D-vitaminbrist hos överviktiga barn

2013 februari > fredag, februari-1-2013

I en tvärsnittsstudie, genomförd på barn mellan 6 och 18 år, syntes tydliga kopplingar mellan övervikt och fetma, relaterat till D-vitaminnivåer. Hos de barn med normal, hälsosam vikt fanns D-vitamin endast hos 21 procent av testpersonerna, jämfört med 29 procent av de barn med övervikt, 34 procent hos de som led av fetma, och 49 procent av de barn med svår överviktig.

D-vitaminbrist kan öka insulinproblematiken, och försämrar både immunförsvar och andra av kroppens funktioner. D-vitaminbrist kan således skapa inflammationer m.m. som bidrar till ökad inlagring av fett, i kombination med försämrad insulinkänslighet och ökat sötsug. En annan bidragande orsak till studiens resultat, är att D-vitamin lagras in i kroppens fettceller. Vid hög andel kroppsfett, kommer D-vitamin att bindas upp i fettvävnaden istället för att cirkulera i blodet och ta sig in på cellnivå. Övervikt eller fetma ger på så vis, en D-vitaminbrist.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz

Reference: ”Prevalence of Vitamin D Deficiency Among Overweight and Obese US Children,” Turer CB, Lin H, et al, Pediatrics, 2013 Jan; 131(1): e152-61. (Address: MHS, Division of General Pediatrics, Department of Pediatrics, University of Texas Southwestern Medical Center, 5323 Harry Hines Blvd, Dallas, TX 75390-9063, USA. E-mail: christy.turer@utsouthwestern.edu ).

LÄS MER…

Mikronäringsämnen och förlossningsdepression

2013 februari > fredag, februari-1-2013

I en studie med 475 kvinnor syntes tydlig koppling mellan låga nivåer av mikronäringsämnen och ökad risk för förlossningsdepression. De kvinnor som intog lägre doser kosttillskott eller inga kostillskott alls, påvisades högre förekomst av förlossningsdepression, särskilt mineralet selen.
 
Reference: ”Prenatal micronutrient supplementation and postpartum depressive symptoms in a pregnancy cohort,” Leung BM, Kaplan BJ, et al, BMC Pregnancy Childbirth, 2013 Jan 16; 13(1): 2; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Community Health Sciences, University of Calgary, Calgary, Canada. E-mail: Brenda MY Leung, bleun@ucalgary.ca ).

LÄS MER…

Grenade aminosyror och insulinresistens i samband med viktminskning

2013 februari > fredag, februari-1-2013

I en studie med 500 patienter som förlorat minst 4 kg under fas 1 av sin viktminskning påvisades metaboliter, inklusive grenade aminosyror, associerade med förbättringar i HOMA-IR (homeostatiska modell av insulinresistens). Detta innebär att grenade aminosyror kan kopplas samman med insulinkänslighet och att aminosyror kan förbättra insulinkänsligheten hos patienter med insulinproblematik, diabetes, fetma/övervikt.

Reference: ”Branched-chain amino acid levels are associated with improvement in insulin resistance with weight loss,” Shah SH, Crosslin DR, et al, Diabetologia, 2012 Feb; 55(2): 321-30. (Address: Department of Medicine, DUMC, Duke University Medical Center, Box 3445, Durham, NC 27710, USA. E-mail: svati.shah@duke.edu ).

LÄS MER…

Akupressur förbättrar sömnkvaliten hos psykogeritriska slutenvårdspatienter

2013 februari > fredag, februari-1-2013

I en studie med 60 psykogeriatriska inneliggande patienter med affektiva störningar påvisades bättre sömnkvalité vid behandling med akupressur (9 minuters behandling per dag under 4 veckor). Akupressurbehandlingen befanns associerad med signifikant förbättrad sömnkvalité, mätt genom Pittsburgh Sleep Quality Index och actigraphy. Resultatet visar att akupressur kan förbättra sömnen, och i detta fallet som del av behandling vid psykogeriatrisk sjukdom. 

