Akupunktur kan ge minskad trötthet hos patienter med MS (multipel skleros)

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

Akupunktur kan minska trötthet i MS-patienter
 
En klinisk prövning med 40 patienter med multipel skleros (MS) fann att akupunktur kan minska trötthet hos de MS-patienter som är resistenta mot konventionell behandling med amantadin. Patienter med svår eller mellansvår trötthet genomgick 12 sessioner med akupunktur. 5 patienter (25 procent) svarade på akupunktur i kombination med amantadinbehandling. Alla 20 patienter som var resistenta mot läkemedlet visade signifikant minskad trötthet efter akupunkturbehandlingen.

Resultaten visar att akupunktur kan vara till nytta för vissa MS-patienter som lider av trötthet och som är resistenta mot konventionella läkemedel såsom amantadin.
 
Reference: ”Amantadine and the place of acupuncture in the treatment of fatigue in patients with multiple sclerosis: an observational study,” Foroughipour M, Bahrami Taghanaki HR, et al, Acupunct Med, 2012 Nov 14; [Epub ahead of print]. (Address: Dr Ali Shoeibi, Department of Neurology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. E-mail: shoeibia@mums.ac.ir ).

LÄS MER…

Tillskott av coenzym Q10 och vitamin B6 kan minska risk för hjärtsjukdomar

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

En kontrollerad studie som undersökt plasmanivåer av coenzym Q10 och vitamin B6 hos 134 koronara patienter och friska kontroller visar att tillskott med coenzym Q10 och vitamin B-6 kan hämma och minska risk för kranskärlssjukdom (CAD). 

Forskare observerade att de individer som led av kranskärlsjukdom även hade avsevärt lägre plasmanivåer av coenzym Q10 och vitamin B-6, jämfört med kontrollgruppen. Förhållandet coenzym Q10 till totalkolesterol var positivt korrelerad med vitamin B-6 status och högre koenzym Q10 koncentration dvs de som hade bra nivåer av vitamin B-6 och coenzym Q10 hade lägre risk för att utveckla kranskärlsjukdom och/eller minskade risker för att utveckla ett sjukdomstillstånd.

Resultaten tyder på ett potentiell samband mellan plasmanivåer av coenzym Q10 och vitamin B-6 och minskade risker för kranskärlsjukdom.
 
Reference: ”A significant correlation between the plasma levels of coenzyme Q10 and vitamin B-6 and a reduced risk of coronary artery disease,” Lee BJ, Yen CH, et al, Nutr Res, 2012 Oct; 32(10):751-6. (Address: Ping-Ting Lin, School of Nutrition, Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan. E-mail: apt810@csmu.edu.tw ).

LÄS MER…

Antiinflammatorisk behandling med kanelvattenextrakt

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

En randomiserad kontrollerad klinisk studie som undersökte in vivo och in vitro-hämmande effekter av kanelvattenextrakt (CWE) visade att kanel har en fin och effektiv antiinflammatorisk påverkan. Kanel ordinerades oralt till möss under 6 dagar, och de fick därefter en LPS-injektion. Serumnivåer av TNF-alfa och interleukin (IL) -6 bestämdes 1 timme efter LPS-stimulering, för att på så sätt avgöra hur kanelvattenextrakt påverkade den inflammatoriska processen.

Resultat visade att kanelvattenextrakt gav minskade serumnivåer av TNF-alfa och IL-6, minskad mRNA-expression av TNF-alfa samt att det blockerade den LPS-inducerade nedbrytningen av IkappaBalpha liksom aktivering av JNK, p38 och ERK1 / 2. Enkelt sammanfattat, så innebär det att kanelvattenextrakt minskar alla inflammatoriska markörer, vilket innebär att det har en antiinflammatorisk påverkan. Sannolikt beror detta på det stora innehållet av polyfenoler.

Läs gärna våra tidigare inlägg om antiinflammatorisk behandling med curcumin (det verksamma ämnet i gurkmeja) i kombination med piperin (det verksamma ämnet i svartpeppar).  

Reference: ”Anti-inflammatory activities of cinnamon water extract in vivo and in vitro LPS-induced models,” Hong JW, Yang GE, et al, BMC Complement Altern Med, 2012 Nov 28; 12(1):237. (Address: Joung-Woo Hong, Graduate School of East-west Medical Science, Kyung Hee University, Yongin, South Korea. E-mail: jwhong46@khu.ac.kr ).

