Tarmfloran (probiotika), GABA och kortisol och dess inverkan på högt blodtryck

Zarah Öbergs blogg > onsdag, oktober-9-2019

Kardiovaskulär sjukdom och stroke är fortfarande ledande dödsorsaker i USA. Hypertoni (högt blodtryck) är en bidragande faktor och C.D.C. uppskattar att 33% av vuxna i USA har högt blodtryck. Behandlingsmetoder inklusive livsstilsinsatser och antihypertensiva medel har varit fokus för att bekämpa hypertoni, men nya vetenskapliga studier kopplar samman högt blodtryck och tarmfloran (tarmens mikrobiom) på ett mycket spännande sätt.

Faktorer som påverkar blodtrycket är minskad mikrobiell rikedom och mångfald, specifika bakteriearter och deras viktiga metaboliter, och särskilt kortkedjiga fettsyror. Sen ska man givetvis inte förringa vikten av att äta rätt salt då ”fulsalt” innehåller högt natrium och lågt kalium medan balansen mellan dessa är enormt viktig (viktigt att välja ett riktigt bra havssalt och komplettera med kalcium som har en blodtryckssänkande effekt). Man bör också minska ner på stress och på sockerintaget då högt socker påverkar njurarna som i sin tur påverkar blodtrycket. Motion och ökat vattenintag är också viktigt, samt att ha god sömn och undvika plack i kärlen (plack behandlas tex med omega 3 som gör blodet mer lättflytande, proteasenzymer som eliminerar plack och vattenfilter som filterar bort stora kalciumpartiklar).

Tarmfloran och högt blodtryck

Blodtryck är ett dynamiskt homeostatiskt system som regleras av olika insatser inklusive genetiska och miljömässiga påverkningar, endokrina faktorer, njurfysiologi och potentiellt GI-mikrobiomet. Nyligen genomförda studier har visat att hälsosam mångfald bland de främsta fördelaktiga bakterierna kan spela en roll vid regleringen av blodtrycket. En minskning av de gynnsamma bakterierna Butyrivibrio, Clostridium, Faecalibacterium, Enterococcus, Roseburia, Blautia och Oscillbacter har associerats med hypertoni. Däremot är förekomsten av Prevotella, Klebisella, Porphyromonas, Desulfovibrio och Actinomyces associerad med hypertoni. Vidare var Bacteroides det mest anrikade släktet i normotensiva ämnen, medan Prevotella visade sig vara mest anrikat i hypertensiva ämnen. Prevotella har kopplats till stearinsyra, en betydande metabolit i patogenesen av hypertoni som potentiellt kan utlösa ett inflammatoriskt svar.

Högt blodtryck och inflammation

En inflammatorisk miljö är förknippad med hypertoni. Skillnader i viktiga metaboliter associerade med specifika bakterier har rapporterats för hypertensiva personer jämfört med normotensiva. Specifika analytter, som kan vara skyddande mot inflammatoriska sjukdomar via undertryckande av celladhesionsmolekyler i vaskulära endotelceller, visade sig vara lägre hos hypertensiva individer. Antiinflammatoriskt S-karboximetyl-l-cystein har också visat sig minskat hos hypertensiva personer. Endogen N-a-acetyl-l-arginin, stearinsyra, fosfatidinsyra och glukosid ökades signifikant hos hypertensiva personer. Metabolisk profilering avseende dessa metaboliter och hypertoni har visats vara nära kopplad till tarmmikroflora.

En minskning av mångfalden i gastrointestinal mikrobiota har associerats med hypertoni. Ett ökat förhållande av Firmicutes / Bacteroidetes har visat sig spela en roll i patogenesen av hypertoni och har visat sig vara fem gånger högre hos hypertensiva råttor. Farmakologiskt inducerad hypertoni hos möss var också associerad med ett ökat Firmicutes / Bacteroidetes-förhållande. Avföringskoncentrationer av kortkedjiga fettsyror (SCFA), acetat, propionat och butyrat kan påverka blodtrycket eftersom de är vasorelaxande. Det har visats att propionat kan modifiera reninfrisättning och blodtryck. Minskade nivåer av SCFA-acetat och butyrat har associerats med hypertoni.

Mikrobiomet kan mycket väl spela en roll i patogenesen av hypertoni via mikrobiell rikedom och mångfald, specifika bakteriearter, vissa metaboliter, ökat Firmicutes / Bacteroidetes-förhållande och kortkedjiga fettsyror. Att ta itu med dysbios (obalans i tarmfloran) kan vara en användbar komplementstrategi för att bekämpa hypertoni.

Sänk blodtrycket med GABA

GABA är viktigt för att sänka blodtrycket, men också för välmåendet (det blockerar neurotransmittorsignaler och blir ofta väldigt högt vid stress). GABA kan tas oralt för att minska ångest, för bättre humör, för att minska PMS-besvär, för behandling av ADHD m.m. GABA används ofta för att motverka långsam eller undermålig muskeltillväxt för att förbränna fett, för att stabilisera blodtrycket och för att minska smärta.

Kortisol och dess påverkan på högt blodtryck

En annan intressant koppling är att kortisol inte bara styr vår vakenhet och gör oss pigga och alerta, utan det motverkar även inflammation och håller kroppens salter i balans. Långvarig stress ger således inte bara ökad risk för utmattning, och sömnbesvär (eftersom kortisol är antagonist till melatonin), utan även ökad risk för inflammation, besvär med blodsockret (eftersom kortisol frisätts tillsammans med insulin), ökad risk för högt blodtryck (eftersom salterna hamnar i obalans och kalium förbrukas i för hög takt, så natrium, som ökar blodtrycket, blir högre i förhållande till kalium) samt även ökad risk för magtarmbesvär eftersom kortisol styr tarmens rörelser, och också hämmar saltsyrafrisättningen som bidrar till försämrad matsmältning.

Kortisol samverkar även med flertalet signalsubstanser, som serotonin som frisätts i högre mängd vid stress och på så vis blir lågt i längden, på samma vis som att hög frisättning av kortisol också bidrar till lägre värden på sikt. Eftersom serotonin bildas av aminosyran tryptofan, som omvandlas till 5-htp och sedan vidare till serotonin, så blir hela denna cykel urlakad. Tryptofan behövs även till melatonin, vårt sömnhormon, så stress påverkar sömnen på flera sätt, både genom att kortisol är antagonist till melatonin, men också för att melatonin bildas av samma ämnen som serotonin och på så vis blir lågt när serotonin frisätts i för hög takt.

