntes av DNA och RNA. Det är således en förutsättning för produktion av friskt DNA och RNA. Detta är anledningen till att det är så oerhört viktigt under graviditet och då främst för barnets tillväxt.

Folsyra är dessutom en förutsättning för bildning av blod (röda blodkropparna) och för normal celldelning. Det kan också vara bra att känna till att det stimulerar produktion av mjölk hos nyförlösta kvinnor. Det är därmed en grund till att mjölkproduktionen skall fungera och tillskott under de första veckorna efter förlossning kan vara gynnsamt. B9 har även påverkan på vår hud och vår matsmältning, liksom de flesta B-vitaminer.

Folsyra förstörs lätt vid tillagning och hög temperatur, och är även känsligt för syre och ljus. Om du behöver folsyra så är det viktigt att äta råa varianter av folsyrakällor, såsom grönkål, spenat etc och/eller att du ångkokar eller wokar dem väldigt lätt. Folsyra stabiliseras av askorbinsyra och tvåvärt järn, medan koppar påskyndar nedbrytning. Vid graviditet ökar kopparnivåerna i den gravida kvinnan då alla de små kärl som bildas fram till livmodern består av koppar. Det är således viktigt att tillföra folsyra även med anledning av det, eftersom koppar hela tiden ökar nedbrytningstakten. Samma gäller vid högt koppar som kan uppstå vid belastad lever (som inte kan oxidera koppar), om man har egen brunn etc. Tänk också på att ta koppartillskott med minst 4-5 timmars mellanrum från folsyratillskott. Dock så kan C-vitamintillskott eller C-vitaminrika livsmedel samt järnrika livsmedel hjälpa och stödja upptag genom stabilisering.

Folsyra kan lagras i relativt stor depå, om cirka 30 milligram och hälften av depån finns i levern. Inlagring kan dock ta slut på 1-2 månader vid bristfällig kost och/eller sjukdom alternativt om det finns oerhört höga nivåer av koppar som påskyndar nedbrytning. 
 
B12 kobalamin fungerar som koenzym i omsättningen av proteiner och vid celldelning. Brist på kobalamin beror främst på matsmältningsproblem, och då oftast på för låg frisättning av magsyra i magsäckens celler. då det ämne (instrict factor) som tar upp B12 och på så vis är nödvändigt för upptag längre ner i tarmen, frisätts tillsammans med magsyra och enzymet pepsin som bryter ner protein. B12-brist är också vanligt vid glutenintolerans och tarmsjukdom, när tarmen är skadad och inte kan ta upp B12 längre ner i tarmen. Då ses oftast även B6-brist och K-vitaminbrist (dålig införsel av kalcium i benstommen samt sämre levring/koagulering av blodet). 

B12-brist kan orsaka makrocytär anemi, perniciös anemi och skador i nervsystemet som kan övergå övergår till kognitiva och psykiska sjukdomar. Många av mina patienter blir avsevärt bättre i sin depression eller nedstämdhet om de intar B12, ibland i kombination med B6 och/eller med hela komplexet av B-vitaminer då de, som nämnt ovan, stödjer varandra i sina processer. Vitamin B12-brist förekommer ofta i kombination med kopparbrist, vilket kan vara bra att känna till. I dessa fall kan hjärtproblem ses, eftersom koppar är centralt för hjärtat och slagrytm m.m. B12, tillsammans med folsyra och järn, behövs för att bilda erytrocyter och på så vis kan blodbrist vara ett tecken på vitamin B12-brist. Det är också ovan nämnda koppling som ger B12-inducerad anemi, eller kopparinducerad anemi.

Vid B12-brist är det vanligt med upplevt nedstämdhet och apati, pigmentförändringar, försämrad utveckling och lägre glädjenivå. B12 lagras i levern och kan ligga på relativt bra nivåer hos vuxna, men barn och foster kan endast lagra cirka 25 µg vilket är väldigt lite. Det är således oerhört viktigt med tillskott av B12 under graviditet och till små barn, i och med vitaminets stora påverkan på utvecklingen och livsglädjen. Liksom vid B6-brist, så kan serumkoncentrationen av B12 mätas i kombination med serumvärde av homocystein.

Orsaken till de depressiva symtom som uppstår vid vitamin B12-brist anses bero på nedsatt myelinsyntes, och det är också det som gör att brister blir neuropsykiatriska, med tex ofrivilliga rörelser som vanligt symtom (påminner om samma symtom som vid MS). Det är även vanligt med viktminskning, matvägran och mental nedsättning vid brist på B12. B12 kan alltså vara god ide vid matvägran hos små barn, och då gärna tillsammans med de andra B-vitaminerna eftersom de alla är en förutsättning för omsättning av energi och på så vis även ökar aptit och funktionalitet i kroppen. Brist hos barn märker man oftast på att deras vikt inte följer normal kurva, att de matvägrar och att deras skalle inte utvecklas normalt och på så vis är mindre i omfång.

Vid graviditet och amning är det oerhört viktigt att ta tillskott med B12, eftersom vitaminet överförs till barnet via mammans mjölk/blod. Vid strikt vegansk kosthållning är det också viktigt att inta tillskott med vitamin B12, och då inte bara i perioder utan på stående basis. Vid perniciös anemi, tarmproblem/tarmsjukdom/tarminflammation kan kroppen ha svårt att ta upp B12. Detta gäller även vid låga värden av intrinsic factor (såsom jag beskrev ovan) eller efter en gastrisk bypass.

Oftast försämras upptaget desto äldre vi blir, då tarmens förmåga försämras. Många som har åldersrelaterade sjukdomar som tex diabetes lider av B12-brist, vilket i sin tur ger depression m.m. och på så vis kan göra att de håller sig hemma och då även får D-vitaminbrist, med allt som det innebär. Vid problem med upptag i tarmen kan intravenös B12 vara en lämplig, tillfällig lösning.