Läs mer: www.somn-skolan.se
 
Reference: ”Acupressure Improves Sleep Quality of Psychogeriatric Inpatients,” Lu MJ, Lin ST, et al, Nurs Res, 2013 Jan 8; [Epub ahead of print]. (Address: Mei-Jou Lu, MS, RN, Deputy Director, Department of Nursing, Kaohsiung Kai-Suan Psychiatric Hospital, Kaohsiung City, 80276, Taiwan (R.O.C)).

LÄS MER…

Allvarlig D-vitaminbrist och sjukdomsaktivitet hos reumatoid artrit

2013 februari > fredag, februari-1-2013

I en studie med 302 patienter, som alla led av reumatoid artrit (RA), syntes tydlig koppling mellan D-vitaminbrist (definierat som serumnivåer av 25 (OH) D under 50 nmol / L) och ökad sjukdomsaktivitet vid RA. Studien visade att de patienter som hade låga nivåer av D-vitamin, också hade mer besvär, ökade sjukdomssymtom. Resultatet visat att D-vitamin, med fördel kan användas som del av behandling vid reumatoid artrit. Även enzymterapi, med proteasenzymer som rensar upp i vävnderna, brukar ge goda resultat, i kombination med höga doser D-vitamin (i kombination med kalcium, magnesium, K-vitamin).  
 
Reference: ”Severe deficiency of 25-hydroxyvitamin D(3) (25-OH-D (3)) is associated with high disease activity of rheumatoid arthritis,” Haga HJ, Schmedes A, et al, Clin Rheumatol, 2013 Jan 15; [Epub ahead of prin]. (Address: Reumaklinik Danmark, Aalborg University Esbjerg, Havnegade 19, 6700, Esbjerg, Denmark. E-mail:
hjh@reumaklinikdanmark.dk ).

LÄS MER…

D-vitamin vid förebyggande av luftvägsinfektioner

2013 februari > fredag, februari-1-2013

I en systematisk genomgång och metaanalys av studier syns tydliga kopplingar mellan nivåer av D-vitamin och luftvägsinfektioner. Resultatet visade att normala eller höga nivåer av D-vitamin var associerat med minskad risk för luftvägsinfektioner, jämfört med studiernas kontrollpersoner. Resultatet tyder på att goda nivåer av D-vitamin, minskar risk för luftvägsinfektion.
 
Reference: ”Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis,” Charan J, Goyal JP, et al, J Pharmacol Pharmacother, 2012 Oct; 3(4): 300-3. (Address: Department of Pharmacology, Govt. Medical College, Rajkot, India).

LÄS MER…

Allt om cancer, hur cancerceller fungerar och cancerbehandling

2013 februari > fredag, februari-1-2013

När en cell blir skadad eller utsätts för en virus- eller bakterieinfektion, skall den elimineras genom naturlig celldöd (apaptos). Om denna funktion inte fungerar som den ska, så elimineras inte dessa celler, och ett fel i cellens kodning, gör att den fortsätter att dela sig okontrollerat. En cancercell kan dessutom växa genom naturliga barriärer och på så vis ta sig in i annan närliggande vävnad och till kroppens organ. 

Cancer är ingenting som kommer på kort tid, utan är en process i kroppen, som pågått i många, många år. Det är också det som gör sjukdomen så komplicerad, då det krävs stora livsstilsförändringar för att kroppens balans skall återställas. Det är viktigt att veta att en normal cell ombildas till en cancercell, då det sker förändringar i cellernas arvsmassa (DNA). Alla celler har sin egen lilla ritning, där det står vilka proteiner som cellen ska producera (d.v.s. en gen). I cancercellen förändras denna ritning, så att generna inte fungerar som de ska. Felkodningen skapar produktion av fel proteiner, eller för mycket eller för lite av olika proteiner. Denna form av mutation kan uppstå vid påverkan från vår omvärld, som när vi stressar (oxidation), vid inflammation, infektion, från strålningsskador, läkemedelsanvändning, från gifter (tex nikotin) o.s.v.