Kortisolfrisättningen påverkar även könshormoner eftersom de bildas av samma cykel, och då frisättningen av kortisol ligger högt över tid, så påverkas könshormoner negagtivt och blir lägre och lägre, då det inte finns material till både kortisol och könshormoner.

Det samarbetar också med dopamin som förbrukas i hög mängd vid stress och på så vis urlakar den cykel som producerar noradrenalin, adrenalin och dopamin (fenylalanin omvandlas till tyrosin, som omvandlas till L-dopa, som sedan konverteras vidare till dopamin och sedan vidare till noradrenalin, adrenalin). Vid långvarig stress ser man således låga värden på både fenylalanin, adrenalin, noradrenalin och dopamin. Ibland ligger dopamin fortfarande högt, eftersom det krävs så mycket frisättning vid hård stress, medan de andra värden i cykeln ligger lågt. Vid stress frisätts som sagt även GABA i höga mängder, för att försöka lugna kroppen och om dessa depåer sedan blir låga, så bidrar det också till högt blodtryck. Långvarig stress ger alltså även högt blodtryck och besvär med andra saker i kroppen.

Källa: Doctors Data / Labrix

Hypertension. https://www.cdc.gov/nchs/fastats/hypertension.htm
Li, J. et all. Gut microbiota dysbiosis contributes to the development of hypertension. Microbiome volume 5, Article number: 14 (2017).
Pevsner-Fischer, M., et all. The gut microbiome and hypertension. Current Opinion in Nephrology and Hypertension: January 2017 – Volume 26 – Issue 1 – p 1–8. doi: 10.1097/MNH.0000000000000293
Pluznicj, J. A novel SCFA receptor, the microbiota, and blood pressure regulation. Gut Microbes. 2014              Mar 1; 5(2): 202–207. Published online 2013 Dec 20. doi: 10.4161/gmic.27492

Probiotika och tarmens koppling till depression och ångest (funktionsmedicinsk behandling och provtagning för signalsubstanser)

Hormonell obalans och signalsubstanser, Zarah Öbergs blogg > onsdag, oktober-9-2019

Allt fler och fler människor lider av depression och ångest.  I USA drabbas 18% per år och globalt så är depression den främsta orsaken till funktionshinder. Problemet är också att de flesta behandlingar som erbjuds, inte behandlar orsaken utan endast de symtom som uppstår.

Det intressanta är att kunskapen om tarmens inverkan vid psykiska sjukdomar som depression, och ångest, blir allt mer känd. Hjärnans kemi styrs av många saker, och framförallt hur vår tarmflora ser ut (då signalsubstanser och dess konvertering kräver god tarmflora) samt den näring som tillförs kroppen. Ett exempel är att man kan se att beroendeproblematik kan bero på obalans i signalsubstanser (tex lågt GABA) medan depression och ångest kan bero på låga nivåer av serotonin, noradrenalin och adrenalin. ADHD hör ofta samman med obalanser i båda signalsubstanser och hormoner. Tarmfloran påverkas av många saker, men framförallt av läkemedel, kosten vi äter, samt att tarmfloran försämras enormt vid stress och av klorerat vatten etc.

Probiotika och prebiotika (symbiotika) som behandling mot svåra sjukdomar 

Effektiva lösningar för att korrigera dessa obalanser är att tillföra skräddarsydd probiotika och skräddarsydda lösningar med fiber/prebiotika och även ändrad livsstil. Denna typ av behandlingsmetod kan lättast översättas till funktionsmedicin och funktionsmedicinsk behandling och man mäter tarmfloran genom att göra ett mikrobiomtest som visar tarmens stammar och förmåga att konvertera signalsubstanser. Jag har även skrivit tidigare om hur god tarmflora även är viktig för att motverka och/eller behandla svåra sjukdomar som diabetes, Alzheimers, Parkinsons sjukdom, Crohns sjukdom, Ulcerös kolit med flera. Det är också viktigt med god tarmflora för att ha en frisk och fungerande lever eftersom dålig tarmflora innebär att det tas upp gifter från tarmen via tarmslemhinnan och tarmväggen och ut i blodet, samt att det är viktigt för god kvalitet på hormoner då hormoner transporteras en bit i tarmen innan de återupptas av levern.

Studier på probiotika och minskad depression

En dubbelblind, placebokontrollerad studie som involverade 40 individer med depression som diagnos visade signifikant förbättring av humör och depression med probiotiska tillskott. Fem av sju mänskliga studier i en systemöversikt som bedömde probiotiska effekter på ångest och stress fann betydande förbättringar. Kognition, ofta nedsatt under depression, visade också konsekvent förbättring med probiotisk behandling.

Koppling mellan hjärnan och tarmen

Det finns dubbelriktad kommunikation mellan det enteriska nervsystemet och det centrala nervsystemet, mestadels via vagusnerven, (benämnd tarmen-hjärnaxeln), som kopplar ihop tarmfunktionen med kognitiv och emotionell funktion. Tarmmikrobiota och hjärnan påverkar varandra genom signalering med neurala, endokrina, immun- och humorala förbindelser. Till exempel är bakterier i tarmen involverade i produktionen av serotonin, vilket påverkar både tarmens rörlighet och vårt humör.

Probiotika och dess effekt på GABA (parasymptiskt dvs lugnande påslag på nervsystemet)

Probiotika bidrar till balans i tarmmikroflora och då ångest är bunden till ett förändrat mikrobiom, så har forskare funnit att bättre tarmmikrobiom är ett bra alternativ för att behandla ångest. En analys av 22 djurstudier drog slutsatsen att gnagare som fick lactobacillus rhamnosus hade signifikanta minskningar i ångestliknande beteende, särskilt de som utsattes för stress eller som hade inflammation i tarmen. Handlingsmekanismen antas delvis bero på effekterna som L. Rhamnosus hade på både GABAA- och GABAB-receptorer. GABA har en lugnande effekt på det centrala nervsystemet (CNS) eftersom det är den huvudsakliga hämmande neurotransmitteren i CNS. När GABA frisätts aktiveras kroppens parasympatiska nervsystem, vilket gör att vi blir lugna och avslappnade.

Mänskliga studier har på liknande sätt funnit att konsumtion av probiotiskt innehållande fermenterad mat är negativt korrelerat med ångestsymtom. Vissa laktobacillus- och laktokockstammar i fermenterade livsmedel producerar GABA. Att ha ätit dessa livsmedel har GABA-nivåerna ökat och förbättrat näringsupptaget och matsmältningen. Yoghurt, ostar, kimchi, surdegsbröd och pao cai (Sichuan inlagda grönsaker) innehöll alla GABA-producerande bakterier, och bland dessa livsmedel hade Pecorino-ostar bäst GABA-producerande stammar.