Pycnogenol (tallbarksextrakt) minskar risk för metabolt syndrom och överkänslighetsreaktioner

Zarah Öbergs blogg > söndag, februari-17-2013

Pycnogenol (extrakt från furuträdet Pinus maritima) är en av mina favoriter, då det är fantastiskt som komplement vid överkänslighet, allergiska reaktioner och intoleranser. Pine bark (tallbarksextrakt) är en av våra mest antioxidantrika barker (i gott sällskap med tex kanelbark, ekbark m.m), och således även en av de mest antioxidantrika källor som vi kan finna i naturen. Ny visar en ny kontrollerad studie, utförd på 64 försökspersoner i åldrarna 45 och 55 år, att pycnogenol kan minska risk för metabolt syndrom.

Studien visade att de riskfaktorer som förknippas med metabolt syndrom (fetma/övervikt, förhöjda triglycerider, lågt HDL-kolesterol, högt blodtryck och högt fasteblodsocker) kan minskas avsevärt med tillskott av pine bark (pycnogenol). Testpersonerna fick tillskott med 150 mg / dag av (maritima tallbarksextrakt) under en period av 6 månader.

Resultatet visade en minskning i midjemått 8män = från 106,2 till 98,8 cm vid 3 månader och 98,3 cm vid 6 månader. Kvinnor = 90,9 cm till 84,6 cm vid 3 månader och 83,6 cm vid 6 månader), ett förbättrat fasteblodsocker (från 123 mg / dl vid baslinjen till 106,4 mg / dl vid 3 månader och 105,3 mg / dl vid 6 månader), förbättrade triglyceridnivåer, lägre blodtryck och ökade HDL-kolesterolnivåer, jämfört med studens kontrollgrupp. Den grupp som fick pycnogenol påvisade även lägre plasmanovåer av fria radiker, vilket tyder på minskad oxidation och nedbrytning, främst p.g.a. tallbarksextraktets höga antioxidantinnehåll.
 
Tänk på att du behöver väldigt höga doser om du har hög överkänslighet och/eller autoimmuna sjukdomar. Detta bör du kontrollera och stämma av med en duktig näringsterapeut, så att du verkligen får önskvärt resultat.

Läs mer om pycnogenol och histaminreaktioner i länken nedan.

Reference: ”Pycnogenol® Supplementation Improves Health Risk Factors in Subjects with Metabolic Syndrome,” Belcaro G, Cornelli U, et al, Phytother Res, 2013 Jan 28; [Epub ahead of print]. (Address: Gianni Belcaro, IRVINE3 LABS, Ss 16 Bis, 94; Spoltore, PE, Italy. E-mail: cardres@pe.abol.it ).

Tillskott med fytoöstrogen, effektivt för postmenopausala kvinnor med torra ögon

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > lördag, januari-19-2013

Många postmenopausala kvinnor har problematik kring ögat och tårvätskan. Torra ögon innebär att det kan klia, svida och göra ont i ögat och symtombilden kan vara oerhört påfrestande och, liksom de flesta kroppsliga symtom, grunda sig i många olika orsaker. Exempel är överfunktion i sköldkörteln, irritation i kroppens slemhinnor p.g.a. allergi, intolerans, histaminreaktion, lektinbelastning, candidaöverväxt m.m. En annan vanlig orsak är låga östrogennivåer, som ofta är ett resultat av stundande menopaus.

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, tvärsnitts- crossover studie med 66 postmenopausala kvinnor syntes goda förbättringar vid komplettering med fytoöstrogener. Alla kvinnor som medverkade i studien led av torra ögon, och alla upplevde förbättringar vid intag av fytoöstrogener. Tillskott med fytoöstrogener erhölls under en period av 30 dagar. Resultatet visade på en signifikant ökad tårproduktion efter behandling. Slutsatsen är tt steroidhormoner spelar en viktig roll i vid denna problematik.

Det är viktigt att tillägga att denna behandling endast rekommenderas vid LÅGA nivåer av östrogen. Fytoöstrogen verkar som kroppseget östrogen i kroppen, vilket innebär att de kvinnor som redan har normala eller höga nivåer, istället kommer få för högt östrogen. Högt östrogen är relaterat till ökade risker för bröstcancer, så det är viktigt att dessa värden kontrolleras noga innan fytoöstrogentillskott sätts in. Använd hellre fytoöstrogener från linfrö, än från soja p.g.a. sojans hårda genmanipulering.

Reference: ”Effects of phytoestrogen supplementation in postmenopausal women with dry eye syndrome: a randomized clinical trial,” Scuderi G, Contestabile MT, et al, Can J Opthalmol, 2012 Dec; 47(6): 489-92. (Address: Ophthalmic Clinic II, University of Rome ”La Sapienza” San’t Andrea Hospital, Rome).

Stress, oro och besvär med mage/tarm vid Roseacea

Zarah Öbergs blogg > torsdag, november-29-2012

Rosacea blossar ofta upp i 30-50 års åldern och idag vet man att det, liksom andra hudproblem som tex psoriasis, i stor grad påverkas av stress och oro. En vanlig anledning tilll första utbrottet är sorg och/eller stor stress i livet. En annan mycket intressant aspekt är att Rosacea kan uppkomma efter smitta av magbakterien Helicobacter Pylori (den bakterie som orsakar magsår).

Generellt sett, så är vår hud en spegel av hur vår mage/tarm mår, och det är viktigt att se över och läka slemhinnan, ev. stödja upp med matsmältningsenzymer, probiotika o.s.v. När sjukdomen väl har brutit ut, så är det viktigare att hålla tarmen i schack och att badda med tex molkosan, snarare än att använda kortisonsalva som gör huden tunn och skör. Vid intag av kortison oralt, så påverkas även tarmens slemhinnor, vilket sekundärt försämrar hudproblemen ytterligare.

En viktig sak vid hudproblem och problem med mage/tarm är att undvika allergener, dvs födoämnen som irriterar tarmens slemhinna. Vilka dessa är olika från person till person, och man kan antingen testa det via IgG.tester eller genom att se över andra symtom, som tex symtom i luftvägarna och/eller öron/näsa.