Jag har tidigare nämnt att våra gener påverkas mer av de proteiner som finns kring våra gener, än av själva generna. Enkelt förklarat, så har alla människor bra och mindre bra gener, men en kropp i harmoni skall ha förmågan att skydda oss mot sjukdomar. Om vi blir sjuka, skall de gener som skyddar oss aktiveras, samtidigt som de gener som skapar friska celler skall dominera. När proteinerna kring generna inte är bra för oss, kommer de istället att erhålla motsatt effekt. De kommer inte bara att aktivera de gener som gör oss sjuka, utan även stänga ner de gener som skyddar oss mot sjukdomar. Det är här vi börjar prata svåra sjukdomar, och så även uppkomst av cancersjukdom.

De skador som främst uppstår vid cancer är skador i reparationsgenerna (de gener som producerar de proteiner som reparerar arvsmassan), vilket gör att produktionen av friska celler inte längre fungerar som den ska. Det uppstår även skador i proto-onkogenerna, dvs i de gener som producerar de proteiner som stimulerar cellernas tillväxt. Detta är den grundläggande orsaken till en cancercells okontrollerade celldelning. Sist, uppstår även förändringar i tumörsuppressorgenerna, d.v.s. i de gener som producerar proteiner för att hämma cellväxten. Stimulering av celltillväxt, i kombination med att vår naturliga förmåga att hämma celltillväxten inte fungerar, gör att cancercellerna kan spridas och växa okontrollerat. 
 
En cancercell gör allt för att överleva och gör det genom en annan form av energiproduktion än en frisk cell. En frisk cell har en energiproduktion, baserad på syre och med en produktion på 40 ATP ((adenosin-tri-fosfat = energienheter). När cellen blir påverkad, uppstår oftast en lokal försurning (vid exempelvis inflammation, infektion) på cellnivå. Vid försurningstillstånd minskar syretillförseln och den normala produktionen, med resultatet att produktionen av energi inte fungerar som den ska. Denna minskade syretillförsel kan uppstå på grund av fel i cellen, men även p.g.a. vi har dålig cirukation, för lite aktivitet, p.g.a. vi äter försturande livsmedel, från försurning p.g.a. hög stress, för att vi äter försurande läkemedel, andas snabbt och mindre bra (vilket ökar slaggbildning och försurande koldioxidansamling i kroppen) o.s.v. Generellt sätt, så är allt som ökar försurning under pH-värde 7), främjande för en sur miljö, som i sin tur minskar syretillförseln till cellen. 

När cellen inte får tillräckligt med syre, kommer den gå över i ett överlevnadstillstånd, med en mekanism som producerar så mycket energi som den kan utifrån de förutsättningar som finns. Cancer är på så vis, en överlevnadsmekanism från en kropp som gör allt för att producera energi, trots den sura miljön. Cellen går då över till att producera energi med hjälp av jäsning, och hoppar helt över steget med syre i citronsyracykeln. Det är också här som många lekmän, har missuppfattat hur detta fungerar.

För att förklara det enkelt, så bildas ATP genom två huvudsakliga biokemiska nedbrytningsvägar, där första steget är glykolysen (anaerob metabolism) som sker utan syre, medan det andra steget, citronsyracykeln (Krebs cykel) sker inne i mitokondrierna (cellens lilla kärnkraftverk) och kräver syre. Glykolysen ger endast låg mängd energi, men kan producera energi med hjälp av socker (glukos) som sedan skapar mjölksyra som slaggprodukt, medan citronsyracykeln producerar 20 gånger mer energi, och då med hjälp av syre. En försurad och/eller skadad cell, som inte har tillräcklig tillgång till syre, kommer således att gå över till att endast använda glykolysen för att erhålla sin energiproduktion. Det är detta som gör att cancerceller är beroende av socker, men det är endast en del av processen.

När cancercellen delar sig ohämmat, och samtidigt har en produktion med endast glykolys, så produceras stora mängder mjölksyra, som cellen inte har förmåga att eliminera. Det uppstår således lokala försurningar, som i sin tur skapar ännu finare förutsättningar för cancerns tillväxt. Således, är eliminering av socker (och även ketoner som fungerar som näring till cancercellerna) samt tillförsel av syre, två av de viktigaste åtgärderna.