Probiotika och dess påverkan på stress och utmattning

Utöver GABA-produktion har probiotika visat sig stödja mental hälsa genom flera handlingsmekanismer. Pre-kliniska studier har kommit fram till att probiotisk komplettering kan förbättra humör, ångest och kognition hos gnagare genom att dämpa HPA-axeln och förändra neurotransmitteraktiviteten. En kombination av lactobacillus helveticus och bifidobacterium longum som givits till gnagare resulterade i minskade markörer för kronisk stress inklusive ACTH, kortikosteron, adrenalin och noradrenalin. Hjärnan härleder neurotrofisk faktor, som tenderar att minska under depression, ökade efter probiotiskt tillskott. Denna laktobacillus- och bifidobacterium-probiotiska kombination som gavs till människor visade sig förbättra somatisering och minska ångest, depression och ilska/fientlighet. Bifido infantis som gavs till råttor minskade både föregångaren (tryptofan) och metaboliten (5-HIAA) av serotonin. Denna åtgärd liknar den hos selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), den vanligast föreskrivna läkemedelsklassen för behandling av ångest och depression.

Det är uppenbart att probiotika har en stor potential som ett framtida kompletterande behandlingsalternativ för ångest och depression. Probiotika kan dämpa HPA-axeln, förändra neurotransmitterbalansen och till och med producera GABA, allt till en låg kostnad och utan betydande biverkningar. Som en mängd olika probiotiska arter och kombinationer har studerats

Mätning av signalsubstanser och mikrobiomtest (mätning av bakteriestammar i tarmen)

Det klokaste är att mäta tarmfloran i ett mikrobiomtest samt även mäta signalsubstanser i urinprov från Doctors Data / Labrix, för att se vilka bakteriestammar som är viktiga att korrigera samt också vilka signalsubstanser som ligger högt respektive lågt. Om du önskar boka en tid för detta, så går det bra att maila oss på tidsbokning@zarahssida.se

References:
Doctors Data / Labrix
Ait‐Belgnaoui A. Colom V. Braniste L. Ramalho A. Marrot C. Cartier E. Houdeau V. Theodorou T. Tompkins. Probiotic gut effect prevents the chronic psychological stress‐induced brain activity abnormality in mice. Neurogastroenterology and motility. 30 December 2013 https://doi.org/10.1111/nmo.12295
Carabotti M, Scirocco A, Maselli MA, Severi C. The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Ann Gastroenterol. 2015;28(2):203–209.
Facts and Statistics. (2019) Retrieved from https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics.
Ng QX, Peters C, Ho CYX, Lim DY, Yeo W. A meta-analysis of the use of probiotics to alleviate depressive symptoms. Journal of Affective Disorders. 2018 Mar(228): 13-19.
Reis DJ, Ilardi SS, & Punt SEW. The anxiolytic effect of probiotics: A systematic review and meta-analysis of the clinical and preclinical literature. PLoS One. 2018; 13(6): e0199041. Published online 2018 Jun 20. doi: 10.1371/journal.pone.0199041
Wallace CJK & Milev R. The effects of probiotics on depressive symptoms in humans: a systematic review. Annals of General Psychiatry volume 16, Article number: 14 (2017).

Behandla svamp, fotsvamp, nagelsvamp och underlivssvamp på naturligt sätt

Zarah Öbergs blogg > fredag, augusti-30-2019

Kokosolja och tee tree-olja är fantastiskt för att behandla svamp på naturligt sätt. Blanda 1 dl ekologisk kokosolja av god kvalitet med 10-15 droppar tee tree-olja. Blanda väl och smörj på det ställe som du önskar behandla. Smörj 3-4 gr per dag till dess att svampen är borta. Behandla gärna några dagar extra om möjligt.

Mimosa Pudica mot parasiter / mask

Zarah Öbergs blogg > söndag, augusti-25-2019

Mimosa Pudica är ett medel som används inom funktionsmedicin, och fantastiskt som antiparasitmedel och för att bli av med envis mask.

När du använder dig av mimosa pudica som frö, så kan de komma ut hela i din avföring. Detta beror på att du inte har de enzymer som krävs för att bryta ner denna typ av frön. Liknande effekt får du från chiafrön eller andra frön, som också lätt passerar hela genom magtarmkanalen förutsatt att du inte krossat dem innan förtäring. När du börjar ta mimosa pudica, så rensar det ut parasiter som finns i ditt matsmältningssystem.  Upp till 30% av de parasiter som rensas ut kan ses av oss människor. Resterande 70% är mikroskopiska, kan på så vis inte ses med blotta ögat, men kan ändå skapa mycket besvär i tarmen.

En vanlig parasit som vi ofta ser i avföringen är helminter (parasitiska maskar) som, när de är vuxna, är tillräckligt stora för att vi ska kunna se dem. För de mindre parasiterna, såsom protozoanparasiter, som är en enda cell i storlek, krävs dock mikroskop.

Parasiter är egentligen väldigt spännande små organismer, och när vissa av dem dör så släpper de ut enzymer som ”upplöser” deras kroppar. Detta gör att du mycket väl kan ha parasiter i din magtarmkanal utan att veta om det. Ofta ser man att avföringen ändrar karaktär under utrensningsperioden, oavsett om man använder mimosa pudica eller andra parasitkurer. Det är mycket viktigt att eliminera parasiter från tarmen för att på bästa sätt kunna återställa tarmfloran.

Först och främst så kan det vara klokt att se över om du har parasiter och isåfall vilka. Detta gör man med ett avföringstest från Labrix/Doctors Data, där du mäter parasiter och eventuellt även ser över din tarmflora och om det förekommer svampöverväxt. För att veta mer om dessa tester, maila tidsbokning@zarahssida.se.

Myter om mimosa pudica 

Det finns många myter om mimosa pudica, och en av dem är att den skulle påverka sömnen på ett mindre bra vis. Det stämmer inte, men däremot så kan parasiter störa sömnen då de producerar inflammatoriska toxiner när de dör. Det är alltså inte mimosa i sig som stör sömnen, utan att du får mer gifter som levern behöver arbeta med att eliminera. Detta är dock en positiv avgiftning som brukar ge med dig vartefter problemet avtar. Om du  upplever besvär med sömnen, så kan du även minska ner på din dos och reningstakt, och på så vis minska dina symtom.  Ofta märker man att det är levern som arbetar om man tex vaknar mellan 01.00-03.00 på natten, då det är leverns tid för avgiftning.