Ett bra tips är att testa att undvika de allra vanligaste triggers som finns för just roseacea såsom sol/värme/bastu/kyla/stark vind samt mat som framförallt innehåller histaminer. Histaminer är vanliga triggers både vid allergiska reaktioner och vid hudrelaterade besvär, astma, allergisk reaktion mot tex myggor, migrän etc. Histaminrika livsmedel är tex: rött vin, choklad, nötter, tomater, hallon, jordgubbar, ost/mögelost samt även i en del fisk på burk, som tex makrill och tonfisk.

Andra triggers för just roseacea är även soja (som är en stark allergen och som alltid vör undvikas vid tarmbesvär, hormonella besvär eller hudproblem), stark mat, citrusfrukter samt russin och fikon. Man bör även dricka mindre av alkoholhaltiga drycker, då främst rött vin, öl, gin, vodka, champagne samt undvika för varma drycker. Drick hellre vitt vin och drycker som är ljumna och eller åt kroppstempererat. Även avocado, vanilj (som liksom soja är en stark allergen), spenat och aubergine bör undvikas…

Att även stressa ner och ta det lugnt är extra viktigt om man vill läka ut sina besvär. Kroppens slemhinnor är oerhört känsliga för stress och en stressad tillvaro kan orsaka oerhört stora besvär relaterade till just mage/tarm och huden och således även immunförsvaret överlag… :)   

Boka tid för medicinsk rådgivning, kostrådgivning och provtagning (labrixtest, hårmineralanalys, mikrobiomtest, provtagning på signalsubstanser, födoämnestest, DNA-test på ämnesomsättning)

Boka konsultation > tisdag, juli-31-2012

i285415639412458036._szw480h1280_
Kostrådgivning och medicinsk rådgivning med Zarah Öberg

Välkommen till vår bokningssida. Vi driver vår mottagning sedan 2007, och merparten av våra konsultationer är via telefon eller Skype. Vi har medlemskap i Svenska Naturläkarförbundet (SNLF) och patientansvarsförsäkring via Gefvert.

För dig som önskar beställa ett labrixtest (mätning av hormoner och signalsubstanser), så finns mer information via dessa länkar: Labrixtest och Salivtester. Vänligen notera att det inte går att beställa enbart tester eller testkit, då vi är mycket måna om att sköta både provtagning och all medicinsk rådgivning till dig som patient.

För dig som önskar beställa provtagning för sköldkörteln eller önskar provtagning för fertilitet finns information via denna länk: Provtagning för sköldkörteln

Under hösten 2021, erbjuder vi föreläsningar och kurser inom hormonell obalans och signalsubstanser, samt sköldkörtelbesvär. Vi har även färdiginspelade kurser/föreläsningar som går att beställa. Maila oss om du önskar mer information tidsbokning@zarahssida.se

Vi är mycket måna om att våra patienter ska få god och långsiktig hjälp. Vi anpassar råd och upplägg till just din livsstil och kroppstyp på ett långsiktigt vis, för att du skall bli helt frisk och ha möjlighet att leva ett friskt liv, helst utan läkemedel. Vårt mål är att din kropp skall återfå sin naturliga balans, och på så vis ha god självläkning och skapa en inre ro. Vi arbetar inte bara med medicinsk rådgivning utan med livsstilsförändringar inom kost, stresshantering, rörelse och inre balans.

Alla våra rekommendationer är baserade på naturlig, ren och ekologisk kost och livsstil samt naturliga näringsämnen och naturläkemedel. Vi är måna om att ha gott samarbete med alla patienter, då en läkningsprocess innebär förändringar på flera plan. För att lyckas bli frisk behövs ofta många förändringar, med allt från stress, sömn, och läkemedel, till vad vi äter, hur vi äter och hur vi tillagar vår mat. Vi bör också fundera på hur vi är mot andra, vad vi har för relationer och vad vi gör med vår tid etc.  Den information du får av oss är inte en ordination, utan rekommendationer med förslag och inspiration.

Zarah är medlem i SNLF, utbildad kommunikatör och medicinjournalist (2,5 års utbildning), men har även 5 års högskole- och universitetsstudier inom bland annat medicin, miljömedicin (kemikaliebelastning, tungmetaller, GMO, nanoteknik), immunologi, cancerbiologi, rehabiliteringsvetenskap, stressfysiologi, evolutionsmedicin m.m. Hon är även utbildad kostrådgivare (1 år), hälsopedagog (2 år), näringsterapeut (2 år), örtmedicinare (2 år), auyrvedisk rådgivare (1 år) samt har utbildning inom ett stort antal områden såsom sorgbearbetning, hårmineralanalys, blodanalys m.m. Zarah är utbildad NLP-trainer, mental tränare, metacoach och ICC-coach (Internationellt certiferad coach).
Läs mer via denna länk: Zarahs utbildningar

Vi tar emot för följande konsultationer och behandlingar:

 • Medicinsk rådgivning via telefon eller Skype
 • Näringskonsultation via telefon eller skype
 • Kostrådgivning för barn och ungdomar (ej medicinsk behandling av barn under 8 år)
 • Kostrådgivning vid övervikt, ätstörningar eller födoämnesallergier
 • Coaching-sessioner, NLP-sessioner, Sorgbearbetning
 • Diverse provtagning som krävs, vilket är generellt från patient till patient.

Följande provtagning tillhandahålles:

 • HMA – Hårmineralanalys, profil 2 och profil 3 via Nutritech
  Visar mineraler, tungmetaller och dess balans gentemot varandra.
 • Hårmineralanalys och toxic exposure från Doctors Data
  Visar mineraler, tungmetaller i lite mer omfattande utsträckning
 • Urinmineralanalys med toxic metalls, mätning i urin, Doctors Data
 • Test av födoämnesintoleranser
  – IMUPRO-test med 100, 200 eller 300 födoämnen
  – EU Biotek-test med 96, 144 eller 208 födoämnen
  Mätning av IgA, IgG och IgG4-antikroppar, passar vid tarmbesvär eller reaktion mot födoämnen.
 • Celiac and gluten sensitivity bloodspot, provtagning för glutenkänslighet
 • Calprotectin, avföringsprov som mäter inflammatorisk process i tarmen
 • H.pylori Antigen, avföringsprov för mätning av magsårebakterier vid misstanke om magsår.
 • Avföringstest för mätning av tarmflorans bakterieflora (Mikrobiomtest)
  Visar bakterieöverväxt, och obalans i tarmfloran efter långvarig stress eller antibiotikakurer
 • Provtagning av signalsubstanser/neurotransmittorer via Labrix, Doctors Data (urin)
  Vid depression, utmattning, ångest, oro, överaktivitet, sömnbesvär eller hormonell obalans.
  – Histamin
  – PEA (metabolit från aminosyran fenylalanin)
  – Glycin
  – Kreatinin
  – Glutamat
  – S- Serotonin
  – GA – GABA
  – DP – Dopamin
  – E – Epinephrin/Adrenalin
  – NE – Nephrine / Noradrenalin
  – G- Glutamin
 • Labrixtest för hormonella obalans (salivtest) via labrix, Doctors Data samt DUTCH-test för att mäta hormoner (urintest) vid hormonell obalans, PMS, hormonell akne, sömnproblem, oregelbunden menstruation, infertlitet, håravfall, utmattning och trötthet.
  – Östrogen (E1 östron, E2  östradiol och E3 östriol)
  – Progesteron
  – Kortisol / Melatonin
  – DHEA
  – Testosteron
  Ratio/balans mellan östrogen och progesteron, samt mellan alla 3 östrogener ingår.
 • Provtagning på inhalatorer, för mätning av mögel samt vid pollenallergi, 48 inhalatorer
 • Analys på miljögifter/ UMT-test och citronsyrecykeln
  I detta test ingår även mätning av fettsyreoxidation, konvertering av signalsubstanser, samt leveravgiftning och problem med cotronsyrecykeln.
 • Parasitology (test på parasiter för Doctors Data) x 3
  Provtagning av parasiter under 3 dagar, för bästa tillförlitlighet.
 • Yeastculture / Candida / Svamp (Doctors Data)
  Provtagning av svamp och mikroskopisk svamp för bästa tillförlitlighet. Kan gärna kombineras med mätning av Candida i blodspoot.
 • Candida i blodprov/bloodspoot, EU Biotek
  Passar utmärkt om man misstänker candida i systemet, men inte i tarmen. Kan kombineras med analys på candida i avföring.
 • Stool Chemistries (Doctors Data)
 • Intestinal Permeability (Doctors Data)
  Analys som visar om det förekommer läckande tarm. Analys sker med hjälp av laktulos och mannitol.
 • Fecal Metals (Doctors Data)
  Mätning av mineraler och tungmetaller i avföring.
 • DNA Oxidative Damage (Doctors Data, mätning i urin)
 • Aminosyratest med mätning av alla essentiella och icke-essentiella aminosyror (Doctors Data, mätning i urin)
 • Toxic and essential elements (Doctors Data, mätning i urin)
  Mätning av mineraler och tungmetaller i urin, för att se cirkulerande mineraler/tungmetaller. Kan gärna kombineras med hårmineralanalys och fecal metals (avföringsprov).
 • Mercury, urinprov
  För mätning av kvicksilver i urin (kan gärna kombineras med hair toxic elements)
 • Iodine, urinprov för provtagning på jod, vid misstanke om brist vid tex: hypotyreos
 • Jod, flour, bromid, urinprov för mätning av flour, jod och bromin, vid tex hypotyreos
 • Toxic metals (Doctors Data, mätning i urin)
  Tungmetaller och giftiga ämnen.
 • Essential elements (Doctors Data, mätning i urin)
  Mineraler, mätning i urin.

Mätning av D-vitamin, bloodspoots
Vi lanserar även ny provtagning på D-vitamin from 1 juli 2020. D-vitamin är viktigt för god psykisk hälsa och D-vitaminbrister kan förknippas med depression och trötthet. D-vitamin behövs även för fullgott immunförsvar och således för att hålla sig frisk. D-vitamin finns i alla celler i kroppen, och arbetar för ett friskt och väl fungerande immunförsvar. D-vitamin är ett näringsämne som är viktigt för att motverka influensa, och det är också ett prohormon, som är nödvändigt för omsättning av tex progesteron.Vår nya provtagning på D-vitamin D analyseras med hjälp av bloodspot, vilket innebär att det enkelt tas hemma enligt anvisning. Du kan alltså mäta D-vitamin utan att behöva uppsöka vårdcentral eller annan provtagningscentral. Du erhåller även personligt anpassade rekommendationer baserade på dina provsvar.

Privat provtagning av sköldkörtelhormoner: 
From 1 juli erbjuder vi provtagning av sköldkörtelhormoner, antingen enskilda sköldkörtelhormoner som T3, T4, TSH eller TpO-ak, eller hela paneler med alla berörda sköldkörtelhormoner. Vi erbjuder detta som komplement till labrixtest med provtagning av kortisol och könshormoner, eller som enskild provtagning för dig som inte erhåller dessa inom sjukvården. Vänligen boka tid för provtagning. All provtagning sker hemma och du erhåller personligt anpassade rekommendationer tillsammans med dina provsvar. Vi mäter även de mineraler och tungmetaller som hör samman med sköldkörteln.

Boka din tid via vår tidsbokning (om vårt svar dröjer längre än 24 timmar, kontrollera gärna så att svaret inte har hamnat i din skräppost). Du kan även boka tid via sms på telefonnummer 0704464011. Vänligen notera att ALL konsultation behöver bokas och vi tar inte emot bokningar via samtal utan endast via mail eller sms:
tidsbokning@zarahssida.se

Alla bokade tider som avbokas närmare än 24 timmar innan bokad tid, debiteras med fullt pris. Vid avbokad betald konsultation tidigare än 24 timmar, utgår en administrativ kostnad på 500 kronor. Vid avbokat test som redan har skickats iväg, debiteras den tid som vi lagt på testet, vanligtvis motsvarande 1 timme. Om ditt test kommer bort i posthanteringen, så får du alltid ett nytt testkit.