När cellerna sedan skapat en miljö att växa, så bildas små kärl som transporterar näring fram till det som snart tar form som en tumör. Alla dessa små kärl, har liknande uppbyggnad som de små kärl som kroppen skapar vid en graviditet. De skapas främst av koppar, vilket innebär att cancersjukdom ofta har ett samband med svårighet med oxidering av koppar i levern, och/eller höga kopparhalter. Koppar skall oxideras i en frisk lever, men vid hög belastning och/eller låga dioser i förhållande till koppar, alt. höga kopparnivåer från egen brunn, efter grraviditet etc. fungerar inte denna process på bra vis. Återigen, så är det bara en del av en stor komplex situation. Enbart höga mängder koppar skapar inte cancer, utan endast PMS-besvär, ökade menstruella blödningar, hudproblematik, humörsvängningar m.m. men inte cancer i sig (läs mer: www.medicinsk-geologi.se). Men som en del av en helhetsbild, är koppar en förutsättning för tumörtillväxt. En åtgärd är alltså att trycka ner/balansera upp koppar, med hjälp av zink, som är antagonist till koppar.      

När tumören väl har växt fram. så kommer den göra allt för att överleva. Väl inne i våra organ, så skyddar den på samma vis som lipidvirus (virus tex svininfluensaviruset, som bygger skyddande hinnor kring sig, för att gömma sig för immunförsvaret). Till skillnad mot lipidvirus, så är den skyddande hinnan gjord av proteiner, som skapar en skyddande hinna, eller kapsel. Detta är den främsta orsaken till att tumörer som placerat sig i våra organ, också är svårbehandlade. Behandllingen skadar inte bara friska celler, och omkringliggande vävnad, utan är dessutom till stor del overksam eftersom proteinhinnan skyddar tumören in i det sista. Här kan proteasenzymer (de enzymer som bryter ner proteiner, antikroppar, slagg i kroppen) verka effektivt, då de löser upp hinnan kring tumören, och på så vis skapar förutsättning för immunförsvaret att komma åt de celler som behöver elimineras. All enzymterapi bör ske mellan måltider, då enzymerna behöver passera ut i blodet för att bryta ner det som avses. Om de tas tillsammans med måltider, kommer de främst att bryta ner de proteiner som finns i maten.

För att sammanfatta ovan nämnda text, så krävs följande:

– Ökad syretilförsel och cirkulation för minskad försurning. Andas djupt och inte lika ofta. När du andas in och ut på ett bra sätt, så eliminerar du slaggbildande och försurande koldioxid. Läs mer: www.andning.nu. Öka din syresättning genom ökad cirkuation, andningsträning, genom tillförsel av cellsyre eller uppbasat vatten m.m.

– Ökad tillförsel av basiska livsmedel, mineraler som magnesium, kalcium, kost med pH-värde över 7, basiskt vatten, eliminering av försurande livsmedel. Läs mer: www.detox-guiden.se. www.detoxa.nu, www.kostkoll.se, www.kemikalier.eu, www.gmo-guiden.se, www.rawfood-kost.se, www.ekologiskaval.se, www.vegetarisk.info  

– Tillförsel av D-vitamin och ev. K-vitamin för balans i blodets pH (i kombination med kalcium och magnesium). D-vitamin fungerar som ett tändstift till immunförsvaret och är en immunmodulator, d.v.s. det rättar till immunförsvaret oavsett om behöver aktiveras eller lugnas ner. Vid cancer är immunförsvaret inkorrekt, varvid D-vitamin är oerhört viktigt. Läs mer: www.d-vitamin.biz  