LÄS MER…

Zink kan förbättra långsiktiga resultat vid hepatit C-behandling

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

En randomiserad, kontrollerad studie med 62 hepatit C-patienter som alla led av kronisk hepatit (CH) eller levercirros (LC) visar att zink kan förbättra värden och ge ett långsiktigt förbättrat resultat. Studien pågick mellan september 1999 till januari 2001 och patienterna följdes sedan under 6-7 år. Resultatet visar att långsiktig näringsterapi med zinktillskott kan förbättra leverns patologi (sjukdomstillstånd) och minska förekomst av hepatocellulärt karcinom (HCC).

Behandlingsgruppen fick 150 mg oral polaprezinc per dag, och kontrollgruppen behandlades helt utan zink. Serum zinkkoncentrationer och serumalbuminkoncentrationer mättes varje år och verkade som underlag till en prospektiv studie för att på så sätt bestämma det långsiktiga resultatet av behandlingen. Förändringar i serumzinkkoncentrationer och serumalbumin koncentrationer jämfördes över 7 och 6 år. Albumin mättes sannolikt för att bestämma graden av inflammatorisk process.

Det långsiktiga resultatet visar att de patienter som hade högre serumnivåer av zink, också hade förbättrade inflammationsvärden och en förbättrad miljö i levern. Zinkgruppen hade avsevärt förbättrade albuminvärden (dvs höga värden) vilket tyder på en stor förbättring i den inflammatoriska processen. Vid inflammation fäller kroppen ut albumin i tarmen, vilket gör att värdet blir väldigt lågt. Lågt albumin är således en viktig inflammationsmarkör, som, tillsammans med CRP, järnvärden m.m. kan avgöra graden av sjukdomsprocess/inflammationstillståndet.

Läs gärna dagens tidigare inlägg om zink, aminosyror vid behandling mot hepatit C, samt behandling med guldnanopartiklar, antivirala preparat och antiinflammatoriska substanser:
blog.php?bid=3389
 
Reference: ”Zinc supplementation therapy improves the outcome of patients with chronic hepatitis C,” Matsumura H, Nirei K, et al, J Clin Biochem Nutr. 2012 Nov; 51(3):178-84. (Address: Hiroshi Matsumura, Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Medicine, Nihon University School of Medicine, Tokyo, Japan. E-mail: matsumura.hiroshi@nihon-u.ac.jp ).

LÄS MER…

Aminosyror i kombination med zink kan förbättra behandling vid hepatit C / Ny forskning med guldnanopartiklar kan läka ut hepatit C

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

En retrospektiv studie från 1 mars 2007 till 31 augusti 2008 utförd på 51 hepatit C-patienter i åldrarna 26-75 visar att zink och aminosyror förbättrade patienternas behandling med interferon (IFN). Testpersonerna erhöll grenade aminosyror (BCAA) i kombination med med zinkkomponenter som stöd till sin farmaceutiska behandling. Alla patienter hade diagnos för kronisk hepatit C och skrumplever.

37 patienter fick behandling med interferon och antingen aminosyror eller placebo. 14 patienter fick låg dos och långsiktigt underhåll med interferon. Längden på behandlingen varierade från 24 till 72 veckor. Det virologiskt svaret (SVR) visade på minskad sjukdomsgrad hos de patienter som erhöll zink och aminosyror, sannolikt för att dessa ämnen stärkte behandlingen av interferon, och/eller genom att kroppens immunförsvar fungerade bättre vid intag av zink, samt att förbättrad reparation/regeneration vid intag av aminosyror uppstod. 

Numera finns även andra väldigt positiva behandlingar vid hepatit C. En av dem är nanopartiklar av guld, som är programmerade för att söka upp och eliminera de sjuka celler som bryter ner kroppens immunförsvar och leverceller. Studier inom detta område är relativt nya och utförs än så länge bara på djur. Resultatet visar att i princip alla testdjur blir friska från hepatit C. Även kolloidalt silver och andra antiviruspreparat, som humussyra och/eller antivirala örter kan hjälpa till (främst mariatistel som dessutom regenererar levern), gärna i kombination med antiinflammatoriska preparat och/eller höga doser av gurkmeja i kombination med piperin, det aktiva ämnet i svartpeppar. Kontakta kunnig terapeut för kost och näringsplanering.