Via denna länk kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, i enlighet med GDPR: GDPR för dig som kund hos oss – http://www.zarahssida.se

 

Motverka astma på naturlig väg och med naturliga örter

Zarah Öbergs blogg > söndag, september-11-2011

Astma är ett av de vanligaste inflammatoriska tillstånd som vi människor har i våra lungor. Nästintill alltid är astma förknippad med tarmproblematik, eftersom alla kroppens slemhinnor hör ihop. Det kan också finnas kopplingar mellan astma och histaminrika livsmedel. samt mellan födoämnesintoleranser och astmareaktioner.

Astma kännetecknas av  återkommande symtom såsom bronkospasmer och problem med andningen, samt med slemhinnorna överlag. hinder luftflöde. Oftast kan tarmen vara involverad, men även gallgångarnas slemhinnor, vilket visar sig genom återkommande gallstenar p.g.a. svullna gallgångar. Även slemhinnorna i öronen och halsen är påverkade vid allergiska reaktioner och astmareaktioner.

Astma kan enkelt motverkas genom att man avlägsnar alla allergener, läker tarmen, helt utesluter mjölk, vete och andra allergener samt tillsatser och genom att man använder immunmodulerare som exempelvis vitamin D och höga doser med vitamin C och E.

Astma visar på en obalans i immunförsvaret och det kan kategoriseras som lungsjukdom, även om det oftast sitter i alla slemhinnor i kroppen. I och med att det är en inflammatorisk sjukdom, så kan även antiinflammatoriska modulatorer som curcumin (ämne som finns i gurkmeja) hjälpa och både verka förebyggande och behandlande. Det är också en god ide att avlägsna alla histaminrika livsmedel eftersom dessa gör symtombilden värre.

MIljörelaterade allergener som utlöser astma kan vara allt från felaktiga kostvanor och allergener till mögel, kvalster, damm, ilska och raseriutbrott, kemikalier och föroreningar. Det är viktigt att hålla hemmet rent genom att använda naturliga rengöringsmedel och att alla hud- och hårvårdsprodukter är helt naturliga.

Ett bra sätt för att minska slembildning är att helt utesluta mjölkprodukter, samtidigt som man komplettera sin vanliga kost med äppelcidervinäger som motverkar slembildningen. Samma process kan erhållas av citron som vänds i kroppen och verkar basiskt. Detta bidrar inte bara till förbättrad magsyraproduktion och enzymbildning, utan även bättre matsmältning och tarmflora. 

Förutom kända antiinflammatoriska råvaror som antioxidantrika bär och mat med curcumin, så kan båda proteasenzymer och svavelrik vitlök och rödlök hjälpa. Anti-inflammatoriska örter som gurkmeja, ingefära, boswellia, kanel, rosmarin och oregano kan också hjälpa.

Källa: NaturalNews
www.d-vitamin.biz
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz
www.kostkoll.se

Astma-behandling med yoga, minskade allergener och naturlig medicinering

Zarah Öbergs blogg > torsdag, april-14-2011

En ny innovativ studie har undersökt astma-behandling på integrativ väg och med en helhetssyn, där allt från kost och kosttillskott till medicin och yoga har tagits i beaktning.

Behandlingsprogrammet innebar att eliminera mat som är vanliga allergener samt histaminer som vanligen utlöser inflammation. Till detta hör exempelvis mejeriprodukter, soja, ägg, majs, vete, citrusfrukter, nötter, skaldjur, fläsk och choklad. Deltagarna fick utesluta alla dessa matvaror och återinförde dem sedan en i taget, under tre till fem dagar för att övervaka om deras symtom förvärrades. De livsmedel som stimulerade astmasymtom kunde sedan undersökas i studien.

Samtidigt deltagarna fick börja ta fiskolja (EPA 860 mg DHA och 580 mg) och vitamin C (1.000 mg) samt en växtbaserade behandling med anti-inflammatoriskt tillskott som tillverkats av humle (Humulus lupulis). Denna beredning innehöll reducerade iso-alfasyrorna och bildning av ämnen som minskar inflammationer.

Deltagarna fick lära sig yogaställningar och pranayama andningstekniker för att på så sätt förbättra sina andningsorganen. Varje testperson fick också en CD för hemstudier och praktisering i hemmet. Deltagarna gick även till en grupp med personer, där de uppmanades att skriva om de mest traumatiska händelserna som kantat deras liv.

Utfall mättes sedan i denna studie genom två frågeformulär som utvärderade livskvaliteten och de fysiska symptom som astmatikerna upplevde under en sexveckorsperiod. Båda utvärderingsinstrumenten visade på signifikanta förbättringar i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Lungfunktionstesterna var oförändrade i båda grupperna.

Mer om astma och allergi:
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz

Source: NaturalNews
Kligler B, Homel P, Blank AE, et al. Randomized trial of the effect of an integrative medicine approach to the management of asthma in adults on disease-related quality of life and pulmonary function. Alternative Therapies 2011; 17(1):10-15

Svampar, god och enkelt källa till flera näringsämnen

Zarah Öbergs blogg > fredag, april-8-2011

Många undrar om svampar hör till kategorin örter eller grönsaker. Faktum är att de har en egen klassificering och ingår som en del av svampfamiljen. Endast omkring 3000 av de 14 000 svampar som är dokumenterade anses vara ätliga. Svamp är dock mycket rika på näringsämnen, såsom tex niacin, fiber, kalium och selen. Däremot, så är det viktigt att tänka på att svamp drar till sig tungmetaller, vilket är en av anledningarna till att människor med mycket tungmetall (som exempelvis kvicksilver) gärna har överväxt av candida.

Det kalium som finns i svampar är utmärkt för att sänka blodtrycket, för att förebygga stroke och minska på lätta kramper. Svampar har lågt innehåll av kolhydrater och innehåller magert protein, vilket gör dem till ett idealiskt mellanmål eller en fin råvara för diabetiker. På grund av förekomsten av linolsyra, så kan de även förebygga bröst- och prostatacancer.