– Eliminering av glukos, då även fruktsocker, snabba kolhydrater från alla former av kolhydratkällor. Var också noga med att inte gå på ketonbaserade viktminskningskurer, då ketoner kan fungera som substitut till glukos i cellen. Du bör även öka intag av de mineraler som hjälper till i kolhydratomsättningen. Vid högt intag av socker, bränner vi mycket mineraler och flertalet av dem är en förutsättning för god insulinkänslighet. Krom ser tex till att receptorerna (mottagarna) på cellerna fungerar bra, medan Zink ser till att antalet receptorer på cellerna ökar i mängd. Dessa två mineraler är således viktiga att tillföra. Och det är också viktigt att bukspottkörteln är frisk, så att den kan frisätta rätt mängd insulin. Här kan långvarig stress inverka, då hög frisättning av stresshormon (kortisol), automatiskt ökar frisättning av insulin, och skapar ökat sötsug (då en stressad kropp vill ha snabb energi). Både binjurar och bukspottkörtel inverkar alltså i denna process, och sekundärt även sköldkörteln och andra hormonella balanser, som tex östrogen som minskar vid stress (p.g.a. DHEA-brist) och på så vis inte längre finns som samma skydd i kärlen.  

– Öka ditt intag av antioxidanter som motverkar oxidation/nedbrytning. Vid sjukdom, inflammation eller höga giftnivåer, ökar också vår oxidationstakt. Kroppen producerar större andel fria radikaler, som saknar en elektron i sitt yttersta skal. Antioxidanter motverkar detta genom lämna över en extra elektron till fria radikalen, som då blir stabil och inte längre gör skada. Viktiga antioxidanter finns i färgranna frukter, bär och grönsaker, främst de som är blå, blåsvarta och intensivt röda i sin färg. Tänk dock på att fruktosinnehållet måste vara lågt, varvid tex blåbär inte är att rekommendera, medan tex hallon har lägre fruktosinnehåll, trots högt innehåll av antioxidanter.

– Vid lymfom, kan beta glukaner vara effektivt. Läs mer om beta glukaner: blog.php?bid=3422&print=1

– Balansering av koppar, även kontroll över järn (då låga järnnivåer kan vara tecken på att järn går in i cellen för ett försök till oxidation/nedbrytning) samt ökad tillförsel av de mineraler som aktiverar kroppens lugna sida (parasympatiska nervsystemet). Lugnande mineraler är främst zink, magnesium medan de som aktiverar oss (sympatiska nervsystemet) är dess antagonister, koppar och kalcium. Läs mer: www.medicinsk-geologi.se

– Minska på stress. Stress ökar oxidationstakten i kroppen, och bidrar till ökad nedbrytningstakt, till inflammatoriska tillstånd och vid stress bränner du just de mineraler som du behöver, d.v.s. zink och magnesium. Du bränner också de B-vitaminer som du behöver för att motverka stress. Samma näringsämnen behövs för att levern skall fungera på bra sätt, så de är nödvändiga även för att bryta ner de gifter som tumören producerar, de gifter som du får via ev. läkemedel, samt för att enzymer skall oxidera koppar i levern.

– Motverka inflammation med inflammationshämmande kost och livsstil. Du behöver terapeutiska doser av curcumin, i kombination med piperin (det verksamma ämne i svartpeppar. som ökar upptaget av curcumin med upp till 2000 gånger). Här kan blodanalys vara behjälplig, samt kontroll över inflammatoriska markörer, som CRP, albumin, järn m.m. Läs mer om systemisk inflammation: http://www.kostkoll.se/blog.php?bid=425     

– Glöm inte att stress även innefattar inre stress, krav, måsten, oro, sorg m.m. Det är lika viktigt att eliminera inre stress som yttre stress, oavsett omfattning av sjukdomsdiagnos.

– Använd enzymer som inslag i din vardagliga kosthållning, helst som matsmältningsenzymer och mellan måltiderna (främst mellan måltiderna i form av proteasenzymer). Notera att det krävs specifikt anpassade doseringar beroende på diagnos och övrig livsstil.

– Cancer som uppkommit från infektionssjukdom bör också behandlas med antivirala substanser, oavsett om det sker med läkemedel eller på naturlig väg. Flertalet studier visar att humussyra minskar virustillväxt, genom att fästa på cellen, och på så vis blockera den smittade cellen från att föröka sig. Ett virus tar annars över en cell, och när den sedan förökar sig, så sprids smittan vidare. Det är på så vis som alla virusinfektioner uppstår i vår kropp. Om celldelningen av just dessa celler inte längre fortgår, kommer infektionen också att läka ut. Samma effekt ses hos kolloidalt silver, chlorella eller graviola, då de verker som transportörer till virus, gifter och andra substanser som inte skall finnas i kroppen. Här kan även framkallande av feber vara verksamt, då det aktiverar immunförsvaret. Detta utförs lokalt på ett visst område, eller genom att hela kroppens temperatur ökas till 41 grader (hypertermi).