Reference: ”Effect of branched-chain amino acid-enriched nutritional supplementation on interferon therapy in Japanese patients with chronic hepatitis C virus infection: a retrospective study,” Nagao Y, Kawaguchi T, et al, Virol J; 2012 Nov 22: 9(1):282. (Address: Yumiko Nagao, Department of Digestive Disease Information & Research, Kurume University School of Medicine, Kurume, Japan. E-mail: nagao@med.kurume-u.ac.jp ).

LÄS MER…

Kalcium kan minska risken för åderförkalkning

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

En observationsstudie, prospektiv kohortstudie med 690 kvinnor och 588 män i åldrarna 36-83 år visade att kalciumtillskott inte ger ökad risk för artär förkalkning. Studieresultatet baseras på läkarbesök och en enkät över livsmedelsintag mellan åren 1998 och 2001. Uppföljning genomfördes 2005.

Resultaten visade att kalciumintag (via kalciumrika livsmedel och kalciumtillskott) var associerat med minskad risk för kranskärlssjukdom p.g.a. förkalkning. Resultatet påverkades inte av ålder, BMI, rökning, alkoholkonsumtion, vitamin D-tillskott eller ett speciellt energiintag. Det syntes inte heller någon påverkan utifrån kvinnornas klimakterietstatus och/eller östrogen användning. Resultaten visar således att kalciumintag kan minska vaskulär förkalkning.

Reference: ”Calcium intake is not associated with increased coronary artery calcification: the Framingham Study,” Samelson EJ, Booth SL, et al, Am J Clin Nutr, 2012 Dec; 96(6):1274-80. (Address: Elizabeth J Samelson, Department of Medicine, Harvard Medical School and Institute for Aging Research, Hebrew SeniorLife, Boston, MA, USA. E-mail: samelson@hsl.harvard.edu )

LÄS MER…

Lykopen och betakaroten kan minska risker för svår hjärtattack hos män

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

En tvärsnittsstudie med 1031 finska män i åldrarna 46-65 år, alla med ökad risk för Kuopio Ischemisk hjärtsjukdom (KIHD), visar att högre högre koncentrationer av serumkarotenoider kan förknippas med minskad risk för akut hjärtinfarkt (AMI).

Forskarna mätte lykopen, alfa-karoten, beta-karoten, retinol och alfa-tokoferol och följde sedan testpersonernas hälsa och sjukdomsutfall. 194 tillbud skedde under studietiden, och under genomsnittlig uppföljning på 11,5 år. Resultaten visade minskade risker för svår hjärtattack hos de män som låg högre i sina serumkoncentrationer av betakaroten och lykopen. Sammanfattningsvis kan ökat intag av lykopen och betakaroten leda till minskad risk för hjärtattack hos män.
 
Reference: ”Low serum lycopene and b-carotene increase risk of acute myocardial infarction in men,” Karppi J, Laukkanen JA, et al, Eur J Public Health, 2012 Dec; 22(6):835-40. (Address: Jouni Karppi, Department of Medicine, University of Eastern Finland, Institute of Public Health and Clinical Nutrition, Kuopio, Finland. E-mail: jouni.karppi@uef.fi ).

LÄS MER…

Kombination av frukt, grönsaker, probiotika och fiskolja kan förbättra astmasymtom hos barn

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

En skolbaserad, dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad studie med 192 astmatiska barn i åldrarna 10-12 visar att ett kombinerat tillägg med frukt, grönsaker, fiskolja och probiotika minskade läkemedelsanvändning och förbättrade deras lungfunktion.

Behandlingsgruppen erhöll frukt plus grönsakskoncentrat, fiskolja och probiotika (FVFP tillägg), medan kontrollgruppen endast erhöll fick placebo. Studien pågick under en 16-veckors period och utvärderades vid baslinjen, vecka 8 och vecka 16. 

Efter studiens slut upplevde den behandlade gruppen en signifikant förbättring av lungfunktion, och hade även en signifikant reducerad andel av kortverkande inhalerade luftrörsvidgare och inhalerade kortikosteroider, i jämförelse med placebogruppen. Resultaten tyder på att tillskott med frukt, grönsaker, probiotika och fiskolja kan minska behov av läkemedel och ge förbättrad lungfunktionen hos astmatiska barn.

Läs mer: www.astma-guiden.se. www.allergi.biz, www.piggabarn.se, www.friskabarn.se

Reference: ”Reduced medication use and improved pulmonary function with supplements containing vegetable and fruit concentrate, fish oil and probiotics in asthmatic school children: a randomised controlled trial,” Lee SC, Yang YH, et al, Br J Nutr, 2012 Dec 5:1-11. (Address: W.-H. Pan, Department of Biochemical Science and Technology, College of Life Science, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, ROC. E-mail: panwh@nhri.org.tw ).