Svampar innehåller ämnet Ergothioneine, som är en kraftfull antioxidant. De innehåller också naturliga antibiotika som kan hjälpa till att hämma svamp och mikrobiella infektioner.Svamp har länge använts för att läka sår och stärka immunförsvaret. Deras selenhalter samarbetar med E-vitamin för att förhindra de skadliga effekter som uppstår vid fri radikalbildning. Svampar (kantareller) är en av de få livsmedel som innehåller en ätbar variant av vitamin D (D2), dock så är den mindre verksam, jämfört med D3 som finns i fet fisk.

Svamp innehåller också koppar, kalcium, riboflavin, niacin, zink, fosfor och pantotensyra samt är rika på niacin som minskar produktionen av histaminämnet homocystein. Homocystein är förknippat med förhöjda kolesterolvärden och ökade risker för artros, slaganfall, hjärtsjukdomar, Alzheimers och många andra kognitiva störningar. Zinkhalten i svamp är också viktig för att stabilisera blodsockernivåerna och för att hjälpa till med sårläkning. Koppar är nödvändigt för att hålla det kardiovaskulära systemet friskt, men bör inte överdoseras i förhållande till zink.

Källa:
Natural News

www.kostkoll.se
www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.viktminskningstips.net
www.kolhydrater.org
www.d-vitamin.biz
www.allergi-guiden.se
www.astma.biz
www.naturmedicin-guiden.se

Mineraler, vitaminer och näringsbrister

Zarah Öbergs blogg > onsdag, mars-2-2011

Näring ser vi ofta som något som är bra, vilket i många fall stämmer. Det vi däremot kan missa är att det finns vissa ämnen som berövar kroppen på viktiga näringsämnen. Det är också viktigt att ha alla näringsämnen i rätt balans, eftersom de annars slår ut varandra (synergister).

Mineraler och vitaminer samarbetar (synergister) i kroppen och för att ett av dem skall fungera, så krävs flera andra. Ett exempel är järn eller koppar som är så viktigt för många funktioner, men som verkar oxidativt om de tillförs kroppen i för stora mängder.

Exempel på näringstjuvar är följande:

Antibiotika ger minskde nivåer av B-komplex, vitamin K och bra bakterier.

Antihistaminer minskar vitamin C och acetylsalicylsyra minskar B-komplex, vitamin A och C,
folsyra, kalcium, kalium och järn.

Koffein berövar kroppen på vitamin B1, biotin, inositol, kalium och zink.

Fluor ger minskade nivåer av vitamin C.

Tobak berövar kroppen på vitamin A, C och E.

Orala preventivmedel minskar B-komplex och vitamin C, D och E.

Källa: NaturalNews

Rekommenderat, optimalt och terapeutiskt intag av magnesium, magnesiumbrister och magnesiumupptag!

Zarah Öbergs blogg > torsdag, februari-10-2011

Magnesium är en av våra viktigaste mineraler, som inverkar i flertalet av kroppens processer. Mineralet upptäcktes i människokroppen 1850 och 1944 fastställdes det faktum att vi människor kan få magnesiumbrister.

En frisk människa behöver cirka 300–450 mg magnesium per dag, och dagens genomsmittliga intag ligger kring 250 mg. Optimalt intag är 200-600 mg och i terapeutiska doser kan det behövas så mycket som 400-1200 mg, varav cirka 600-1000 mg via tillskott. Vi tar upp mellan 30–50 procent av magnesium i vår tunntarm och tjocktarm.

Vid tarmsjukdom eller tarminflammation kan upptaget minska, samtidigt som dagens urlakade marker ger lägre tillgång på mineralet. Det magnesium som vi inte tar upp i tarmen, utsöndras via vår avföring. När kroppens magnesiumhalter är låga, sparar njurarna på magnesium för att det inte ska uppstå brister.

I naturen förekommer magnesium i flertalet mineralkombinationer som exempelvis magnesiumsulfat, magnesiumoxid, magnesiumkarbonat och dolomit (Ca och Mg). Vissa beredningsformer av magnesium har bättre upptag än andra, vilket gör valet av tillskott otroligt viktigt. De former som är bäst för oss är magnesiumglycinat, aminosyrebundet magnesium, magnesiumaspartat, magnesium EAP2, magnesiummalat och magnesiumcitrat.

Billigare och mindre verksamma former av magnesium är exempelvis magnesiumglukonat, magnesiumpalmitat, magnesiumklorid, magnesiumsulfat, magnesiumkarbonat och magnesiumoxid.

Magnesium är viktigt för vår omsättning av kolhydrater och proteiner och är vårt avslappnande mineral. Med för lite magnesium har vi svårt att slappna av, både i musklerna och i inre delar som blodkärl och hjärta. Det samarbetar med kalcium, som har i uppgift att stimulera det som magnesium sedan hjälper till att slappna av. Med anledning av detta, verkar magnesium kramplösande och kan hjälpa oss att slappna av.

Magnesium ökar absorption av mineralerna kalcium, fosfor, natrium och kalium och inverkar i ett stort antal av kroppens processer. Det är viktigt för syra- basbalansen, binjurarna, hypofysen och reglerar mineralbalansen i cellerna. Magnesium kan balansera blodsockerbalansen, minska mjölksyraproduktionen, hämma inflammationer i kroppen och öka vår produktion av magsyra.

Vid magnesiumbrist ökar våra risker för insulinresistens och därmed våra risker för diabetes. För lite magnesium ökar frisättning av histamin i mastcellerna, vilket ökar allergiska besvär.  Brister ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdom, kramper och inflammationer.

Symtom vid intolerans mot natriumglutamat / MSG

Zarah Öbergs blogg > fredag, februari-4-2011

Det har länge diskuterats om natriumglutamat är mindre bra för oss eller inte. Det verkar dock som att det är vissa personer som reagerar på tillsatsen, snarare än att det gäller oss alla.

Vad är natriumglumat?

Natriumglutamat är en smakförstärkare som även kallas för MSG eller glutamat. I Danmark och England är den förbjuden, men i Sverige används den friskt i hel- och halvfabrikat. MSG, eller mononatriumglutamat är ett salt av aminosyran glutaminsyra (glutamat). Det används som förstärkare av smaker i vår mat och gärna tillsammans med socker. Då benämns den som E621, natriumglutamat och/eller som smakförstärkare.