Parasiter kan också blockera din gallakanal, som frigör galla i tunntarmen (galla produceras i levern och transporteras via levergångarna till gallblåsan och sedan vidare till tarmen via gallgångarna). Det man kan göra för att minska denna påverkan är att använda sig av toxinstöd, det vill säga tillskott som hjälper till att eliminera gifter såsom MSM, chlorella, zeoliter eller liknande.

Den andra dräneringsvägen du behöver för din avgiftning är tjocktarmen. En del av den toxinbelastade gallan tar sin väg genom tarmen och elimineras via din avföring (vi har 4 avgiftningsvägar, avföringen, urinen, utandningsluften, svettning samt hos kvinnor även menstruationsblodet). Även här hjälper det med toxinbärare såsom MSM och chlorella. Det är också viktigt att inte ha förstoppning utan att avföringen kommer ut som önskat.

En annan intressant sak är att parasiter kan störa extra mycket vid fullmåne, då det gör dem mer aktiva. Vissa parasiter är då mer benägna att flytta in i tarmen för att reproducera sig. Det positiva är att det är lättare att eliminera dem när de förflyttar sig. Parasiter har en fantastisk förmåga att gömma sig och bygga sköldar kring sig, på samma sätt som virus. Detta gör att de kan vara svåra att döda om det inte görs på rätt sätt. När de är aktiva och förflyttar sig är de således mer sårbara och lättare att eliminera. Man kan således gärna öka dosen med mimosa pudica under nätterna precis före, under och efter fullmåne. Om du trots detta upplever att din sömn störs, så kan du ta större dos på morgonen istället för på kvällen, som man gör med andra aktiverande tillskott som örter eller näringsämnen som aktiverar kroppens sympatiska nervsystem.

Mimosa pudica frö bör inte heller påverka ditt blodsocker negativt. I själva verket tyder vissa djurstudier på att hela växten och vissa extrakt från den kan ha blodsocker (glukos) sänkande effekt vid diabetes. Eftersom din kropp avgiftar från bukspottkörtelparasiter så är det möjligt att det påverka blodsockret då din lever och bukspottkörtel spelar viktiga roller i glukosmetabolismen. Parasiter kan gömma sig i dessa organ och störa din blodsockerkontroll vilket innebär att en parasitkur kan göra ditt blodsocker mer stabilt. Vissa parasiter lever dessutom på socker och andra raffinerade kolhydrater.

En annan viktig sak kring Mimosa pudica är dess påverkan på fertiliteten. I Indien har rot från Mimosa pudica använts som tillfälligt preventivmedel och djurstudier som testade växtens blad- eller rotextrakt antyder att de kan förändra nivåer av reproduktionshormon och eventuellt minska fertiliteten.  Detta har emellertid inte påvisats med frön från Mimosa pudica utan endast med extrakt från rot. I klinisk praxis har det dessutom observerats att par som tagit Mimosa pudica-frö på lång sikt har kunnat bli gravida. Det finns således inga bevis på att fröet stör hormoner eller orsakar infertilitet. Det är fortfarande bäst att konsultera din läkare för vägledning om denna fråga uppstår.

Det som däremot är intressant är att parasiter är kopplade till infertilitet, vilket gäller både män och kvinnor. Att avlägsna parasiter kan således förbättra fertiliteten. Man får inte heller glömma att tarmfloran är viktig för omvandling av signalsubstanser och att hormoner transporteras en bit i tarmen innan de återpptas av levern, vilket innebär att tarmfloran är otroligt viktig för god balans på signalsubstanser och god kvalite på hormoner.

Det kan också vara klokt att tänka på att parasitinfektioner kan förändra hur dina tarmar fungerar som tex när du blir infekterad med parasiten Giardia som skapar riklig diarré. Parasiters effekter på dina tarmar kan dock vara mer subtila och de kan orsaka både förstoppning och oregelbundna tarmvanor. Det är därför viktigt att se till att tarmen hela tiden är igång och att det inte uppstår förstoppning. Använd mycket fibrer i din kost och komplettera med prebiotika i form av fibrer med mera. Alla människor reagerar olika på en parasitkur, med allt från diarre till förstoppning. Vid förstoppning kan du minska ner din dos och tänka på att dricka mycket vatten. Gott om vatten är viktigt under en utrensning oavsett.

Du behöver inte oroa dig för att parasiter vänjer sig vid frön från mimosa pudica, då det inte är möjligt och de således inte kan bli ineffektiva. Frön från Mimosa pudica är inte något som parasiter vänjer sig vid eller bygger upp en tolerans mot. Fröet fungerar genom att ta tag i oönskade parasiter och dra dem ut från tarmen genom din avföring.

Bra saker att tänka på när du använder mimosa pudica som parasitkur, är att du kan få effekt utan att du märker det. Om du, trots detta, inte upplever effekt så kan du testa att öka dosen. Vid starka avgiftningssymtom, så minskar du helt enkelt dosen och trappar upp långsamt. Tänk också på att separera mimosa pudica-frö och andra kosttillskott med minst 30 minuter och helst en timme. All läkemedelsanvändning skall separaras minst 2 timmar. Om du använder kaffelavemang som komplement, så gör du lavemang på kaffe som första del i din behandling och tar mimosa pudica-frö efter ditt lavemang är avslutat.

Resultatet brukar variera och för vissa blir de helt bra på bara några månader, medan det tar längre tid för andra. Detta beror mycket på hur stora besvär som finns samt även på behandlingstakten och övrig livsstil.

Källa:
www.zarahssida.se
https://microbeformulas.com/blogs/microbe-formulas/15-mimosa-pudica-myths-mistakes-and-faqs

 

Curamin lika effektivt som läkemedel enligt studier

Zarah Öbergs blogg > söndag, augusti-25-2019

Curamin är en ny, klinisk, dokumenterad och spännande produkt, med enormt bra egenskaper. Tillskottet är utvecklat för att ge bättre rörlighet och mindre smärta i slitna leder, och är ett välbeprövat, bioaktivt komplex av gurkmeja (BCM95®), boswellia (BosPure®) och turmeroler.

Det fantastiska med gurkmeja, är dess verksamma ämnen, turmeroler. Turmeroler är den eteriska oljor som återfinns i gurkmejans rot, och som är viktigt för optimalt upptag.  Fördelen i just curamin, är att den även innehåller boswellia, vars boswelliansyra är effektivt för att erhålla antiinflammatorisk effekt. Flertalet studier påvisar de positiva effekter som ses vid användning av både curcumin och boswellia.