LÄS MER…

Antioxidanttillskott med karnitin kan ge förbättrade spermier

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

En öppen studie med 114 infertila män som lidit av diagnosen idiopatisk astenoteratozoospermia i 18 månader eller längre, visade att  näringstillskott kan förbättra viktiga parametrar såsom te x spermieantal. Försökspersonerna erhöll 145 mg L-karnitin, 64 mg acetyl-L-karnitin 250 mg, fruktos, 50 mg citronsyra, 50 mcg selen, 20 mg koenzym Q10, 10 mg zink, 90 mg askorbinsyra, 1,5 mikrogram cyanokobalamin och 200 mcg folsyra i kombination. Tillskotten intogs en gång per dag under en period på 4 månader. Resultaten visade på ökat antal spermier, och att de spermier som fanns var mer aktiva. 16 patienter uppnådde graviditet under studietiden, vilket är ett fint resultat. Sammanfattningsvis, så kan det konstateras att tillskott med antioxidanter kan förbättra spermiernas rörlighet och på så sätt öka möjligheten för graviditet.

Tänk på att även andra saker påverkar spermierna, såsom stress, för lite sömn, zinkbrist m.m. Testa gärna akupunktur och/eller kraniosakral terapi för ökad fertilitet.
 
Reference: ”Prospective open-label study on the efficacy and tolerability of a combination of nutritional supplements in primary infertile patients with idiopathic astenoteratozoospermia,” Arch Ital Urol Androl, 2012 Sept; 84(3): 137-80. (Address: Sapienza Rome University, Policlinico Umberto I, Rome, Italy. E-mail: gianmaria.busetto@uniroma1.it ).

LÄS MER…

Kalender 2013

2013 januari > torsdag, januari-10-2013

November 2013
Saltå kvarn-workshop, Ayurveda och antroposofisk odling, 16 november 9.00-12.00 (inställd)
JL utbildning, Naturlig och ekologisk skolmat, 26 november Stockholm (inställd)
JL utbildning, Naturlig och ekologisk skolmat, 28 november Västerås (inställd)

December 2013
JL utbildning, Naturlig och ekologisk skolmat, 3 december Uppsala (inställd)
JL utbildning, Naturlig och ekologisk skolmat, 5 december Norrköping

(inställd)

Föreläsningsworkshop 2014 – Lär dig mer om hälsosam, naturlig och ekologisk mat

2013 januari > onsdag, januari-9-2013

Nu har vi satt nya datum för vår föreläsningsworkshop, anordnad i samarbete med Saltå Kvarn. Saltå Kvarns fina butik ligger på Renstiernas gata 27 och är en perfekt oas för workshopens tanke och ändamål. Under kvällen/dagen går vi genom nyheter inom hälsovärlden, hur du skapar goda hälsoförutsättningar med rätt råvaror, hur du enklast tillagar dina råvaror på naturligt sätt för att behålla näring, enzymer och smak, skillnader mellan ekologisk, biodynamisk och konventionell odling m.m.

Workshopen utgår från antroposofisk odling och lära, med fokus på ayurvedisk kostlära och anpassning till olika kroppstyper/konstitutioner. Tanken är också att bidra till ökad förståelse för hur en naturnära, ekologisk och helt ren kost och livsstil, skapar harmoni och balans både hos människan och i naturen.

Workshopen bjuder på en del praktiska inslag, varvat med innehållsrik föreläsning och möjlighet för frågor.

Föreläsare/workshopinspiratör: Zarah Öberg
Plats: Saltåkvarns butik, Renstiernas gata 27
Pris: 495 kronor per person, inkluderat smoothie eller hälsofika
(Du erhåller 10% på hela Saltå Kvarns sortiment under workshopen)

Tid och datum under våren 2014:

Lördagen 29 mars och 26 april 9.00-12.00

Anmäl din plats genom att maila: tidsbokning@zarahssida.se 

LÄS MER…

Praktisk RAW FOOD-kurs i 5 steg våren 2014

2013 januari > onsdag, januari-9-2013

Råkost, levande Föda och Raw Food…..
Kärt barn har många namn och denna kosthållning är en snabb växande ,medveten hälsorevolution som helt klart har kommit för att stanna. Kosten har praktiserats under många år och bygger på att balansera upp kroppen, ta hand om naturen och har dessutom fokus på en naturlig, giftfri och holistisk syn.