– Avgifta kroppen med fin, ren mat och med ovan nämnda transportörer av gifter, så att gifterna elimineras från kroppen. De flesta cancersjuka har hög produktion av gifter från tumören, och faktum är att de flesta antingen avlider p.g.a. för hög giftproduktion (som inte levern klarar av) eller p.g.a. ett immunförsvar som inte fungerar korrekt, varvid de blir dödssjuka av endast små infektioner. Man dör alltså sällan av själva tumören och cancersjukdomen utan av de gifter som uppstår i samband med sjukdomen. Stötta leverns avgiftning med zink, magnesium och B-vitaminer för leverns avigftningsfas 1, och svavel (vitlök, msm) för fas 2. Stötta även upp med bra kolestrol (HDL), oorganiska salter, lecitin m.m. så att gallprodutkionen i levern fungerar som den ska. Gallan produceras i levern och transporteras via levergångarna till gallblåsan, och sedan via gallgångarna ner till tarmen. Under hela denna transport binder den upp gifter som sedan elimineras via tarmen. För att gifterna skall släppa längst ner i tarmen, innan största delen av gallan återabsorberas, krävs en mekanism som sällan fungerar på sjuka människor. Chlorella binder upp gifterna och för med dem ut, oavsett om mekanismen fungerar eller inte. Det är det som gör chlorella så effektivt vid avgiftningsproblematik. Andra viktiga utreningsvägar är njurarna (där svavel eliminerar gifter), utandningsluften, att svettas och kvinnans menstruation.

Läs mer om graviola: blog.php?bid=3421

– Utöver ovan nämnda är artemisiafusioner, injektion med C-vitamin, mistel eller liknande oerhört effektivt. Dock, så genomförs dessa behandlingar inte i Sverige, men i andra europeiska länder som tex Tyskland.       

Läs mer om hypertermi: blog.php?bid=2353&print=1

Läs mer om C-vitamininjektion: blog.php?bid=3006&print=1

Läs gärna inlägg om alla olika saker som nämns i denna artikel. Du söker enkelt genom att skriva in sökordet i sökrutan till höger.

Du hittar alla hemsidorna via denna länk: category.php?cid=7

LÄS MER…

Järntillskott vid låg födelsevikt kan minska risk för ADHD

2013 februari > fredag, februari-1-2013

Barn som föds med låg födselvikt har ökade risker för neuropsykiatriska problem som ADHD senare i livet, vilket sannolikt beror på de påfrestningar som spädbarnet utsätts för under de första veckorna i livet. Detta i kombination med ökade risker för komplikationer vid förlossning, som i sin tur kan skada hjärnan.

En ny studie visar att en viktig bidragande faktor kan vara en lindrig järnbrist som ligger som grund under barnets första levnadsmånaderna. Detta är, enligt forskare på Umeå Universitet, en eventuell riskfaktor som kan förebyggas på enkelt sätt. Studien baserades på 285 barn med marginellt låg födelsevikt (2 000-2 500 g), som antingen fick en låg dos av järntillskott, eller placebo. Barnen undersöktes sedan vid tre års ålder.

Resultatet visar att riskerna för ADHD-liknande problem fyrdubblades hos de barn som inte fått järntillskott. Genom standardiserade enkätfrågor rapporterades att över 12 procent av de barn som fått placebo hade ökade problem med uppmärksamhet och aggressivitet, oro och ängslighet. Hos dem som fått järntillskott var andelen endast 3 procent, vilket kan jämföras med de barn som har normal födelsevikt.

Källa: Hjärnfonden

LÄS MER…

1 2 3
38 st på 3 sidor
FörstaSista