Kombinationens positiva effekt beror på att extrakten är olika, men samtidigt besitter samverkande antiinflammatoriska verkningsmönster. Gurkmeja verkar framförallt genom att nedreglera COX-2 medan boswellia nedreglerar 5-LOX. Curamin, dess ingredienser, säkerhet och effekt finns dokumenterade i 52 produktspecifika, publicerade studier. Detta innebär att den gurkmeja som ingår i Curamin (BCM95) hör till världens mest väldokumenterade, högabsorberande gurkmejaextrakt.

Fördelen med just denna produkt är att liknande produkter saknar gurkmejans naturligt förekommande eteriska oljor, turmeronerna. Utan turmeroner upplevs gurkmejans verksamma ämne, curcumin, som kroppsfrämmande och sönderdelas av leverenzymer innan de hinner bidra med en positiv effekt i kroppen. Genom att bibehålla turmeroner i curamin, tas curcumin istället upp som ”naturlig” gurkmeja och stannar kvar i 8 timmar, lika länge som vid intag av naturlig gurkmeja. Curamin innehåller dessutom 30 gånger högre halt curcumin vilket innebär en enormt mycket större effekt. Upptäckten är skyddad av 29 patent.

Boswellia har liksom Gurkmeja, sedan länge använts för att minska inflammation. Till skillnad mot gurkmeja som hämmar cyklooxygenasenzymer (COX-2) och därmed minskar bildning av inflammatoriska prostaglandiner, så verkar Boswellia genom att förhindra bildning av leukotriener i kroppen. Leukotriener, tillsammans med prostaglandiner, är viktiga molekyler som anses orsaka inflammatoriska processer i kroppen, vilket i många fall är orsak till värk. Boswellia innehåller 4 olika syror som anses hämma 5-lipoxygenas (5-LO), det enzym som producerar leukotriener. Acetyl-11-keto-β-boswellicsyra (AKBA) tros vara den mest kraftfulla av de fyra verksamma syrorna.

BosPure®, det boswelliaextrakt som används i Curamin är fem gånger mer koncentrerat, jämfört med vanlig boswellia. BosPure® innehåller 10% AKBA (acetyl-11-keto-β-boswellic acid) till skillnad mot de 2% som finns i liknande produkter.

Studier med curcumin (BCM-95) och Boswellia

En ny jämförande, randomiserad dubbelblind- och placebokontrollerad studie visar effektiviteten och säkerheten hos curcumin i kombination med boswellinsyra vid artros.

Syftet med denna kliniska prövning var att utvärdera effektivitet och säkerhet vid användning av extrakt från ett curcuminoidkomplex från gurkmeja-rhizom med gurkmeja-flyktig olja (CuraMed®) och dess kombination med boswellinsyra-extrakt från indisk frankincenserot (Curamin®) vs placebo. Behandling avsåg patienter i åldern 40-70 år med diagnosen artros (OA).

Försökspersonerna intog orala doser med CuraMed® 500 mg kapslar (333 mg curcuminoider) och Curamin® 500 mg kapslar (350 mg curcuminoider och 150 mg boswellinsyra) tre gånger om dagen under 12 veckors tid. Studien omfattade 201 patienter.

Resultatet visade gynnsamma effekter efter endast 3 månaders användning hos båda preparaten jämfört med placebo. Användning av Curamin® jämfört med placebo visade ökning på fysiska prestandatester och WOMAC ledvärksindex, medan intag av CuraMed endast visade överlägsen effekt på fysiska prestandatester. Effekt jämfört med placebo var jämförbar för båda dessa behandlingsgrupper men var överlägsen i Curamin®-gruppen. Behandlingarna tolererades väl.

Studiens slutsats var att 12 veckors användning av curcuminkomplex eller kombination med boswellinsyra minskar smärtrelaterade symtom hos patienter med OA. Curcumin i kombination med boswellinsyra är således effektivare än endast behandling med curcumin.

Kombinationsbehandling med Curcuma longa och Boswellia serrata-extrakt i Curamin® ökar effekten av behandling vid artros, antagligen på grund av dess synergistiska effekter av curcumin och boswellinsyra.

Curcumin BCM-95

En annan studie visar behandling av artros orsakad av slitage och behandling med Curcumin (BCM-95) kontra receptbelagda läkemedel. Studien publicerades i april 2019 i Journal Trials, och undersöker fördelar med patenterat curcumin baserad på gurkmejaolja med ar-turmeron-komplex (BCM-95® Curcumin) jämfört med receptbelagda icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) diklofenaknatrium (exempelvis Voltaren®) vid behandling av artros i knäet.

Studien inkluderade 139 patienter i åldrarna 38 och 65 år med symptomatisk artos (OA) i knäet. Försökspersonerna tilldelades slumpmässig behandling under 4 veckors tid med antingen 50 mg diklofenak två gånger dagligen, eller 500 mg BCM-95 Curcumin tre gånger dagligen. Patienterna utvärderades i början av studien, dag 7, 14 och dag 28 med hjälp av en visuell analog smärtskala och Knee Injury och Osteoarthritis Outcome Score (KOOS).

Förbättringar i artrosrelaterad smärta och funktionalitet var densamma hos både curcumin- och diklofenac-gruppen men det syntes tre gånger så många biverkningar i läkemedelsgruppen jämfört med gruppen med curcumin. 28% av deltagarna i läkemedelsgruppen upplevde signifikant gastrointestinalt obehag som krävde användning av H2-blockerare (tex Tagamet® och Zantac®) för att hantera behandlingens biverkningar. Ingen av de patienter i gruppen med BCM-95 Curcumin behövde behandling med H2-blockerande medicinering. Curcumin uppvisade dessutom positiv effekt på magsår och minskade gaser i tarmen i sekundära utfallsmätningar.

Forskarna drog slutsatsen att ”Curcumin har liknande effekt som diklofenak men visade bättre tolerans bland de patienter som diagnostiserats med artros i knäet. Curcumin kan således vara ett alternativt behandlingsalternativ hos patienter med OA-knä som påverkas negativt av biverkningar från icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Denna positiva inverkan avser curcumin som innehåller ar-turmerone (BCM-95) och inte andra former av curcumin.

Curcumin (BCM-95) alternativ till behandling vid artros 

En tidigare Cochranerapport baserad på 22 RCTer visar att tramadol ensamt eller i kombination med paracetamol, inte verkar ha någon fördel vid atrosrelaterad smärta eller funktion.

