Gardasil, forskning och fakta om HPV-vacciner

Detta är en översättning av en artikel från nätsajten: Sanevax

Merck är det läkemedelsbolag som tillhandahåller Gardasil. Deras tidigare kassako, Vioxx drogs från marknaden och i och med det, behövde de en ny produkt att tillhandahålla och tjäna pengar på. Faktum är att läkemedlet Vioxx drogs från marknaden efter att det hade orsakat kring 50 000 dödsfall. Gardasil blev Vioxx efterföljare och Mercks nya kassako. 

Om man ser till de studier som finns, så har inte Gardasil påvisats tryggt, varken på kort eller lång sikt. På liknande sätt som vid lanseringen av Vioxx, så har Merck återigen lanserat en produkt som om den vore säker, genom att ignorera tecken på skador. Merck är också känt för att ha spökskrivare, som både vinklar genomförda studier och som också lyfter studier som är tagna ur sitt sammanhang, samtidigt som de inte tar med de studier som visar på vaccinets skadliga effekter. Merck anlitar betalda forskare och läkare för att de ska sätta sina namn på artiklar och uppsatser som stöder Vioxx, och nu på samma vis med Gardasil. 


I de inledande säkerhetstester där Gardasil jämfördes mot placebo istället, användes inte en godartad placebo såsom tex saltlösning utan istället användes en placebo som var identisk med Gardasilvaccinet men då exkluderat HPV-viruset komponenter. Det var alltså exakt samma lösning som de både grupperna fick. Förutom natriumklorid och vatten, innehöll placebo även aluminium, polysorbat 80 och natriumborat.


Aluminium är en farlig och giftig metall som även i små mängder kan deponeras i hjärnan. Aluminium har tidigare kopplats samman med Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt de symtom som hör samman med sjukdomarna, som tex minnesförlust och talproblem. Biverkningar och allvarliga allergiska reaktioner som är relaterade till aluminium är hudutslag, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, tryck över bröstet, svullnad i munnen, svullnad i ansiktet, läppar eller tunga, aptitlöshet, muskelsvaghet, illamående, långsamma reflexer och kräkningar .


Enligt det varuinformationsblad som deklareras tillsammans med Polysorbat 80 kan det vara cancerframkallande och mutagent. Studier visar att det kan skapa onormal tillväxt av reproduktionsorganen och sterilitet. När det, vid djuförsök, ges intravenöst tillsammans med vitaminer kan det dessutom orsaka anafylaktisk.


Natriumborat är känt då det används som bekämpningsmedel och Amerikanska National Library of Medicine och National Institutes of Health har deklararet natriumborat som ett farligt gift. De biverkningar som är noterade är kräkningar, svimmningar/kollaps, koma, kramper, lågt blodtryck samt ryckningar i ansiktsmuskler, armar, händer, ben och fötter.


Många av de biverkningarna för aluminium, polysorbat 80 och natriumborat sammanfaller inte så överraskande med problem som uppkommer från vaccinering av Gardasil. Det är exakt dessa symtom som rapporteras in från de offer som har skadats och närstående till de som har dödats av vaccinet. Eftersom Merck använde samma ingredienser till både testpersonerna i sina studier och till placebo-gruppen, så visar det alltså inte att vaccinet ökar riskerna, samtidigt som det är ett rent bedrägeri.

En analys genomförd utanför Mercks påverkan visar istället att chockerande 73,3 procent av de som fick Gardasil, också fick ett nytt medicinskt tillstånd med symtom från allt från influensaliknande symtom till förlamning. Nästan 60 procent av dessa hade systemiska reaktioner. Resultatet skulle sannolikt ha varit ännu högre om studien hade varat längre än 15 dagar.


Studier har faktiskt visat att Gardasil och dess systervaccin Cervarix (från GlaxoSmithKline) inte ger något skydd för kvinnor som redan utsatts för HPV-viruset, att det i själva verket ger ytterst förhöjda risker för redan utsatta kvinnor samt för blivande mammor.


Ju mer sexuellt aktiv en kvinna är, desto större är chansen att hon blir utsatt för HPV-virus. En studie från Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) som presenterades i maj 2006 visar att när vaccinet ges till en kvinna med en vilande eller ofarlig form av HPV så kan viruset bli aktiverat. Vaccinet ökar sannolikheten för utveckling av sjukdom med häpnadsväckande 44,6 procent.


Det system som finns för biverkningsrapportering (VAERS) har rapporterat 45 fall av spontan abort eller missfall i samband med vaccination med Gardasil. Vid den tidpunkt då vaccinet godkändes, hade fem barn blivit födda med medfödda missbildningar efter att deras mödrar hade vaccinerats med Gardasil. Detta i motsats till den placebogrupp som hade noll fall av missbildade barn. Senare rapporter uppskattar antalet missbildningar hos den vaccinerade gruppen närmare 40 procent.


Andra faktorer som bidrar till en förvrängd bild av farorna med Gardasil


– Andelen dödsfall och biverkningar rapporteras som en procentandel av distribuerade doser, inte av de doser som administreras.


– Gardasil ges i en serie av tre injektioner. Därmed ökar antalet biverkningar per antal patienter till tredubbla biverkningar per injektion.


– Trots underrapportering, så orsakade Gardasil 400 procent fler dödsfall än andra vanliga vacciner. 

Läs hela artikeln:
http://sanevax.org/the-five-things-you-really-need-to-know-about-hpv-vaccines/

Följ länken för mer forskningsstudier och information om Gardasil:
blog.php?bid=726&print=1

www.piggabarn.se
www.friskabarn.se