Symtom vid intolerans mot natriumglutamat

Symtomen som uppkommer hos de som inte tål natriumglutamat, kallas för Chinese restaurant syndrome (CRS), då natriumglutamat är en vanlig ingrediens inom kinesisk matlagning. MSG finns även till stor del i tex sushialger och andra asiatiska produkter som snacks, soppor, såser m.m. 

Redan 1968 fastställdes det faktum att reaktioner mot natriumglutamat kan se ut som en allergiliknande reaktion från kroppen men snarare är en intolerans. Liksom andra intoleranser kan den verka diffust, komma och gå, reagera olika på olika personer och vid olika tillfällen i livet. Cirka 15% av amerikanerna är känsliga för MSG, så gissningsvis, är siffran därikring även i Europeiska land.

Intag av mat med natriumglutamat ger snabba symtom, som uppkommer inom 30 minuter och avtar efter 2-3 timmar. Om man äter dessa livsmedel på fastande mage ökar mängden tillsats som absorberas i blodet. Intensiteten och varaktigheten av personens symptom är direkt relaterade till mängden MSG som han / hon har förtärit.

Symtom vid förtäring av natriumglutamat / MSG

Exempel på vanliga symtom kan vara: brännande känslor eller utslag i nacken, på brösten, axlarna, magen, låren och på underarmarna. Andra symtom är svår huvudvärk, hjärtklappning, känsla av tryck över bröstet, svårighet med andningen, domningar i ansiktet, bröstsmärtor, illamående / kräkningar m.m. Svårare symtom som dödsfall är oerhört ovanligt.

Efter intag av livsmedel med natriumglutamat, så kan personen uppleva att han / hon är extra trött och hängig i ett par dagar. Detta återställs efter ett par dagar och då är energin på topp igen. Problemet blir dock större om dessa livsmedel förtärs dagligen, eftersom kroppens aktivitet då aldrig hinner återhämta sig.

Fastställd diagnos för natriumglutamat-överkänslighet

Personer undersöks och om deras symtom uppkommer efter 30 minuter och avtar inom ett par timmar konstateras CRS. De bör sedan undvika livsmedel som innehåller höga halter av MSG eller i yttersta nödfall, äta annan mat innan maten med MSG, så att upptagets procentandel och takt minskar.

Felbehandling vid intolerans mot MSG / Natriumglutamat

I och med att symtomen påminner om en allergisk reaktion, så kan patienter erbjudas behandling med antihistaminer, redan innan utredningen är klar. Detta är alltså inte verksamt mot denna diagnos, eftersom det är en intolerans som kräver att livsmedel med natriumglutamat / MSG utesluts. När de utesluts, så behövs inte heller en behandling över huvudtaget. 

Allergi mot kiwifrukter kan minskas med ”rätt” kiwisort..!

Zarah Öbergs blogg > tisdag, december-7-2010

En ny studie visar att flera vanliga kiwisorter som tex haywardkiwi, kan vara mer allergiframkallande än andra mindre kända sorter.

Enligt en ny studie som nyligen publicerades i Journal of Allergy and clinical immunology, så har ett global ökning av kiwikonsumtionen ökat sedan 1970-talet. Detta har lett till en ökning av allergirelaterade fall med allt från utslag och inflammation i munnen till svåra systemiska reaktioner.

Den nya studien visar att de allergiframkallande reaktionerna skiljer oerhört mycket mellan de sex olika sorters kiwifrukt som har analyseras vid prick test. Studien genomfördes på 37 vuxna människor med kiwiallergi.  

Forskarna fann att de sorter som hade en mer djupgrön färg eller var av den väldigt vanliga arten ”hayward” var mer allergiframkallande än tex guldkiwi. Exempel på sorter som med guldkiwi är Zespri Gold eller Hort 16A. Även sorten Eriantha utlöste höga halter av histamin, medan Hort 16A och Sommar 3373 gav de mildaste allergiframkallande reaktionerna.

Referenser:

Published online ahead of print: Journal of Allergy and Clinical Immunology,doi:10.1016/j.jaci.2010.10.003

”Differences in the allergenicity of six different kiwifruit cultivars analysed by prick-to-prick testing, open food challenges, and ELISA”

Authors: T-M. Le, P.Fritsche, M. Bublin, C.Oberhuber, S.Bulley, E. van Hoffen, B.K Ballmer-Weber, A.C. Knulst, K. Hoffmann-Sommergruber
Published online ahead of print: Journal of Allergy and Clinical Immunology,doi:10.1016/j.jaci.2010.10.003

”Differences in the allergenicity of six different kiwifruit cultivars analysed by prick-to-prick testing, open food challenges, and ELISA”

Authors: T-M. Le, P.Fritsche, M. Bublin, C.Oberhuber, S.Bulley, E. van Hoffen, B.K Ballmer-Weber, A.C. Knulst, K. Hoffmann-Sommergruber 

Allergier, intoleranser, immunförsvaret, antikroppar (IgG, IgA) och allergiska reaktioner (IgE).

Zarah Öbergs blogg > måndag, september-13-2010

Immunsystemet är kroppens skydd mot främmande ämnen och celler som kan komma in i våra kroppar. Väl inne kroppen indikeras detta av immunsystemet vilket uppmärksammar kroppen och oss på att det inte står rätt till. Om vi inte hade vårt immunsystem, så skulle vi inte heller ha förmåga att veta när vi är friska och när vi är sjuka, vilket är en avgörande faktor för överlevnad. Immunsystemet hjälper oss också att motverka dessa ämnen och celler, och har därmed en uppstädande funktion i kroppen.