Ovan nämnda studier visar således att Curcumin (BCM-95) kan vara ett alternativ till annan behandling som centralt verkande analgetika som tramadol och icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID) som verkar inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande.

Källa: [Shep D, Khanwelkar C, Gade P, Karad S. Safety and efficacy of curcumin versus diclofenac in knee osteoarthritis: a randomized open-label parallel-arm study. Trials. 2019 Apr 11;20(1):214.]

Källa: www.clinicaltrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02390349?term=EuroPharma&rank=1. Study registration number: NCT02390349.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31132298?utm_campaign=190822_Tramadol%20verkar%20inte%20ha%20effekt%20vid%20artros&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e64ff439456242058c8c5d0d40c6b309&elq=d2abeae2a3ca4b8494e223210fc20385&elqaid=27070&elqat=1&elqCampaignId=19601

Avföringsdonation och kapslar med avföring för behandling av tarmsjukdomar

Zarah Öbergs blogg > måndag, augusti-5-2019

Jag har tidigare skrivit om hur avföringsdonation kan hjälpa en svårt sjuk patient med tarmsjukdom så att denne blir delvis eller helt frisk.

Tarmfloran är enormt viktig, inte bara för att tarmen ska fungera optimalt, utan även för att undvika sjukdomar som diabetes, cancer, allergier m.m. Tarmfloran är dessutom enormt viktig för konvertering av signalsubstanser, för hormoner med god kvalitét (hormonerna transporteras nämligen en bit i tarmen innan de återupptas av levern), för fullgott näringsupptag och för att undvika slemhinnereaktioner (alla slemhinnor hör ihop och en irriterad tarmslemhinna visar sig ofta som födoämnesintoleranser, besvär i andningsvägarna och öron, näsa, hals samt även genom gallbesvär då gallgångarna och levergångarna också är slemhinnor).

Avföringsdonation har förekommit en längre tid och innebär att man tar avföring från en frisk donator, ”tvättar” avföringen och sedan implanterar den hos en sjuk patient med hjälp av tex lavemang eller koloskopi. En ny intressant teknik är dock att istället tillföra avföringen via kapslar. Detta underlättar både för patienten och vården och ger gott resultat.

Lena Serrander, läkare på universitetssjukhuset i Östergötland, har utfört denna typ av behandling under våren på ett fåtal patienter. Behandlingen riktar sig till patienter med svår clostrudiumdiarre och innebär att man tar feaces från friska individer, bearbetar dem och kapslar in dem. Patienterna får sedan komma till sjukhuset och på plats sväljer de 40 kapslar under 2 behandlingsdagar.

Clostridium difficile, som i rätt mängd är en snäll bakterie, kan ställa till det rejält när den överväxer. Tarmfloran förändras lätt av antibiotikabehandling, långvarig stress eller andra faktorer som minskar de bakterier som är bra och ökar de som är mindre bra. Vid intag av avföring från en donator så återställs tarmfloran och patienterna blir helt symtomfria.

RECEPT PÅ SVÄLJBARA AVFÖRINGSKAPSLAR

35-50 gram avföring från en frisk donator räcker till en behandling. Avföringen blandas med koksalt, mixas och silas innan den fördelas i kapslar. Därefter fryser man kapslarna till minus 70 grader. Under behandlingen tar patienten sammanlagt 40 kapslar, fördelat på två dagar.

Källa: Läkartidningen

Labrixtest – mätning av melatonin

Beställ Labrixtest från Doctors Data, Boka konsultation, Zarah Öbergs blogg > måndag, augusti-5-2019

Alla kunder som mäter kortisol nu i augusti erhåller mätning av melatonin utan kostnad. Ditt test behöver skickas i god tid så att det kommer fram till labrix innan sista august.

Kortisol mäts vid 4 tillfällen under dagen för att erhålla dygnskurva. Melatonin mäts vid 3 tillfällen under dagen för att erhålla dygnskurva. Labrix ägs numera av Doctors Data och är ett av världens bästa labb inom hormoner och signalsubstanser.

Boka ditt labrixtest via vår bokningssida eller maila till tidsbokning@zarahssida.se

21-dagarshealing

Zarah Öbergs blogg > onsdag, juli-31-2019

golden egg

Tid för lite mer lätthet och överflöd i livet?
Kanske är du redo att höja din frekvens och släppa gamla, begränsande och tunga energier.

Nu har du chansen att vara med på Isilia och Fredriks 21 dagars-healing och bli av med tungt bagage. Nu på torsdag den 1:a augusti startar deras 3 veckor långa 21 dagarshealing och du är hjärtligt välkommen att anmäla dig.

Anmäl dig här: Anmäl dig till 21-dagarshealing

Höj din energi med 21-dagarshealing

Zarah Öbergs blogg > söndag, juli-28-2019

dav

Nyckeln till ett gott liv fullt av inspiration, kraft och glädje är att höja sin vibration. Frekvenshöjning är också grunden i spirituell utveckling, vilket denna kursen handlar om.

Kursen innehåller mycket högfrekvent information inkluderat förklaringsmodellen ”spiritual growth spiral”, meditation och live clearing sessions där vi jobbar på hela gruppen samtidigt. Det blir mycket spännande och kraftfullt.

Kort översikt:

 • Du deltar på 21 dagars Healingen i ditt hems lugna vrå
 • Du får lära dig att hantera tankar och känslor
 • Du får hjälp att höja din frekvens
 • Kursen erbjuder 3 veckors energistöd
 • Du erhåller dagliga maillektioner
 • Du lär dig vad äkta spiritualitet är
 • Vi tillhandahåller  Live Healing & Clearing sessions
 • Du har tillgång till en sluten facebookgrupp där du kan ställa frågor till oss, och möta andra likasinnade
 • Du mediterar en halv timme pr dag, på en tid som passar dig
 • Ingen förkunskap behövs

Läs mer och anmäl dig på: 21-dagarshealing

Kikärtsbollar raw food-bollar med kikärtor, kakao och carob

Zarah Öbergs blogg > tisdag, juli-23-2019

En av våra nya favoriter är detta urenkla recept på ekologiska raw food-bollar med kikärtor.

Förberedelse:
Blötlägg kikärtor tills de är mjuka.

Du behöver:
400 gram ekologiska kikärtor
30 ekologiska dadlar
150 gram ekologisk carob
150 gram ekologisk kakao
3 msk ekologisk citronsaft
3 dl ekologisk kokosolja
2 msk ekologisk kardemumma

Såhär gör du:
Mixa alla ingredienser till en slät smet och rulla till bollar. Du kan även rulla dem i krossade kokosflarn. Smaksätt gärna med andra kryddor om du önskar.