Vad är Raw Food?
Genom Raw Food tillför du din kropp den mest optimala kosten med det högsta möjliga näringsinnehållet. Raw Food eller levande föda är mat som inte värmts upp mer än 42 grader, och ingredienserna är ofta råa, obehandlade och ekologiska. När maten inte värms upp bevaras naturens alla viktiga näringsämnen som annars till största delen går förlorade när maten kommer i kontakt med eld och värme.

Råkostbaserad kosthållning är oerhört kraftfullt för att hålla kroppen frisk, för att stödja upp kroppens organ samt för att erhålla näring på naturlig väg och utan upphettning. Råkost tar dessutom stor hänsyn till naturen och de resurser som finns att tillgå i vår omgivning. Råkost har praktiserats under många år och med mycket goda resultat, världen över.

En inspirerande kurs utöver det vanliga med många praktiska moment. Under kursens gång kommer det dessutom att finnas gott om tid för att kunna ta upp frågor och diskussioner kring rawfood och dess verkan. Efter genomgången kurs erhålls även kursintyg.

Läs mer via länken nedan för innehåll i kursens 5 steg, samt alla datum…

LÄS MER…

Hitta frösorter som är fria från genmanipulering (som inte är hybrider)

2013 januari > söndag, januari-6-2013

Hybridfröer blir allt vanligare, och det är viktigt att de frön som du köper är ekologiska och att de inte är genmanipulerade. Hybridfrön tas fram, för att du som konsument inte ska kunna ta skott från plantorna, vilket innebär att du behöver köpa nya frön för varje ny säsong. Genmanipulering av plantor och frön innebär att plantan tål mer köld, mindre näring o.s.v. och kan växa under villkor som naturen inte klarar i vanliga fall. Det är onaturligt och om det påverkar generna i växter och djur, så påverkar det självklart även den mänskliga kroppen.

Via denna länk kan du läsa vilka frösorter som säljs av Monsanto, världens största producent acv genmanipulerade grödor.

http://www.emergencyhomesteader.com/a-complete-list-of-seed-companies-owned-by-monsanto-and-a-complete-list-of-seed-companies-not-owned-by-monsanto/

Läs mer om GMO: www.ekologiskaval.se, www.gmo-guiden.se och www.kemikalier.eu
Länge leve naturen… ♥

LÄS MER…

Rena dricksvattnet med frön från Moringaträdet

2013 januari > lördag, januari-5-2013

Vi har tidigare skrivit om att du kan använda både kolloidalt silver, väteperoxid och olika örter för att rena dricksvatten. En annan effektiv variant är att använda moringaträdets frön.

Numera är det vetenskapligt bevisat att frön från Moringa-trädet eliminerar bakterier och parasiter i vatten med upp till 90 procent bakteriereduktion. När fröna blandas med vatten så minskar de bakteriemängden med 90–99,99 procent och riskerna för bakteriesjukdomar nästintill elimineras fullständigt. Man använder mao detta i flertalet vattenreningsprojekt, främst i Afrika där trädet oftast växer.

Rent praktiskt så kan proteinet i moringafrön binda till ytor på ett väldigt effektivt sätt, vilket får till följd att diverse föroreningar klumpar ihop sig så att de kan separeras från vattnet. Om detta är anledningen till att Moringaträdet även fungerar som en luftrenare, är mindre lätt att svara på.

Notera dock att Moringaträdets frön inte renar kemikalier och östrogenliknande ämnen, som också är viktigt att eliminera från vårt dricksvatten.

Läs mer om växter som renar luft: blog.php?bid=815

LÄS MER…

Ekologisk 100% nedbrytbar tandborste

2013 januari > onsdag, januari-2-2013

Vi har tidigare tipsat om ekologisk tandkräm, fri från fluor och kemikalier/tillsatser. Nästa steg i att ta hand om sig själv och naturen är att använda en 100% ekologisk tandborste, som är nedbrytbar, av 100% bambu och helt naturlig. Vi har självklart testat och det känns toppen att använda en så fin tandborste, istället för en plastbit med en massa skräpämnen. 

Du hittar ett alternativ via denna länk: 
http://www.clearlife.se/eko-tandborsten-1-styck-p-742.aspx?externalsearch=1

LÄS MER…

1 17 18
78 st på 18 sidor
FörstaSista