Matallergier och miljöallergier

Matallergier och miljöallergier kan liknas vid ett defekt immunförsvar, då immunsystemet reagerar på ämnen som ”normalt”  är ofarliga. En allergisk reaktion kan således bero på att ditt immunsystmet är ur balans och arbetar mindre bra. Förekomsten av allergiska symtom ökar runt om i världen både på grund av vårt allt sämre immunförsvar och våra ökade påfrestningar på immunsystemet. Miljögifter, kemikalier, läkemedel och stress är bara ett fåtal anledningar till påfrestning på systemet, också på grund av den allt sterilare miljö, som medför att vi redan från barnsben, inte bygger vårt immunsystem på naturlig väg. Talesättet ”lite skit rensar magen” är alltså inte så tokig eftersom den vänjer kroppen vid främmande ämnen, som den annars reagerar starkt på såsom vid en allergisk reaktion.

Matallergier blir även det allt vanligare, och studier visar att matallergier i barndomen, också kan ge allvarligare autoimmuna reaktioner som astma. Astma som uppkommer i tonåren kan således härröra till matallergier som inte har tagits omhand. Inom den konventionella sjukvården, så prioriteras oftast symtomlindring istället för den behandling av grundorsak som kan ge långsiktiga förbättringar.

Symtom vid allergiska reaktioner

Vi är vana vid att allergiska symtom är vanliga, såsom vid tex jordnöts- eller pollenallergi, men ett symtom kan även vara subkliniskt, dvs komma smygande och ge trötthet, orkeslöshet, problem med åderförkalkning, infektioner, ledproblem, muskelinflammation och tarminflammationer som ulcerös kolit och Crohns. Alla dessa är således symtom från immunförsvaret vilket kallas för autoimmuna sjukdomar inom den konventionella sjukvården.

Matallergi och födoämnesallergi

Matintolerans, matallergi och matöverkänslighet blandas ofta ihop medan det är helt skilda saker. Födoämnesöverkänslighet kan vara immunologisk eller icke immunologisk och dessa har helt olika förlopp i kroppen och beror på kroppens antigener. Antigener är de ämnen som gör att immunsystemet bildar antikroppar eller aktiverar våra immunceller dvs våra olika typer av vita blodkroppar. En av dessa antigener är de allergener som ser till att immunsystemet bildar både vanliga antikropparna IgA och IgG), men även de allergiantikroppar som kallas för IgE-antikroppar. Vid en allergisk reaktion finns således IgE-antikroppar ute i blodet.  

Matintolerans, laktosintolerans

En matintolerans kan vara exempelvis laktosintolerans, då du inte har förmåga att bryta ner laktosen (mjölkens socker) på grund av för lite tillgång på laktas (det enzym som bryter ner mjölksockret). Detta kan även bero på att laktasen försvinner med fettet i lightprodukter, vilket innebär att en lightmjök har mindre laktas och således mindre förmåga att bryta ner mjölksockret. En laktosintolerans är alltså inte detsamma som en allergisk reaktion och inte heller om du får reaktion från lektiner, alkaloider i mat, bakterier, aminer och sulfiter eller andra ämnen som kan orsaka intolerans.

Allergiska reaktioner och allergener

En allergi är till skillnad från en intolerans, en reaktion utlösta från allergener. Enkelt förklarat så är allergener, de ämnen som kroppen reagerar på och de som orsakar en allergisk reaktion. När den allergiska reaktionen utlöses, så producerar immunförsvaret IgE-antikroppar, vilket innebär att det går att mäta mängden IgE i blodet, för att se om en person är allergisk eller ej. Eftersom detta är en reaktion från immunförsvaret, så är det också knutet till andra autoimmuna sjukdomar såsom astma m.m. Merparten av dessa allergener är proteiner, och det är också med anledning av det som flertalet av de nya födoämnestesterna är baserade på proteinmätning. En allergisk reaktion uppkommer alltså när antikroppar binder till vävnadsfasta mastceller eller cirkulerande basofiler.

Atopisk sensitisering – Astma och pollenallergi

Om man inte är allergisk till en början, så kallas det för sensitisering, vilket innebär att kroppen exponeras för ett ämne utan att först reagera.  Efter upprepad exponering slår allergin ut i sin fulla kraft och kommer då oftast som en överraskning. Den allergiska sensitiseringen kallas för atopi, dvs ärftlig benägenhet att reagera på vissa ämnen i vår miljö. Några av dessa atopier kan vara astma, pollenallergi m.m. När en allergi uppstår så produceras således IgE antikroppar och om dessa produceras i för hög mängd, så uppstår en allergisk chock. Det är dock viktigt att veta att en allergisk chock även kan uppkomma från bakterier, medicinering m.m. som beror på att immunsystemet belastas.

Symtom vid allergi

Exempel på symtom vid allergi är klåda, hudutslag, rinnande näsa, tarmbesvär, rinnande ögon, celiaki, astma, nysningar, eksem och crohns sjukdom. Symtom kan även vara diffusa såsom trötthet, orkeslöshet samt visa sig genom att det lättare uppstår virusinfektioner.

Matallergier involverar både IgE-antikroppar och histamin, som utsöndras när en inflammation uppstår. Dessa inflammatoriska signalsubstanser (histamin, prostaglandin D2 och leukotriener) kan orsaka symtom som uppkommer först flera dagar senare.

Födoämnesallergier och inflammatoriska reaktioner  

Födoämnesöverkänslighet inträffar när immunsystemet stimuleras att producera både antigener och IgG-antikroppar. När immunsystemet stimuleras att producera IgG-antikroppar så aktiveras cytokiner (små proteiner som produceras av immunsystemet och som fungerar som signalmolekyler mellan cellerna) som orsakar ett inflammatoriskt gensvar. Med andra ord uppstår mer långsiktiga symtom med fördröjda reaktioner.

När ämnen tar sig genom tarmväggen så uppstår absorption av antigener och produktion av IgG-antikroppar. Det är också därför som det finns koppling mellan läckande tarm och allergiska reaktioner från allergener.

Till skillnad från en akut matallergi, där den allergiska reaktionen inträffar direkt, så kan IgE-allergier som involverar immunsystemet ta längre tid för symtomen att uppkomma. Om du äter råvaran hela tiden, så kommer det inte att hinna gå ur kroppen och du kan sannolikt inte se sambandet mellan den ökande allergiska reaktionen med astma, allergi, klåda, tarmsjukdom och så vidare.

1 2 3
39 st på 3 sidor
FörstaSista