Beställ Labrixtest från Doctors Data (vid hormonell obalans, ofrivillig barnlöshet, hormonell akne, PMS, infertilitet, läckande tarm, candida, klimateriebesvär)

Beställ Labrixtest från Doctors Data, Zarah Öbergs blogg > fredag, juli-5-2019

Vi tillhandahåller labrixtest, ett test som mäter din hormonella balans, och på så vis visar orsaken till dina hormonella besvär. Besvär som passar för ett labrixtest är ofrivillig barnlöshet, hormonell akne, infertilitet, PMS, PCOS, klimateriebesvär, utmattning eller utbrändhet, trötthet, minskad sexlust, depression eller nedstämdhet, ADHD, ADD eller liknande. Ett labrixtest kostar litegrann, men är otroligt värdefullt för att ha ett underlag och på så vis finna orsaken till dina besvär.

Labrix finns i USA och ägs numera av Doctors Data, ett av USA´s största privata labb. De är specialiserade på hormoner (salivtest från Labrix), signalsubstanser (urinprov från Labrix), samt magtarmbesvär såsom miktobiomtest (mätning av bakteriestammar i tarmen) test på parasiter (avföringstest Doctors Data) och kardiologiska tester (Doctors Data).

Vi har samarbetat med Labrix under många år, och de är otroligt proffsiga, seriösa och mycket måna om din personliga integritet och att leverera tillförlitliga provsvar. Doctors Data och Labrix följer GDPR, dataskyddslagen som skapats för att öka din personliga integritet. Saliv och urin förstörs efter provtagning och du använder dig av referensnummer, istället för personnummer.

När du tar ditt labrixtest hos oss, så erhåller du svenska anvisningar via mail, för bästa möjliga provtagningsförhållanden. Alla våra tester tas hemma (urin och saliv) eller på vårdcentral med remiss (blodprov). All urin och saliv fryses innan de skickas iväg till labbet och vi går igenom dina provsvar och levererar en väl utformad, personligt anpassad rekommendation. När du har din uppföljning för genomgång av provsvar så rekommenderar vi även att du skickar eventuella provsvar från sjukvården samt att du noterar ner stolpar över din sjukdomshistorik och återger dem till oss. Om något saknas så hänvisar vi dig till werlabs för provtagning. Du erhåller då instruktioner om vad som saknas. Genom att se hela din sjukdomsbild, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vid mätning av hormoner i saliv, så väljer och betalar du för de hormoner som du behöver. Om du inte vet själv vilka hormoner som kan vara lämpliga, så rekommenderar vi att du bokar en första konsultation, så att det blir korrekta prover. Om du vet vilka hormoner du önskar, så mailar du oss genom bokningssidan för att få en offert. Här kan du läsa mer om salivtestning och vikten av att mäta hormoner i saliv, istället för i blod: Saliv vs blod

Vid mätning av signalsubstanser, neurotransmittorer, så mäter vi endast hela paneler, eftersom enskilda signalsubstanser inte säger särskilt mycket om orsaken till dina besvär. Dessa mäts i urin och du kan läsa mer om det via denna länk: Mätning av signalsubstanser

Om du vill veta mer om hormoner och signalsubstanser, så kan du läsa mer på vår sida om hormoner: Hormonell obalans 

Samma regler följs även av de andra labb som vi samarbetar med, såsom EU Biotek som tillhandahåller våra födoämnestester på IgG, IgA, IgG4 och IgE, våra tester på candida och mögel, samt mikrobiomtester på tarmfloran och tester på miljögifter och ämnesomsättning. Vi utför även DUTCH-test för dig som önskar, och samarbetar med Nutri Tech sedan länge och utför Trace Elements hårmineralanalyser på mineralbalans och tungmetaller.

Nya tester från och med 23 juli 2019

 • Stool Analysis (mikrobiomtest,.Doctors Data)
 • Parasitology (test på parasiter för Doctors Data)
 • Yeastculture / sensitivities (mäter även Candida/svamp, från Doctors Data)
 • Stool Chemistries (Doctors Data)
 • Intestinal Permeability (Doctors Data, test/provtagning vid läckande tarm)
 • Fekal Metals (Doctors Data)
 • DNA Oxidative Damage (Doctors Data, mätning i urin)
 • Amino acids (Doctors Data, aminosyratest, mätning i urin)
 • Toxic and essential elements (Doctors Data, mätning i urin)
 • Toxic metals (Doctors Data, mätning i urin)
 • Essential elements (Doctors Data, mätning i urin)

Övrig information: 

Vårt företag har funnits som aktiebolag sedan 2007 och dessförinnan som enskild firma. Vi finns utanför Strängnäs där vi har vår mottagning men merparten av våra patienter bokar tid via telefon, då vi har patienter över hela Sverige/världen. Denna typ av kommunikation går alldeles utmärkt och har erbjudits av oss i ett tiotal år. Zarah Öberg är medlem i naturläkarförbundet, SNLF och vi har patient- och ansvarsförsäkring via Gefvert. Alla tester betalas vid bokning, då vi själva betalar testerna innan labbet utför provtagning. Detta gäller alla tester. Vi följer svensk konsumentköplag och vår GDPR-policy finner du på vår bokningssida. Vi är mycket engagerade i våra patienter och är måna om din integritet.

Varmt välkommen som vår kund om du önskar!

Behandla Parkisons naturligt med mucana och CDB-olja

Zarah Öbergs blogg > torsdag, juli-4-2019

Parkinsons är en sjukdom som ställer till det rejält i hjärnan, då mellanhjärnans celler dör, och det uppstår dopaminbrist. Desto fler celler som dör, desto snabbare går förloppet och desto snabbare försvinner patientens kroppskontroll.

Det har sedan länge funnits en koppling till magtarmkanalen vid Parkinsons sjukdom och studier vid Johns Hopkins University indikerar att Parkinsons sjukdom kan bero på patogena proteiner som vandrar via vagusnerven från mag-tarmkanalen till hjärnan. Djurförsök utförda på möss, påvisar att defekta proteriner kan vandra från tarmen till hjärnan och där förstöra hjärnceller. Studien publicerades den 26 juni 2019 i den medicinska journalen Neuron.

Enligt studiens forskare, beror bortfall av nervceller i hjärnan på att muterade proteiner (alfasynuklein) som normalt finns i friska nervceller, har förändrats och blivit skadliga. De transporteras sedan från tarmen till hjärnan under lång tids vandring. Enligt studien kan det ta en månad för dem att vandra från tarm till hjärna, och för att nå frontalloberna tog det ytterligare 10 månader. Detta innebär att en Parkinsons diagnos inte är något som kommit över natten, utan är en lång process som både går att förhindra och behandla naturligt. Det tar lång tid att upptäcka och i de flesta fall finns långvarig problematik i mage/tarm sedan lång tid tillbaka.

Ovan nämnda transportproteiner finns framförallt i mellanhjärnans kärna och kallas för “substantia nigra pars compacta” (SNc). Det är dessa transportproteiner som ansvarar för att dopamin produceras i rätt mängd, vilket är anedning till att dopamin minskar och helt slutar produceras vid Parkinsons sjukdom. Låga nivåer av dopamin kan i sin tur leda till kognitiv försämring men också försämring i andra funktioner som hör till mellanhjärnan.

Naturlig behandlig av Parkisons med CDB-olja och mucana

Parkinsons kan behandlas naturligt och i de flesta fall behöver man inte ta läkemedel i början av sjukdomsförloppet. När tillståndet blir sämre, så behövs läkemedel för att ersätta det dopamin som hjärnan inte längre producerar på naturlig väg. De läkemedel som förskrivs innehåller L-dopa (Levadopa) och kan, genom tillförsel av dopamin, minska symtomen eftersom dopamin styr många av kroppens funktioner, såsom tex blodflödet och stor del av kognitionen.

Levadopa är en aminosyra, som är väldigt effektivt i Parkinsons första stadier, just för att den tillför dopamin och på så vis hindrar de skador som uppstår. Problemet är att man behöver ta mer och mer läkemedel, desto längre sjukdomen fortskrider, vilket beror på att man inte längre får samma effekt. Levadopa är syntetiskt och är identisk med de dopamin som kroppen själv tillverkar i ett friskt tillstånd. Fördelen med ett läkemedel är att man vet exakt hur mycket det innehåller av den aktiva substansen, men det medföljer ofta även biverkningar.

Levadopa finns även i naturen och produceras av både djur och växter. Den vanligaste källan till naturlig l-dopa är mucana pruriens, sammetsbönan, en tropisk baljväxt vars frön har använts i många tusen år inom österländsk medicin. Mucana innehåller även serotonin och 5htp, höjer både dopamin och noradrenalin, motverkar stress och höjer det allmänna välmåendet. Mucana har sedan länge använts för att behandla Parkinsons sjukdom naturligt, och innebär att kroppen får en naturlig form av levadopa, istället för den syntetiska formen som tillförs vid läkemedelsanvändning. Andra vanliga behandlingsområden är infertilitet hos män och behandling vid för tidigt åldrande.

Levadopa är en som sagt en aminosyra som produceras från aminosyran tyrosin, och sedan vidare till levadopa innan det produceras dopamin, noradrenalin och adrenalin (se kartan över signalsubstansernas konverteringsprocess). Det som händer vid intag av frön från mucana, är att tillgängligt dopamin ökar och därmed minskar också de symtom som bidrar till Parkinsons sjukdom.Många hävdar att det är bättre att använda sig av naturlig levadopa från tex mucana, än att använda läkemedel, men det finns säkert fördelar och nackdelar med båda. Det är svårt att avgöra exakta doser vid intag av naturlig levadopa, så det kräver lite tålamod från patienten.

En annan sak är att kroppen innehåller proteiner som bryter ner levodopa vilket gör att när levadopa absorberas i tunntarmen och sedan går in i blodflödet så avaktiveras mycket av läkemedlet (runt 60-80%) innan det har chansen att komma fram till hjärnan där det gör nytta. Med anledning av det, så får patienter ofta även carbidopa eller benserazid som blockerar denna nedbrytning. Detta är givetvis en bra tanke, då det innebär att man kan ta lägre doser av l-dopa eftersom mer av det kan användas. Det svåra är att således att ta rätt dos av mucana eftersom det kräver att man har bra koll på symtomen och kan testa sig fram, då man då bryter ner så stor mängd innan den kan användas.

Det finns också många patienter med Parkinsons sjukdom som får god effekt med hjälp av CDB-olja, cannabisolja. Det går att beställa hos Kannaway som har en ekologisk olja av god kvalitet.

Varken mucana eller CDB-olja botar Parkinsons men de kan hjälpa till att minska symtom vid tidig Parkisons. Det viktiga är, som alltid, att behandla det som är orsak till besvären, såsom tex problem i mag/tarmkanalen etc.

Det intressanta med Parkinsons är att man diagnostiserar sjukdomen med hjälp av röntgen av mellanhjärnan och blodprov på dopamin. Dock så kan ju dopamin ligga lågt av andra orsaker som tex om det finns matsmältningssystem som gör att proteiner inte bryts ner korrekt och därför ger brist på aminosyror som tex tyrosin. Tyrosin är förstadie till dopamin, noradrenalin och adrenalin så man kan ta test på signalsubstanser och se om de andra signalsubstanserna också är lågt, och då kan man misstänka att symtomen kan bero på låga signalsubstanser förutsatt att det inte finns synliga skador på hjärnan.

Källor:

www.tv-helse.se
Neuron: Transneuronal Propagation of Pathologic α-Synuclein from the Gut to the Brain Models Parkinson’s Disease
John Hopkins School of Medicin
DW.com: Does Parkinson’s disease develop in the stomach?
https://nootriment.com/sv/mucuna-pruriens-for-parkinsons/
https://cbdolja.com/cbd-olja-och-parkinsons/

Gratis meditation

Zarah Öbergs blogg > onsdag, maj-8-2019

meditationer bilder

Dessa meditationerna har mycket hög vibration, bidrar till ökad frekvens och hjälper dig att slappna av både fysiskt och psykiskt.

Yoga nidra djupavslappning med Isilia 25 min

Meditationen ger effekter som du  kan märka efter bara en gång och vid kontinuerlig användning förstärks effekten. Den passar dig som behöver jorda dig eller bli mer medveten i din kropp. Lyssna gärna när du har lagt dig för natten , så hjälper du din kropp att slappna av  och sova bättre.

Genomströmning och healing med Fredrik 30 min

Det här är en meditation som ger närvaro och djup, är energigivande och ger dig kontakt med Källan. Du fylls med kraft och blir samtidigt medveten i nuet.

LADDA NER GRATIS MEDITATIONER HÄR:

https://www.21dagarshealing.com/

1 2 249
3730 st på 249 sidor
FörstaSista